Územní ochrana přírody
v regionu Český Krumlov

 

Ochranu přírody a krajiny v ČR upravuje zákon č.114 z roku 1992. K tomuto zákonu byla vydána prováděcí vyhláška MŽP č.395/1992 Sb.

Obecná ochrana přírody se vztahuje na celou přírodu, na všechny druhy živočichů, rostlin a hub. Nikdo nesmí ničit jednotlivé organismy například nadměrným sběrem, ničením podmínek jejich života, nikdo nesmí ve volné krajině bez povolení kácet stromy atd. Zvláštní ochrana se vztahuje na chráněné druhy živočichů, rostlin a hub (jsou vyjmenované ve vyhlášce MŽP), na památné stromy a na vybraná území. Chráněná území jsou důležitá pro ochranu celých ekosystémů, mají velký význam pro zachování nejzajímavějších částí naší přírody i pro zkoumání vztahů v přírodě. Podle rozlohy se tato území dělí na maloplošná a velkoplošná chráněná území (MCHÚ, VCHÚ).

Mapa chráněných území Českokrumlovska

Dnes už přírodu nebo krajinu v její čisté "původní" podobě najdeme jen stěží - a rozhodně ji nenajdeme ve střední Evropě. Zde už byl každý kousek půdy stokrát zorán, oset a sklizen, každý kus lesa stokrát vykácen a znovu vysázen. Vše je nějak ovlivněno člověkem. Tím ale není řečeno, že vliv člověka na krajinu a přírodu je vždy jen negativní. Díky rozumnému (především zemědělskému a lesnickému) obdělávání krajiny se z téměř jednolitých lesů postupně vyloupla pestrá a harmonická krajina obohacená o prvky, které potřebovaly ke svému rozvoji ne původní prales, ale různé typy člověkem udržovaného bezlesí (louky, pole, pastviny, rybníky apod.). Protože si člověk ještě v nedávné době s krajinou a přírodou rozuměl (vždyť se v ní denně pohyboval a denně ho živila), vznikly ekosystémy sice umělé, ale svým fungováním velice podobné ekosystémům přírodním (vzpomeňte třeba na Třeboňsko).

A tak dnes rozlišujeme dva druhy přírodně cenných území; ta, která se vyznačují jistým stupněm původnosti a na jejichž dnešní podobu neměl člověk primární vliv (např. NPR Čertova stěna a Luč), a na území, jejichž "autorem" je ve větší či menší míře člověk (např. dlouhodobou pastvou vzniklá lesostep NPR Vyšenské kopce). Podle toho se také liší dva hlavní přístupy k územní ochraně přírody a krajiny: buď se snažíme bránit ji před antropogenními vlivy, nebo se naopak snažíme zajistit jí ten způsob "obhospodařování", kterým ta či ona lokalita vznikla.

Orgány státní ochrany přírody, které tuto činnost organizují, jsou obce, tzv. pověřené obecní úřady, okresní úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce životního prostředí (divize ochrany přírody) a Ministerstvo životního prostředí České republiky. Na rozdíl od dřívější právní úpravy jsou správy národních parků a chráněných krajinných oblastí ve státní správě ochrany přírody na stejné úrovni s okresními úřady (na jejich území okresní úřad státní správu v ochraně přírody nevykonává). Na území národních parků vykonávají též státní správu v rybářství a ochraně zemědělského půdního fondu. Celá tato problematika je řešena zákonem č.114/1992 Sb.

(vd)

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Mapa chráněných území regionu Český Krumlov
Velkoplošná chráněná území v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. května 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung