Slavkovické louky

Přírodní památka

Katastrální území : Černá v Pošumaví

Výměra : 13,45 ha
Nadmořská výška : 749 - 774 m
Vyhlášeno : 1992

Slavkovické louky, přírodní památka

Chráněné území tvoří louky v údolí potoka Černá 1 km severně od osady Plánička, 2 km východojihovýchodně od obce Černá v Pošumaví. Důvodem ochrany je komplex ostřicových rašelinných společenstev, bezkolencových luk, vysokobylinných porostů potoční nivy a pramenišť a krátkostébelných pastvin s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů.

Slavkovické louky, přírodní památka

V minulosti bylo údolí využívané jako jednosečné louky a pastviny. V důsledku skončení tradičního obhospodařování po 2. světové válce část území zarostla nálety. V horninovém podloží převládá biotitická a sillimanit-biotitická pararula, v pravobřeží potoka se nachází několik úzkých liniových vložek krystalického vápence a erlanu SV - JZ směru (moldanubikum, krumlovská pestrá serie) a drobná žíla biotitického a amfibolického porfyritu.

Ve vegetačním krytu převažuje mozaika vysokobylinných porostů silně podmáčených stanovišť v nivě a na prameništích (Calthion), fragmentů bezkolencových luk (Molinion), ostřicových lučních společenstev svazu Caricion fuscae (asociace Willemetio-Caricetum paniceae) a ostřicovorašeliníkových porostů svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis. V nich rostou např. oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), pcháč různolistý (Cirsium helenioides), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), pleška stopkatá (Willemetia stipitata), starček potoční (Tephroseris crispa), zábělník bahenní (Comarum palustre), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice prosová (C. panicea), o. ježatá (C. echinata), o. stinná (C. umbrosa), o. Hartmanova (C. hartmanii). Na úpatí svahu v pravobřeží potoka se dochovaly ochuzené fragmenty mírně bazifilních krátkostébelných ostřicovomechových společenstev svazů Caricion demissae a Caricion davallianae s ostřicí skloněnou (Carex demissa), o. Davallovou (C. davalliana), o. blešní (C. pulicaris), lnem počistivým (Linum catharticum), tolijí bahenní (Parnassia palustris), tučnicí obecnou (Pinguicula vulgaris), všivcem ladním (Pedicularis sylvatica). Lokálně se na okrajích území dochovaly zbytky relativně teplomilných lemových společenstev svazu Trifolion medii a porosty krátkostébelných smilkových pastvin (Violion caninae), v nichž rostou např. jetel prostřední (Trifolium medium), j. horský (T. montanum), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), jahodník truskavec (Fragaria moschata), prha arnika (Arnica montana), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), vzácně i pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea). Do chráněného území patří i rozvolněné stromové porosty náletového původu s převahou smrku ztepilého (Picea abies) a příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris), břízy bělokoré (Betula pendula), olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby pětimužné (Salix pentandra), jejichž část má charakter přirozených smrkových olšin (Piceo-Alnetum). Na lesních okrajích rostou růže převislá (Rosa pendulina) a kalina obecná (Viburnum opulus).

Slavkovické louky, přírodní památka

Fauna PP je charakteristická výskytem podhorských druhů brouků. Žije tu mj. střevlíček Trechus splendens, drabčík Philonthus laevicollis, mandelinka Chrysomela geminata a nosatci Barynotus obscurus a Grypidius equiseti (posledně uvedený druh je vázaný na porosty s přesličkou bahenní ve vyšších polohách). Drabčík Schistoglossa viduata žije v mechových polštářích na podmáčených místech.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung