Rašeliniště Bobovec

Přírodní památka

Katastrální území : Světlík

Výměra : 47,95 ha
Nadmořská výška : 758 - 800 m
Vyhlášeno : 1992

Chráněné území je tvořeno lesním rašeliništěm 3,5 km jihozápadně od obce Světlík a 5 km východojihovýchodně od obce Černá v Pošumaví. Důvodem ochrany jsou společenstva submontánního borového rašeliniště v komplexu s podmáčenými smrčinami, smrkovými olšinami a rašelinnými loukami s charakteristickou rašeliništní květenou.

Rašeliniště Bobovec, přírodní památka

V minulosti byla část území využívána k borkování rašeliny a na těchto plochách díky tomu došlo k oživení rašelinotvorných procesů. Louky v nivě potoka na severním okraji byly pravidelně sklízeny, nyní zarůstají náletem dřevin a degradují.

Rašeliniště Bobovec, přírodní památka Rašeliniště Bobovec, přírodní památka Rašeliniště Bobovec, přírodní památka

Horninovým podkladem je biotitická, sillimanit-biotitická a cordierit-biotitická pararula, středem území ve směru SV - JZ probíhá úzký pruh amfibolické až biotitické ortoruly (moldanubikum, krumlovská pestrá série. Severní polovinu pokrývá ložisko rašeliny. Jádrem chráněného území je přechodové rašeliniště se zbytky blatkového boru (Pino rotundatae-Sphagnetum) - poslední zbytek populací borovice blatky na Světlicku, obklopeného prstencem rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris) s borovicí blatkou (Pinus rotundata), borovice lesní (Pinus sylvestris) a břízou karpatskou (Betula carpatica) ve stromovém patru. Ve vytěžených borkovištích jsou vyvinuta rašelinotvorná suchopýrorašeliníková společenstva (Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi) a porosty submerzních rašeliníků, místy se nacházejí sekundární rašelinné březiny. Na rašeliništi rostou mimo jiné suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), o. šedavá (C. canescens), vzácně i kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Mechové patro je tvořené zejména rašeliníkem křivolistým (Sphagnum fallax), r. prostředním (S. magellanicum) a r. bodlavým (S. cuspidatum) a dvouhrotcem Bergerovým (Dicranum affine). Na okraji rašeliniště a v prameništních depresích se nachází mozaika podmáčených rohozcových smrčin (Mastigobryo-Piceetum) a smrkových olšin (Piceo-Alnetum), v nichž převažuje smrk ztepilý (Picea abies) a hojně je přimíšena olše lepkavá (Alnus glutinosa). V podrostu podmáčených smrčin rostou dřípatka horská (Soldanella montana), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), v mechovém patru je hojný rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata). V bylinném patru smrkových olšin se objevují starček potoční (Tephroseris crispa), blatouch bahenní horský (Caltha palustris subsp. laeta), ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora). V jižní části území přecházejí podmáčená společenstva ke kulturním porostům s převahou smrku. Podél severního okraje je pruh rašelinných luk s mozaikou společenstev svazů Caricion fuscae (Willemetio-Caricetum paniceae), Molinion a Violion caninae (Sphgno-Nardetum), v nichž se vyskytují mimo jiné pleška stopkatá (Willemetia stipitata), ostřice blešní (Carex pulicaris), tolije bahenní (Parnassia palustris), prha arnika (Arnica montana).

Rašeliniště Bobovec, přírodní památka Rašeliniště Bobovec, přírodní památka Rašeliniště Bobovec, přírodní památka

Z fauny je zajímavý výskyt typických ptačích druhů blatkových a rašelinných borů - patří k nim sýkora lužní (Parus montanus), sýkora parukářka (Parus cristatus), pěvuška modrá (Prunella modularis) a červenka obecná (Erithacus rubecula). Početné je prase divoké (Sus scrofa) a jelen evropský (Cervus elaphus). Kolem rašelinných tůněk žije charakteristická fauna pavouků, z nichž je zde hojný například lovčík Dolomedes fimbriatus. Fauna brouků má podhorský ráz (drabčík Quedius collaris) s výskytem mokřadních druhů (drabčík Arpedium quadrum) a tyrfofilů (střevlíček Pterostichus rhaeticus, potápník Agabus melanarius, kovařík Actenicerus sjaellandicus).

Rašeliniště Bobovec, přírodní památka Rašeliniště Bobovec, přírodní památka

 

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung