Svatý Tomáš

Přírodní památka

Katastrální území : Pasečná, Přední Výtoň

Výměra : 53,05 ha
Nadmořská výška : 910 - 1026 m
Vyhlášeno : Vyhláška Okr. úřadu v Č.Krumlově o chráněných přírodních výtvorech v okrese Č.Krumlov ze dne 27.5.1992

Svatý Tomáš, přírodní památka

Chráněné území se nachází na hřebenu Svatotomášské hornatiny 1 km východně od osady Svatý Tomáš v lokalitě Velký Plešný a kóta 1026,1 mezi účelovými komunikacemi Zimní a Dvaatřicítka. Důvodem vyhlášení je ochrana smíšeného horského suťového lesa a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na tato stanoviště.

Geologický podklad tvoří granit a granitový porfyr moldanubického plutonu. Na hřebeni vystupují skalní sruby vzniklé mrazovým zvětráváním.

Svatý Tomáš, přírodní památka Svatý Tomáš, přírodní památka

Téměř celé území této PP je zalesněno. Zahrnuje polopřirozené suťové lesy na kyselých substrátech typu horských smrčin a acidofilních bučin svazu Piceion excelsae asociací Piceetum hercynicum a Dryopterido dolatatae - Piceetum. Část MCHÚ tvoří genovou základnu Lesů ČR. Na 16 ha byly původní porosty nahrazeny smrkovými monokulturami. V podrostu tvořeném bohatým mechovým patrem se plošně vyskytují ohrožené druhy vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá (Lycopodium annotium), dřípatka horská (Soldalella montana).

Svatý Tomáš, přírodní památka Svatý Tomáš, přírodní památka

Z ohrožených bezobratlých se pravidelně vyskytuje batolec Apatura iris, bělopásek Limenitis populi, střevlík Carabus scheidleri a C.irregularis a zdobenec Trichius fasciatus. Ze silně ohrožených druhů se na území vyskytuje ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), holub doupňák (Columba oenas), krahujec obecný (Accipiter nisus), sýc rousný (Aegolius funereus), lejsek malý (Ficedula parva), rys ostrovid (Lynx lynx) a los evropský (Alces alces).

Bibliografie :
LHP pro LHC Vyšší Brod s platností 1989 -1998 a 1999 - 2008.
Inventarizační průzkum - botanika
Materiály Správy NP a CHKO Šumava

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung