Račínská prameniště

Přírodní památka

Katastrální území : Pestřice, Horní Planá

Výměra : 123,2 ha
Nadmořská výška : 726 - 770 m
Vyhlášeno : Vyhláška OkÚ Český Krumlov, 1992

Chráněné území je vyhlášeno na mírném JV svahu nad údolní nádrží Lipno, cca 1,5 km od osady Zvonková, jižně od komunikace Zvonková - Valtrov. Důvodem ochrany jsou luční společenstva v pramenné oblasti dvou potoků, která postupně přechází v les. Nejcennější částí jsou přirozeně se vyvíjející sukcesní plochy vzhledem ke své velké výměře a minimálnímu narušení lidskou činností v posledních šedesáti letech.

Račínská prameniště, přírodní památka

Podloží je tvořeno moldanubickými migmatizovanými pararulami. V místech pramenišť jsou vytvořena drobná rašeliniště.

Račínská prameniště, přírodní památka

Lesy v chráněném území jsou vesměs uměle založené, smrkové až borosmrkové. Podrost v nich je většinou potlačen nedostatkem světla. Původně vlhké louky se společenstvy svazu Calthion byly po napuštění nádrže Lipno ponechány přirozenému vývoji. Převážná část území je plošně porostlá náletem dřevin (území je využíváno jako modelová plocha pro sledování postupu sukcese mokřadních společenstev), pouze v místech zrašelinělých pramenišť jsou zbytky lučních společenstev s výskytem prstnatce májového, plešky stopkaté a zábělníku bahenního. Cenný je ekoton s bezlesím s výskytem vemeníku (Platanthera chlorantha). V území žije řada druhů hmyzu a ptáků, vázaných na raná stadia sukcese a horské mokřady. Z motýlů jsou to především batolci (Apatura ilia, A. iris), bělopásek topolový (Limenitis populi), hnědásek osikový (Euphydryas maturna), perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia) a žluťásek borůvkový (Colias palaeno). Z ptáků je významný výskyt tetřívka obecného, jeřábka lesního, bekasíny otavní, sluky lesní.

Račínská prameniště, přírodní památka

 

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung