Ulrichov

Přírodní památka

Katastrální území : Dolní Příbraní

Výměra : 9,24 ha
Nadmořská výška : 875 - 940 m
Vyhlášeno : 1992

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na severních svazích Jeleního vrchu (940 m), 2,5 km jižně od osady Leopoldov, 5,5 km jižně od obce Pohorská Ves. Důvodem ochrany je pralesovitý porost květnatých bučin s přechody k acidofilním smrkovým bučinám, s rozpadlým stromovým patrem a mladšími porosty ve stadiu optima, s významnou avifaunou a entomofaunou. Celý porost, tradovaný jako Leopoldovský nebo Ulrichovský prales, je již mnoho desítek let ponecháván bez jakýchkoli zásahů svému přirozenému vývoji. Horninovým podkladem je středně zrnitá porfyrická biotitická žula weinsberského typu (moldabubický pluton). Ve vrcholové části se nachází několik drobných mrazových srubů s rozvlečenou balvanitou sutí pod nimi. V území se nachází několik menších svahových pramenišť.

Ulrichov, přírodní památka

Plochu chráněného území pokrývá několikaetážový přirozený porost charakteru květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) s přechody k acidofilním smrkovým bučinám (Calamagrostio villosae-Fagetum) na plochém hřbetu. Ve všech etážích stromového patra zcela převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), v mladších etážích jsou navíc přimíšeny smrk ztepilý (Picea abies), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides) a bříza karpatská (Betula carpatica). Bylinný podrost má v důsledku silného zastínění nižšími patry stromového porostu velmi nízkou pokryvnost. Rostou v něm pitulník horský (Galeobdolon montanum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), lipnice hajní (Poa nemoralis), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), kakost smrdutý (Geranium robertianum), svízel vonný (Galium odoratum), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), ostřice lesní (Carex sylvatica), čarovník prostřední (Circaea × intermedia), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). V porostech odpovídajících smrkovým bučinám převažují třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), bika lesní (Luzula sylvatica), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella). Na menších plošných sciofilních prameništích (Cardaminion amarae) roztroušeně rostou ostřice řídkoklasá (Carex remota), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a vrbina hajní (Lysimachia nemorum).

Ulrichov, přírodní památka

Žije zde chrobák Geotrupes stercorarius, který v Čechách v minulých desetiletích z mnoha nalezišť vymizel, a také některé méně běžné druhy drabčíků, například Tachinus subterraneus. Byly zde nalezeny dva druhy bedlobytek (Cordyla flaviceps a C. semiflava) nové pro Čechy a tiplice Tipula signata, stenotopní indikátor přirozených bučin. Kromě řady běžných lesních druhů ptáků zde hnízdí také holub doupňák (Columba oenas), čáp černý (Ciconia nigra), kos horský (Turdus torquatus), žluna šedá (Picus canus) a datel černý (Dryocopus martius). Podrobnější vertebratologický průzkum však dosud nebyl proveden.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung