Vyšebrodské sdružení historické
 

První podnět k založení Vyšebrodského sdružení historického byl dán prostřednictvím výzvy ve Vyšebrodském zpravodaji v únoru 1993. Po zkontaktování několika prvních zájemců o činnost ve sdružení bylo prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků a oznámením na plakátech svoláno na 27. března 1993 první setkání budoucích členů a příznivců sdružení. Během schůzky byla nastíněna činnost sdružení, schváleny stanovy a sestaven přípravný výbor. Ten připravil a odeslal stanovy sdružení k registraci a později připravil ustavující schůzi sdružení. Vyšebrodské sdružení historické nabylo samostatné právní subjektivity zaregistrováním u Ministerstva vnitra České republiky dne 3. května 1993 a jeho ustavující schůze proběhla dne 7. června 1993.

Základním posláním sdružení je práce v oblasti historie města a kláštera ve Vyšším Brodě. S tím souvisí badatelská, výstavní, přednášková, propagační a publikační činnost. Jednou z prvních akcí bylo v prosinci 1993 „Čtení z kroniky města", kde bylo mluvené slovo doplněno promítáním starých pohlednic a fotografií. Vyšebrodské sdružení historické iniciovalo i oslavy znovuudělení statutu města Vyššímu Brodu v roce 1994, kdy věnovalo městu pamětní desku této události, umístěnou v městském parku na náměstí. Mimo to uspořádalo celodenní seminář „Vyšší Brod v běhu dějin", dvoutýdenní výstavu „Vyšší Brod v historii" a s místní knihovnou i výstavu „Vyšší Brod v literatuře". Během padesátého výročí konce druhé světové války uspořádalo v roce 1995 sdružení besedu o konci války a událostech do roku 1948 ve Vyšším Brodě a setkání žijících pamětníků těchto událostí, završené zasazením „Lípy paměti 1945 - 1995" v  parčíku u domu s pečovatelskou službou. Ve stejném roce připomnělo výstavou pohlednic 125. výročí od povýšení Vyššího Brodu na město v roce 1870. Zároveň byla na staré radnici odhalena první smaltovaná tabulka s uvedením historie budovy. Podobnými tabulkami hodlá sdružení opatřit i další významné stavby a objekty ve městě. Z hmotné činnosti sdružení lze uvést převzetí patronátu nad hroby významných vyšebrodských osobností - Dr. Fr. Nitsche a H. Roedl. Sdružení obnovilo a udržuje hroby a pomník Dr. Friedricha Nitsche na skalní vyvýšenině nad městem, který rovněž opravilo a označilo k němu cestu. Úsilím sdružení se podařilo ve spolupráci s městským úřadem vydat český překlad historické kroniky města do druhé světové války. Připraveno je vydání první české poválečné kroniky. K publikaci článků o historii vydává sdružení jako přílohu Vyšebrodského zpravodaje dvouměsíčník „Hlasatel historický". Pro své členy i další zájemce pořádá během pravidelných členských schůzí drobné přednášky o vybraných bodech historie a památkové činnosti, pořádá zájezdy do Státního okresního archivu a Státního oblastního archivu v Českém Krumlově, na státní hrad Rožmberk nad Vltavou a další. Vyšebrodské sdružení historické je zakladatelem tradice pořádání Svatobartolomějských trhů a poutí, které každoročně organizuje. Z kulturních aktivit je to především pořádání benefičních varhanních koncertů. Výtěžky z nich byly zasílány na pomoc postiženým záplavami na Moravě. Vyšebrodské sdružení historické rozvíjí spolupráci i s jinými občanskými sdruženími, jako jsou například Historický klub v Českých Budějovicích a Českokrumlovská obec památkářská. Zároveň aktivněji působí v neziskovém sektoru - v roce 1995 se zúčastnilo IV. konference nevládních neziskových organizací v České republice, atd. Jedním z cílů sdružení je iniciace založení městského muzea. V současné době spolupracuje s městským úřadem na zřízení pamětní síně města při informačním středisku.

(ja)

Další informace :
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Soubory a umělecká sdružení v regionu Český Krumlov
Soubory a umělecká sdružení ve městě Český Krumlov
Historie regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung