Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s.
 

 Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s., logo
Sídlo :
384 73 Stachy 206, P.O.Box 25

Telefon, Fax :
+420 388 428 242
E-mail:
rrasumava@iol.cz

Pobočky :

382 79 Frymburk 5
Telefon, Fax: +420 380 735 121
Mobil: +420 604 205 705
E-mail: lubosk@iol.cz

342 01 Sušice, Klostermannova 255/I
Telefon, Fax : +420 376 523 655

V období přípravy vstupu České republiky do Evropské unie se zvyšuje role rozvojových agentur v tomto procesu. V posledních dvou letech jich vznikla celá řada, na území jihozápadních Čech působí Regionální rozvojová agentura západní Čechy v Plzni, Regionální rozvojová agentura jižní Čechy v Českých Budějovicích a Regionální rozvojová agentura Šumava ve Stachách.
Zatímco první dvě agentury vznikly teprve nedávno a svou působností kopírují přibližně území budoucích Vyšších územně správních celků Budějovický a Plzeňský kraj, RRA Šumava působí od roku 1997 na území typického Phare regionu, tzn. v přímém příhraničí se SRN a Rakouskem. Svou činnost rozvíjí na území čtyř okresů - Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov.
Regionální rozvojová agentura Šumava vznikla za podpory programu Phare a na popud šumavských obcí koncem roku 1996, ale už od léta roku 1995 byli pracovníci agentury školeni zahraničními odborníky, mezi něž patřila rakouská firma ÖAR Regionalberatung, anglická LRDP, irská Shannon Development atd. Obce si od založení agentury slibovaly příliv finančních prostředků z EU do regionu, servis a poradenství při získávání vládních dotačních titulů, vyhledávání dalších zdrojů finančních prostředků, zpracování rozvojových programů a projektů apod.
Od svého vzniku se agentura zaměřila na program Phare, který se v regionech České republiky realizuje prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj od roku 1995. Podílela se na zadání několika "velkých" projektů Phare a hlavně na realizaci Fondu malých projektů programu Phare v regionu. První dva fondy byly na Šumavě spuštěny na podzim roku 1997, v létě roku 1998 na ně navázaly další dva, které jsou v současné době před dokončením. V celkem čtyřech FMP se na Šumavě zrealizovalo, nebo realizuje, více jak 300 projektů za celkovou sumu asi 23 miliónů korun. V současné době jsou aktuální nové dva Fondy malých projektů, které přinesou dalších 21 miliónů korun. Pro management těchto fondů je RRA Šumava již dnes připravena.
Za dobu své působnosti RRA Šumava dokázala oprávněnost své existence. Z jejího popudu se na Šumavě budují nové cyklostezky, vznikají nové propagační a informační materiály, jejím prostřednictvím se financují významné přeshraniční výměnné akce a lidové slavnosti. Rozvoj přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu je hlavním smyslem její práce. V procesu evropské integrace má na Šumavě nezastupitelnou úlohu.

Na čem jsme se podíleli?

V roce 1996:
Spolupráce při zpracování a vydání Rozvojového konceptu cestovního ruchu na Šumavě
Zadání projektu Phare CBC pro rok 1997 pro obec Borová Lada - rekonstrukce a posílení technické infrastruktury
Zadání projektu Phare CBC pro rok 1997 pro obec Běšiny - rozvoj cestovního ruchu v západočeském předhůří Šumavy
Zadání projektu Phare CBC pro rok 1997 na vybudování centra pro podporu podnikání v Sušici
Založení Kvalitativního okruhu šumavských restaurací
Pomoc při zapojení obce Kolinec do Programu obnovy venkova
Uspořádání řady různých odborných seminářů (školení účetních)

V roce 1997:
Zpracování studie proveditelnosti a studie E.I.A. projektu Phare CBC pro rok 1997 pro obec Borová Lada - rekonstrukce a posílení technické infrastruktury
Zpracování studie proveditelnosti a studie E.I.A. projektu Phare CBC pro rok 1997 pro obec Běšiny - rozvoj cestovního ruchu v západočeském předhůří Šumavy
Zpracování studie proveditelnosti a studie E.I.A. projektu Phare CBC pro rok 1997 pro obec Běšiny - rozvoj cestovního ruchu v západočeském předhůří Šumavy
Management Fondu malých projektů v regionu Šumava pro program Phare 1996 - funkce Sekretariátu, zajištění 1. a 2. kola předkládání návrhů projektů (1997/98)
Začlenění se do evropské asociace rozvojových agentur EURADA
Zajištění výběru provozovatele lomu v majetku obce Kolinec
Uspořádání řady různých odborných seminářů (školení účetních, možnosti programu Leonardo da Vinci, Fórum občanů Českého Krumlova)

V roce 1998:
Management Fondu malých projektů v regionu Šumava pro program Phare 1997 - funkce Sekretariátu, zajištění 1., 2. a 3. kola předkládání návrhů projektů (1998/99)
Spolupráce na realizaci projektu "Indikátory trvale udržitelného rozvoje pro Český Krumlov", který je podporován z grantu NROS
Zadání projektu do programu EU Ecos Ouverture - Venkovský turistický informační systém na Šumavě
Podíl na zpracování části tendrové dokumentace pro projekt programu Phare CBC pro obec Běšiny - rozvoj cestovního ruchu v západočeském předhůří Šumavy
Podíl na přípravě a vydání propagačního materiálu Euroregionu Šumava a okresních úřadů v rámci programu Fond malých projektů - "Šumava - Český les"
Příprava managementu projektu Phare CBC Programme - 1997 "Sušice - Centrum pro podporu podnikání"
Technická asistence obci Borová Lada při realizaci projektu Phare CBC 1997 "Borová Lada - rekonstrukce a posílení technické infrastruktury"
Podíl na zpracování Regionální rozvojové strategie budoucího plzeňského VÚSC včetně účasti v Regionální koordinační skupině a Regionální pracovní skupině
Iniciace přípravy projektu cyklostezek v okrese Klatovy pro město Sušice s napojením na cyklostezky stávající a zadání projektu do programu Phare CBC

V roce 1999:
Zpracování projektu cyklostezek v okrese Prachatice pro obec Kubova Huť s napojením na cyklostezky stávající a zadání projektu do Programu obnovy venkova
Založení mikroregionu Volarsko, zpracování konceptu rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu
Zapojení obce Běšiny do Programu obnovy venkova
Technická asistence obci Borová Lada při realizaci projektu Phare CBC 1997 "Borová Lada -rekonstrukce a posílení technické infrastruktury"
Podíl na zpracování regionální rozvojové strategie budoucího plzeňského VÚSC včetně účasti v Regionální koordinační skupině a Regionální pracovní skupině
Podíl na zpracování Rámcového konceptu programu Phare - Interreg III. na období 2000 - 2006 v regionu Šumava
Zajištění podkladů pro certifikaci ECEAT a prezentaci ubytovacích zařízení pro venkovskou a eko agro turistiku v katalogu "Zelený prázdninový průvodce" pro sezónu 2000
Spolupráce na projektu "Centrum pro další vzdělávání v oblasti řemesel a památkové péče" z fondu EU INTERREG
Vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj cestovního ruchu na Šumavě ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu (ČCCR)
Management Fondu malých projektů v regionu Šumava pro program Phare 1998 - funkce Sekretariátu, zajištění 1. kola předkládání návrhů projektů (1999/2000)
Management projektu Phare CBC Programme - 1997 "Sušice - Centrum pro podporu podnikání"
Zajištění vydání dvojjazyčné učebnice pro základní školy v rámci programu Fond malých projektů - "Šumava bez hranic"
Spolupráce na projektu "90. výročí vzniku české menšinové školy ve Vimperku", v rámci Fondu malých projektů
Vytvoření Regionálního Informačního Systému (RIS) pro region Šumava s napojením na celostátní RIS v koordinaci s MMR ČR

Další informace :
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Mapa neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Občanský sektor v regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung