Slavkovský chlumek

Přírodní památka

Výměra : 1, 06 ha
Nadmořská výška : 760 - 780 m
Vyhlášeno : 5.8. 1955

Slavkovský chlumek, přírodní památka

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na mírném svahu, který je z větší části obklopen zemědělsky intenzívně obdělávanou půdou asi 0,5 km jihozápadně od Slavkova. Lokalita je chráněna jako naleziště bramboříku evropského (Cyclamen purpurascens Miller), který zde dosud roztroušeně roste v podrostu lískových křovin a řídkého kulturního boru. Současný stav lokality svědčí o značném historickém kulturním ovlivnění a k původnímu stavu má velmi daleko. Vlastní naleziště tvoří výběžek táhlého pahorku budovaného krystalickým vápencem. Brambořík se dnes vyskytuje nejhojněji ve výlomech po někdejší nahodilé těžbě vápence, v podrostu lískových křovin. Roztroušeně roste i výše na svazích pahorku, v podrostu řídkého kulturního boru s příměsí jedle.

Slavkovský chlumek, přírodní památka

Není zcela jasné, zda jde o zbytek původního výskytu druhu, nebo jestli jde jen o přežívající zbytky někdejší výsadby. Celkové rozšíření druhu (srov. Např. Bresinsky 1965, Klášterský 1957, Podhorsky 1958) nevylučuje původnost výskytu, protože i v přilehlé severní části Horního Rakouska existují ojedinělé lokality při severní hranici souvislejšího rozšíření druhu, které uvedení autoři považují za původní. Ze starší botanické literatury jsou známy i další výskyty bramboříku na Českokrumlovsku (např. Kleť, Smrčina), které však v novější době nebyly potvrzeny. Někdejší původní výskyt druhu v této oblasti není proto vyloučen. Brambořík však patřil mezi rostliny, které měly značný význam v mytologii původního německého obyvatelstva v této oblasti. Nelze proto vyloučit ani jeho záměrné rozšiřování. Zajímavý údaj o slavkovské lokalitě uvedl Gallistl (1903), který doslova říká, že brambořík zde vysadil místní farář Mardetschlager, známý florista a jeden z prvních botaniků, kteří se zasloužili o botanický výzkum Českokrumlovska (ve Slavkově působil v poslední čtvrtině 19. století). Jistotu o původnosti výskytu bramboříku u Slavkova proto nemáme. Jeho úmyslné někdejší vysazení zde je dokonce velmi pravděpodobné.

Slavkovský chlumek, přírodní památka

Ochrana lokality je přesto namístě. Brambořík není zdaleka jediným významným rostlinným druhem, který zde roste. Dík vápencovému podkladu se zde vyskytuje řada dalších cenných druhů rostlin: z nich lze uvést např. hořeček brvitý (Gentianella ciliata /L./ Borkh.), sveřep vzpřímený (Bromus erectus Huds.), vemeníček zelený (Coeloglossum viride /L./ Hartm.) a četné další. Vzhledem k vyšší nadmořské výšce má lokalita již celkově poněkud jiný fytogeografický charakter, než výchozy vápenců v blízkosti Č. Krumlova. Udržení bramboříku evropského na lokalitě předpokládá občasné provádění drobných zásahů ve stromovém a keřovém patře porostů. Brambořík je na lokalitě dosti vitální a při občasném provádění mírných zásahů není třeba se obávat o jeho osud.

Slavkovský chlumek, přírodní památka

Z fauny je zajímavý výskyt tesaříka Stenurella bifasciata, na dřišťálu vytváří hálky bejlomorka Dasineura berberidis. Malakofauna lokality je ochuzená, vzhledem k hojnému výskytu hlemýždě zahradního (Helix pomatia), který je zde nepůvodní. L: Skuhravá, 1972

Bibliografie :
Kučera

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung