Velkoplošná chráněná území
 

Velkoplošná zvláště chráněná území v ČR jsou:

Národní parky (NP) = rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Vltavský luh v NP a CHKO Šumava, foto Václav Dolanský

V České republice jsou čtyři národní parky: Krkonošský národní park (vyhlášen 1963), Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava (1991, předtím jen CHKO od 1963), Národní park Podyjí (1991) a Národní park České Švýcarsko (2000).

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) = rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, s charakteristicky vyvinutým reliéfem, s významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. V ČR je v současné době vyhlášeno 23 chráněných krajinných oblastí.

Do našeho regionu zasahuje na západě CHKO (a NP) Šumava, v severní části se nachází CHKO Blanský les.

Křemžská kotlina v CHKO Blanský les, foto Václav Dolanský

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, umožňuje orgánům ochrany přírody (okresním úřadům a magistrátům měst Prahy, Brna, Plzně a Ostravy) zřizovat v tzv. obecně chráněných částech přírody (tedy mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí, přírodních památek a rezervací) s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami přírodní parky. Posláním přírodních parků je především ochrana krajinného rázu území v jeho hranicích, přičemž krajinným rázem míní zákon o ochraně přírody a krajiny zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Zásahy do krajinného rázu, především umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků (lesů, údolních niv, vodních toků, rybníků, jezer a rašelinišť), zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

V českokrumlovském regionu existují doposud čtyři přírodní parky (pro zajímavost - na území hlavního města Prahy je jich třináct): Soběnovská vrchovina, Vyšebrodsko, Poluška a Novohradské hory.

(vd)

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Navrhovaná velkoplošná chráněná území v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. května 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung