Úval Dolní Přibrání

Přírodní památka

Katastrální území : Dolní Příbraní, Mikulov

Výměra : 24,66 ha
Nadmořská výška : 748 - 810 m
Vyhlášeno : 1992

Chráněné území je tvořeno lesem a mokrými loukami v úvalu nad pravým břehem Malše při státní hranici s Rakouskem, 0,7 km jihozápadně od zaniklé obce Dolní Příbraní, 5 km jihozápadně od obce Pohorská Ves. Důvodem ochrany je vegetační komplex zahrnující prameništní smrkové olšiny a podmáčené smrčiny v pramenném úvalu a luční mokřadní a rašeliništní společenstva v nivě Malše s výskytem ohrožených a fytogeograficky významných rostlinných druhů.

Úval Dolní Přibrání, přírodní památka

Část dnešních lesních porostů vznikla z náletu na bývalých loukách a pastvinách, které přestaly být zejména po 2. světové válce obhospodařovány. Rovněž louky v nivě Malše byly dříve pravidelně koseny a nezarostly dosud dřevinnými nálety jen z důvodu silného zamokření a extrémních mezo- a mikroklimatických podmínek. Vzhledem k obtížné dostupnosti se dnes i tyto louky dočasně ponechávají svému přirozenému vývoji. Chráněné území leží v mělkém pramenném úvalu s četnými svahovými prameništi. Horninovým podkladem je středně zrnitá porfyrická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton).

Úval Dolní Přibrání, přírodní památka
Jádrem chráněného území je komplex prameništních smrkových olšin (Piceo-Alnetum) a přípotočních podhorských olšin (Alnetum incanae) vyvinutých v mozaice s úzkými lemy podmáčených rohozcových smrčin (Mastigobryo-Piceetum) kolem pramenišť a drobných potůčků. Ve stromovém patru převažuje místně buď olše šedá (Alnus incana), o. lepkavá (A. glutinosa) nebo smrk ztepilý (Picea abies). Keřový podrost je tvořen zmlazenými hlavními dřevinami stromového patra, přimíšeny jsou jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bez červený (Sambucus racemosa) a vrba ušatá (Salix aurita). V bylinném patru rostou blatouch bahenní horský (Caltha palustris subsp. laeta), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), škarda bahenní (Crepis paludosa), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), starček potoční (Tephroseris crispa). V podrostu rohozcových smrčin roste dřípatka horská (Soldanella montana), v mechovém patru převažují rašeliník Girgensohnův (Sphagnum girgensohnii) a játrovka rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata). Na části plochy převažují kulturní jehličnaté porosty s převahou smrku. V nivě Malše je vyvinuta mozaika lučních ostřicových porostů svazu Caricion fuscae, ostřicovorašeliníkových oligotrofních společenstev (Sphagno recurvi-Caricion canescentis) a vysokobylinných porostů trvale podmáčených stanovišť (Calthion). Z významnějších druhů zde rostou pleška stopkatá (Willemetia stipitata), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), o. obecná (C. nigra), o. šedavá (C. canescens), o. prosová (C. panicea), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), zábělník bahenní (Comarum palustre), violka bahenní (Viola palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), kuklík potoční (Geum rivale), pcháč různolistý (Cirsium helenioides), hadí kořen větší (Bistorta major), vzácně pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius).

Úval Dolní Přibrání, přírodní památka

Zajímavý je výskyt populace perlorodky říční (Margaritana margaritifera) v ochranném pásmu toku Malše na jihu této přírodní památky. Faunu dvoukřídlých charakterizuje například výskyt tyrfofilní pestřenky Sericomyia silentis, lupice Campsicnemus loripes a vrtule Acidia cognata, vytvářející nápadné podkopěnky na listech devětsilu. Z brouků se zde vyskytuje nehojný kůrovec Xyloterus signatus. Na ostřicích tu ve velkém množství žije mšice Caricosipha paniculatae.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung