OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
REGIONU ČESKÝ KRUMLOV


Oficiální informační systém regionu Český Krumlov je nejkomplexnější
a nejucelenější celoregionální informační databází v České republice.
Jedná se o nejrozsáhlejší informační systém nemající dosud srovnání,
na jehož stránkách získáte detailní a odborně zpracované
informace z historie i současnosti regionu.

 

Tento systém je uveřejněn na Internetu na adrese www.ckrumlov.cz a na multimediálním CD ROM. Všechny textové informace jsou uveřejněny ve třech jazykových mutacích - české, německé a anglické a celkový souhrn této encyklopedie dnes představuje více než 6 000 stran textu, tzn. cca 2 000 stran tvořících na 1 270 tématických článků pro každou jazykovou mutaci. Obrazové informace v současnosti zahrnují soubor čítající více než 3 000 fotografií a ilustrací, dále 14 senzitivních map a plánů, interaktivní tabulky, seznamy a prohledávání informací pomocí klíčových slov atd. Díky multimediální prezentaci v hypertextovém systému je i takto obsáhlý soubor dat snadno přehledný a v intuitivním prostředí se brzy zorientuje každý uživatel.

Struktura systému se odvíjí ve třech základních oddílech - region, město a zámek Český Krumlov, z nichž oddíly region a město jsou děleny do pododdílů současnost a historie. Základním vodítkem pro orientaci v souboru článků je stromová struktura hierarchicky uspořádaná od obecných ke konkrétním tématům. Každý oddíl má svou vlastní, barevně odlišenou stromovou strukturu článků, jejíž podstatná část je stále dostupná v levé části obrazovky systému.

V rámci jednotlivých oddílů se dozvíte veškeré informace o turistických a jiných službách, aktuální kulturní nabídce, přehledu podnikatelských subjektů, struktuře školství, zdravotnictví čí státních institucí. V oddílech věnovaných historii získáte detailní přehled o jednotlivých vývojových etapách, uměleckých směrech, archeologických nálezech, o 150 významných historických osobnostech z oblasti kultury, vědy či politiky, o téměř všech významných uměleckých památkách v regionu atd.

V rámci regionu byly detailně zpracovány informace o všech jeho obcích a městech. V oddílu město Český Krumlov je popsáno všech více než 300 objektů, které jsou součástí městské památkové rezervace a obdobně je zpracován i areál Státního hradu a zámku Český Krumlov.

V oddílu Seznamy je možno nalézt seznam použité literatury, seznam autorů, historických osobností, objektů v historické části města Český Krumlov, seznam obcí regionu Český Krumlov, podniků a firem, spolků a zájmových organizací, seznam stravovacích a ubytovacích zařízení, sportovišť atd.

Cílem celého projektu je nejen propagace Českého Krumlova, jakožto místa mimořádných kulturně historických a společenských kvalit, které stvrzuje mj. i jeho zařazení do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale ve vazbě na tento fenomén prezentace celého regionu v plné šíři, upozornění na jeho dosud opomíjené specifické hodnoty a kvality. Zároveň při procesu tvorby informačního systému dochází k intenzivní a neziskové spolupráci řady osobností regionu, orgánů státní správy, místní samosprávy, občanských sdružení, neziskových organizací i podnikatelských subjektů, což je jednoznačným ukazatelem rozvoje občanské společnosti.

Oficiální informační systém regionu Český Krumlov, který vzniká od prosince roku 1997, je společnou iniciativou Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov a firmy Ipex a. s.. (Mgr. Lubor Mrázek).

 
 
 


Realizační tým
Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov :

Počáteční idea :
PhDr. Pavel Slavko
Mgr. Lubor Mrázek
Mgr. Zdena Flašková

Koncepce a scénář systému :
PhDr. Pavel Slavko
Mgr. Zdena Flašková
Ing. Ladislav Pouzar
Lenka Nováková
Ing. Martin Krejčí
Radka Lažová

Organizační management :
PhDr. Pavel Slavko
Mgr. Zdena Flašková

Technický supervizor :
Mgr. Lubor Mrázek

  Technické zpracování :
Mgr. Lubor Mrázek
Bc. David Kult
Bc. Petr Jaško
Bc. Tomáš Novák

Obrazová dokumentace :
Ing. Ladislav Pouzar
Ing. Libor Sváček

Překlady a korektury :
Profession Translate

Jazykový supervizor :
Mgr. Markéta Urbanová - německá verze
Bc. Bryce Belcher - anglická verze

Poradce v oblasti historie a ikonografie :
Mgr. Martin Jakab

Zvláštní poděkování :
Sponzoři a příznivci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov
Tvůrci Oficiálního informačního systému Český Krumlov


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 13. listopadu 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung