Žestov

Přírodní památka

Katastrální území : Slavkov u Českého Krumlova, Žestov

Výměra : 3,49 ha
Nadmořská výška : 718 - 758 m
Vyhlášeno : 1990

Chráněné území je tvořeno lesem na severovýchodním svahu kóty 762 m, 0,7 km východojihovýchodně od osady Žestov, 1,5 km severozápadně od obce Slavkov. Důvodem ochrany je zbytek suťového smíšeného lesa na vápenci i silikátovém podkladu a společenstva vlhkých zastíněných karbonátových skal s výskytem fytogeograficky významných rostlinných druhů a význačných měkkýšů.

Lokalitu tvoří výrazný geomorfologicky se uplatňující pahorek budovaný krystalickými vápenci na kontaktu se silikátovými horninami pestré série krystalinika. Severovýchodní svahy pahorku nesou výrazné stopy modelace mrazovým zvětráváním v drsném, kolísavém klimatu na konci poslední doby ledové. Jsou zde vyvinuty jak strmé skalní stěny, na vhodných místech osídlené typickou vegetací, zejména mechorostů a kapraďorostů, tak i dosti mocné sutě při úpatí skalních útvarů.

Žestov, přírodní památka

Horninovým podkladem nevýrazného návrší je biotitická a sillimanit biotitická pararula s protáhlou vložkou krystalického vápence SZ - JV směru (moldanubikum, krumlovská pestrá série), která tvoří morfologicky výrazný, až 8 m vysoký k severovýchodu orientovaný mrazový srub s podsvahovou sutí.

Nejvýznamnější částí chráněného území je zbytek přirozeného suťového lesa (Tilio-Acerion), v jehož stromovém patru se nejvíce uplatňuje buk lesní (Fagus sylvatica), hojně jsou přimíšeny jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies) a vtroušeny lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor klen (Acer pseudoplatanus) a bříza bělokorá (Betula pendula). V bohatě vyvinutém keřovém patru dominuje líska obecná (Corylus avellana) a vyskytují se bez červený (Sambucus racemosa), zimolez černý (Lonicera nigra), z. obecný (L. xylosteum) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Druhové složení floristicky pestrého bylinného pokryvu částečně inklinuje k dubohabřinám. Povětšině v něm převažuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a mimo jiné zde rostou pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), dymnivka dutá (Corydalis cava), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), strdivka nící (Melica nutans), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ostřice prstnatá (Carex digitata), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), pitulník horský (Galeobdolon montanum), vikev lesní (Vicia sylvatica), kerblík lesklý (Anthriscus nitida). Na skalní stěně jsou vyvinuta ochuzená společenstva stinných a vlhkých bazických skal (Cystopteridion), s výskytem osladiče obecného (Polypodium vulgare), puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis), sleziníku routičky (Asplenium ruta-mururia), s. červeného (A. trichomanes) a s. severního (A. septentrionale). V porostních světlinách a na okraji lesního porostu se nacházejí bohatá lemové společenstva svazu Trifolion medii a ochuzené netypické fragmenty travinobylinných společenstev svazu Bromion erecti s přechody k acidofilním krátkostébelným porostům svazu Violion caninae, v nichž rostou např. válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), zběhovec lesní (Ajuga genevensis), ovsíř pýřitý (Helictotrichon pubescens), ostřice horská (Carex montana), prasetník plamatý (Trommsdorffia maculata), jetel prostřední (Trifolium medium), smolnička obecná (Steris viscaria), bradáček vejčitý (Listera ovata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), prha arnika (Arnica montana).

Z lokality je uváděn výskyt bohatého společenstva 26 druhů plžů (například jehlovka Acicula polita a vrkoč Vertigo alpestris, jinde v Pošumaví vzácní). Údaje jsou přes 25 let staré a současný stav by bylo třeba ověřit. Mezi brouky této lokality je několik zajímavých teplomilných druhů, například tesařík Oberea erythrocephala a mandelinka Hispa atra.
L: Ložek 1974

Bibliografie :
Kučera 1970, Kučera et Urban 1976, Ložek 1974

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung