Velké Bahno

Přírodní památka

Katastrální území : Černá v Pošumaví

Výměra : 85,76 ha
Nadmořská výška : 740 - 750 m
Vyhlášeno : Vyhláška Okr.úřadu v Č.Krumlově ze dne 27.5.1992

Velké Bahno, přírodní památka

Toto chráněné území leží východně od komunikace Černá v Pošumaví - Dolní Vltavice v Blíženském lese cca 600 m jižně až jihovýchodně od osady Bližná. Chráněnou plochu tvoří rozsáhlý soubor smrkových olšin s vývojovými stadii, několik menších rašelinišť z větší části zalesněných a další mokřady na podkladu biotické a sillimatin - biotické pararuly v mělké depresi bezejmenného vodního toku. Důvodem ochrany je zachování a ochrana mokřadních ekosystémů a na ně vázaných zvláště chráněních druhů rostlin a živočichů.

Velké Bahno, přírodní památka Velké Bahno, přírodní památka

Větší část území je zalesněno kulturami s převahou smrku, nejčastěji s příměsí borovice. Původní mozaika lesů a extenzivních luk a močálů byla po 2.světové válce postupně přeměněna na komplex lesů. Část močálů byla odvodněna lesnickými melioracemi a zalesněna smrkem a borovicí. Vzhledem k malým spádům je odvodnění většiny ploch neúčinné, na těchto místech probíhá sukcesní vývoj směrem k smrkovým olšinám. Nelesní vegetace svazu Caricion fuscae a Sphagno - Caricion canescentis přechází ke svazům Sphagnio medií, Calthion, bažinné vrbiny, podmáčené olšiny a podmáčené smrčiny. Na nelesních půdách i v mlazinách se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin, zejména ďáblík bahenní (Calla palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), třtina nachová (Calamagrostos purpurea), oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), tolije bahenní (Parnassia palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), pleška stopkatá (Calycocorsum stipitatum) a další. Ze vzácných hub možno uvést občasný výskyt hřibu panického (Boletus subappendiculatus), patrně jediná lokalita v Čechách.

Velké Bahno, přírodní památka Velké Bahno, přírodní památka

Z fauny je zajímavá početná populace kriticky ohroženého skokana menšího (Rana lessonae), v potoce odvádějícím vodu z rašeliniště do Lipna mihule potoční (Lampetra planeri) a čolci Triturus alpestris a T.vulgaris. Z bezobratlých byli nalezeni kriticky ohrožený střevlík Carabus menetriesi a vzácní střevlíci Agonum ericeti a Epaphius rivularis a silně ohrožený žluťásek borůvkový (Colias palaeno).

Velké Bahno, přírodní památka

Bibliografie :
Plán péče na období 1998 -2007, Předběžný inventarizační průzkum (RNDr.Bufková 1993), databáze Správy NP a CHKO Šumava.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung