Šimečkova stráň

Přírodní památka

Hadcová stráň nad soutokem Křemžského potoka a potoka Olešnice, asi 2 km na východ od obce Brloh.

Katastrální území : Brloh pod Kletí, Rojšín (okres Český Krumlov)

Výměra : 1,75 ha
Nadmořská výška : 528 - 540 m
Vyhlášeno : 1993

Šimečkova stráň, přírodní památka

Toto chráněné území, které se nachází, asi 2 km na východ od obce Brloh, má dvě rozdílné části. První je tvořena unikátními společenstvy na stráni s výchozy serpentinitů nad soutokem Křemžského potoka a potoka Olešnice. Geologický podklad zde tedy tvoří serpentinizovaná ultrabazika (hadce). Dále sem pak patří část břehového porostu v nivě potoka Olešnice, kde je podloží překryto nivními hlínami.

Stráně byly původně paseny, v nivě potoka se louky pravidelně kosily. Rezervace je od roku 1995 jedenkrát ročně kosená, aby se zabránilo rozrůstání hasivky orličí.

Šimečkova stráň, přírodní památka Šimečkova stráň, přírodní památka

Hadcové stráně jsou porostlé semixerotermním travinobylinným společenstvem svazu Bromion erecti. Dominantou společenstva je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), kterou provází bělozářka větvitá (Anthericum ramosum). Společenstvo doplňují některé suchomilnější a mezofilní druhy, např. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), silenka nadmutá (Oberna behen), rožec rolní (Cerastium arvense), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) aj. Stráně zarůstají hasivkou orličí (Pteridium aquilinum). Charakteristický je výskyt serpentinomorfóz, které se projevují např. v zakrslém vzrůstu chrpy čekánku (Colymbada scabiosa). Ve stráni rezervace roste několik trsů kosatce sibiřského (Iris sibirica) a bezkolence (Molinia caerulea agg.). V nivě potoka nalézáme zbytky vlhkomilných lučních a mokřadních společenstev ze svazů Calthion, Polygono-Trisetion a Caricion rostratae. Významné jsou porosty ostřice trsnaté (Carex cespitosa) a ostřice obecné (Carex nigra). Časté jsou i další vlhkomilné a mokřadní druhy, např. kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), pomněnka hajní (Myosotis nemorosa), blatouch bahenní (Caltha palustris), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) aj. Ojediněle se zde vyskytuje chráněný zábělník bahenní (Comarum palustre).

Šimečkova stráň, přírodní památka Šimečkova stráň, přírodní památka

Břehové porosty potoka tvoří nevyvinutá střemchová olšina s vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou popelavou (Salix cinerea), střemchou obecnou (Padus avium) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). V bylinném patře jsou hojné hygrofilní, mezofilní a nitrofilní druhy, např. bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kuklík městský (Geum urbanum), chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine) aj.

Šimečkova stráň, přírodní památka

Charakteristická je fauna plžů s xerofilními druhy drobničkou válcovitou (Truncatellina cylindrica) a sítovkou menší (Aegopinella minor). Je odtud uváděn výskyt otakárka ovocného (Iphiclides podalirius), v posledních letech neověřený. Z této lokality pochází také první údaj o výskytu křižáka pruhovaného Argiope bruennichi v jižních Čechách (pozorování z roku 1994).

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung