Ševcova hora

Přírodní rezervace

Katastrální území : Soběnov

Výměra : 8,33 ha
Nadmořská výška : 675 – 776 m
Vyhlášeno : 1995

Ševcova hora, přírodní rezervace   Ševcova hora, přírodní rezervace   Ševcova hora, přírodní rezervace

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na strmém jihozápadním svahu Ševcovské hory, 0,8 km severovýchodně od osady Pusté Skaliny, 2 km východně od obce Soběnov. Důvodem ochrany je reprezentativní zbytek staré acidofilní bučiny na balvanité suti s druhově chudým podrostem.

Horninovým podkladem je středně zrnitá porfyrická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton), která na jihozápadním strmém svahu Ševcovské hory (780 m) vytváří soliflukčně rozvlečenou hrubě balvanitou suť.

Ševcova hora, přírodní rezervace   Ševcova hora, přírodní rezervace

Hlavní součástí rezervace je starý listnatý porost na balvanité suti (0,90 ha, věk 190 – 210 let), který má charakter acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), jejíž stromové patro tvoří jen buk lesní (Fagus sylvatica) a v keřovém podrostu se nachází pouze bukové zmlazení. Ve velmi sporadicky vyvinutém bylinném patru převažují acidofilní druhy bika bělavá (Luzula luzuloides) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa), roztroušeně se vyskytují šťavel kyselý (Oxalis acetosella), lipnice hajní (Poa nemoralis), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), jestřábník zední (Hieracium murorum) a kapradiny bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris) a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). Z druhů charakteristických pro bohatší typy bučin se vzácně objevují věsenka nachová (Prenanthes purpurea), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum). Přilehlé mladší smíšené porosty, v jejichž stromovém patru aktuálně převažuje smrk ztepilý (Picea abies) a přimíšeny jsou buk lesní, borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a modřín opadavý (Larix decidua), patří fytocenologicky rovněž k acidofilním bučinám a jejich bylinné patro je díky většímu korunovému zápoji ještě chudší.

Ševcova hora, přírodní rezervace   Ševcova hora, přírodní rezervace

Význačnějšími živočišnými druhy jsou drabčík Micropeplus mariettii, hlodník Corticarina similata a nosatec Barypeithes pellucidus. Ve stromových houbách se vyvíjí nápadná bedlobytka Cerotelion striatum.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung