Rašeliniště Kapličky

Přírodní rezervace

Katastrální území : Kapličky

Výměra : 72,74 ha (dle LHP 80,46 ha)
Nadmořská výška : 890 – 922 m
Vyhlášeno : 1992

Rašeliniště Kapličky, přírodní rezervace

Chráněné území je tvořeno rašeliništěm a rašelinnými loukami mezi zaniklými osadami Kapličky a Krásné Pole, 3 km jihozápadně od obce Loučovice. Důvodem ochrany je komplex klečového vrchoviště, kontaktních rašelinných borů a podmáčených smrčin, nelesních rašeliništních společenstev a mezohygrofytních luk a pastvin s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů a tyrfofilní entomofauny.

Rašeliniště Kapličky, přírodní rezervace   Rašeliniště Kapličky, přírodní rezervace

V minulosti se na části rašeliniště maloplošně těžila rašelina ručním borkováním. Nelesní plochy byly využívány jako pastviny nebo jednosečné louky. Niva potoka byla v 70. letech 20. století odvodněna povrchovými příkopy, které však jsou v současné době opět zarostlé. Část svahových luk byla v téže době rekultivována a intenzivně hnojena a kosena, avšak toto využití skončilo začátkem 90. let. Pro udržení floristické diverzity je žádoucí kosení luk opět obnovit.

Horninovým podkladem severní části území je středně zrnitá až drobnozrnná dvojslídná žula eisgarnského typu, v jižní části středně zrnitá porfyrická až blastoporfyroklastická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton). Východní dvě třetiny jsou překryté ložiskem vrchovištní rašeliny o mocnosti několika metrů.

Rašeliniště Kapličky, přírodní rezervace   Rašeliniště Kapličky, přírodní rezervace

Ve východní části je vyvinuta vegetace klečového vrchoviště (Pino rotundatae-Sphagnetum) s keřovými porosty rašelinné kleče (Pinus × pseudopumilio), s kontaktními porosty rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris) a podmáčených smrčin (Mastigobryo-Piceetum) na okrajích. V rozvolněných klečových porostech na vrcholové plošině rašeliniště je maloplošně vyvinuto společenstvo Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici, bývalá borkoviště na jeho západním okraji zarůstají suchopýrorašeliníkovými porosty asociace Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi. Význačnými druhy na vrchovišti jsou suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), v mechovém patru rašeliník křivolistý (Sphagnum fallax), r. prostřední (S. magellanicum), r. červený (S. rubellum), ploník tuhý (Polytrichum strictum). Nelesní část území mimo vrchoviště pokrývá složitá mozaika společenstev rašelinných ostřicových luk (Caricion fuscae), ostřicovorašeliníkových společenstev (Sphagno recurvi-Caricion canescentis), fragmentů bezkolencových luk (Molinion), mezofytních horských luk (Polygono-Trisetion) a krátkostébelných smilkových pastvin (Violion caninae). Luční porosty jsou zčásti degradované jednak povrchovým odvodněním potoční nivy, jednak dlouhodobým neobhospodařováním. Z významnějších druhů zde rostou pleška stopkatá (Willemetia stipitata), starček potoční (Tephroseris crispa), ostřice šedavá (Carex canescens), o. zobánkatá (C. rostrata), o. ježatá (C. echinata), violka bahenní (Viola palustris), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), hadí kořen větší (Bistorta major), smilka tuhá (Nardus stricta), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica). V obnoveném rybníčku v severozápadní části území je vyvinut úzký ostřicový lem (Caricetum rostratae).

Z této lokality pocházejí četné starší nálezy motýlů, indikující mimořádnou hodnotu původních společenstev. Jedná se zejména o severské tyrfobiontní druhy, jako je například makadlovka Athrips pruinosella a travníček Elachista kilmunella.
L: Klimesch, 1974

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung