Vysoký kámen

Přírodní rezervace

Katastrální území : Klení

Výměra : 3,21 ha, ochranné pásmo 22,92 ha
Nadmořská výška : 810 – 865 m
Vyhlášeno : 1995

Vysoký kámen, přírodní rezervace   Vysoký kámen, přírodní rezervace   Vysoký kámen, přírodní rezervace

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na suťovém východním svahu vrchu Vysoký kámen (865 m), 1,2 km jihozápadně od obce Klení. Důvodem ochrany jsou přirozené porosty květnatých bučin s charakteristickým druhovým složením na suťovém svahu, reprezentativní ukázky periglaciální modelace terénu, hnízdiště výra velkého.

Horninové podloží tvoří středně zrnitá porfyrická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton). Ve vrcholové části se nacházejí četné skalní útvary (mrazové sruby, izolované skály – tory, skalní hradby, soliflukcí rozvlečená kamenná suť) dokládající periglaciální modelaci terénu.

Vysoký kámen, přírodní rezervace   Vysoký kámen, přírodní rezervace

V rezervaci je zachován přirozený porost kapradinového typu fytocenologicky nevyhraněných květnatých bučin (Eu-Fagenion) (věk 120 – 140 let), které potenciálně odpovídají bučinám s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), místy se blíží kostřavovým bučinám (Festuco altissimae-Fagetum). Ve stromovém patru převládá celkově buk lesní (Fagus sylvatica), hojně je přimíšen smrk ztepilý (Picea abies) a vtroušena je jedle bělokorá (Abies alba). V keřovém podrostu se sporadicky objevuje bukové zmlazení a bez červený (Sambucus racemosa). V bylinném patru převažují druhy typické pro submontánní a montánní suťové lesy, zejména bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), z druhů charakteristických pro bučiny a jiné typy mezofilních lesů se dále vyskytují bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), svízel vonný (Galium odoratum). Na zastíněných stěnách vrcholových skalních útvarů je vyvinuto společenstvo svazu Hypno-Polypodion vulgaris s hojným osladičem obecným (Polypodium vulgare). V širokém ochranném pásmu se nacházejí polopřirozené až kulturní porosty s celkovou převahou smrku, příměsí buku, borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřínu opadavého (Larix decidua) a vtroušenou jedlí a břízou bělokorou (Betula pendula) na stanovištích původních květnatých bučin. Vzhledem k vysokému zápoji stromového patra je bylinný podrost aktuálně velmi ochuzený, ale lokálně v něm lze většinu druhů charakteristických pro bučiny nalézt.

Vysoký kámen, přírodní rezervace   Vysoký kámen, přírodní rezervace

Žije zde horský druh plže – závornatka křížatá (Clausilia cruciata). Z území PR je uváděno přes 160 druhů motýlů. Významným bioindikátorem je například hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), charakteristický pro bučiny, podobnou bionomii má píďalka Fagivorina arenaria. Píďalka černobílá (Thera albonigrata) je vázaná na horské jedliny. Z můr jsou zde nejzajímavější Cerastis leucographa (lokální druh vřesovišť a lesních okrajů) a Brachionycha nubeculosa (druh vlhkých lesních údolí). Rezervace je tradičním hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo).
L: Jaroš (1984)

Rezervací prochází přes vrchol Vysokého kamene červeně značená turistická stezka

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung