Uhlířský vrch

Přírodní památka

Katastrální území : Mnichovice u Loučovic

Výměra : 16,60 ha
Nadmořská výška : 805 - 925 m
Vyhlášeno : 1992

Uhlířský vrch, přírodní památka

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na severním svahu Uhlířského vrchu (925 m), 1,5 km jihozápadně od středové části obce Loučovice. Důvodem ochrany jsou přirozené porosty květnatých bučin s charakteristicky vyvinutým a floristicky pestrým bylinným podrostem a s druhově početnou avifaunou.

V podloží se nachází středně zrnitá až drobnozrnná dvojslídná žula eisgarnského typu (moldanubický pluton). V horní části svahu je vyvinuto několik menších mrazových srubů s rozvlečenou balvanitou sutí pod nimi. V drobných terénních depresích se nachází několik menších pramenišť.

Uhlířský vrch, přírodní památka Uhlířský vrch, přírodní památka

Většinu plochy chráněného území pokrývají přirozené smíšené porosty květnatých bučin (Eu-Fagenion) (věk 90 - 120 let). Plošně převažují bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) vyvinuté zde v kapradinovém podtypu, na menších plochách s mělkou kamenitou půdou se nacházejí kostřavové bučiny (Festuco altissimae-Fagetum). V nejstrmějším úseku svahů pod skalními stupni je fragmentárně vyvinut porost suťového lesa charakteru bažankové jaseniny (Mercuriali-Fraxinetum). Ve stromovém patru přirozených porostů celkově převládá buk lesní (Fagus sylvatica), se silnou příměsí smrku ztepilého (Picea abies) a vtroušeným modřínem opadavým (Larix decidua), na suťovém stanovišti je hojně přimíšen javor klen (Acer pseudoplatanus) a bříza karpatská (Betula carpatica). Keřové patro je tvořeno především přirozeným zmlazením buku, roztroušeně se vyskytuje zimolez černý (Lonicera nigra). V druhově pestrém bylinném podrostu převládají kapradiny, zejména kapraď rozložená (Dryopteris dilatata) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), hojně se vyskytují kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), violka lesní (Viola reichenbachiana), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), roztroušeně kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), pryšec sladký (Tithymalus dulcis), ostřice lesní (Carex sylvatica), kostřava lesní (Festuca altissima), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria). Ve společenstvech sciofilních pramenišť (Cardaminion amarae) roste řeřišnice křivolaká (Cardamine impatiens) a vzácně rozrazil horský (Veronica montana). Na plochém hřbetu v horní části území a v jeho nejspodnější části jsou do něj zahrnuty menší plochy smrkových kulturních porostů.

Uhlířský vrch, přírodní památka Uhlířský vrch, přírodní památka

Významným dokladem pronikání alpských zoogeografických prvků na Šumavu je výskyt sekáče Leiobunum limbatum na této lokalitě. Dále je zde zajímavá fauna brouků ve stromových houbách - zde se vyskytuje např. hlodník Corticarina obfuscata.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung