Ptačí stěna

Přírodní rezervace

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov)

Výměra : 25,71 ha.
Nadmořská výška : 750 - 830 m
Vyhlášeno : 1996

Ptačí stěna, přírodní rezervace

Tato rezervace se nachází na jihozápadních svazích masivu Bulového, asi 4 km jihozápadně od obce Brloh. Je tvořena podhorskými lesy s dominantním bukem lesním a suťovými porosty s významnou příměsí jilmu horského a bohatou faunou. Nejstarší porosty dosahují stáří až 150 let. Jádrem rezervace je starý porost buku na jižním prudkém silně balvanitém až suťovitém svahu.

Podloží tvoří granulitový masiv Blanského lesa, vystupující při hřebeni v podobě skal a s balvanitými sutěmi na úpatí. Rozsáhlý skalní útvar má charakter mrazového srubu, dosahuje délky asi 800 m a výšky 15 m. Sutě při úpatí jsou vytvořeny do vzdálenosti až 100 m a převládají v nich větší balvany do 3 m.

Ptačí stěna, přírodní rezervace   Ptačí stěna, přírodní rezervace

V rezervaci je největší plošné zastoupení kostřavových bučin asociace Festuco altissimae-Fagetum. Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšena je jedle bělokorá (Abies alba), která zde má význačné zastoupení (až 35 %), smrk ztepilý (Picea abies) a jilm horský. Dominantním druhem bylinného patra je kostřava lesní (Festuca altissima), z dalších typických druhů zde rostou věsenka nachová (Prenanthes purpurea), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), starček vejčitý (Senecio ovatus), violka lesní (Viola reichenbachiana), pšeníčko rozkladité (Milium effusum) aj. Na živnějších místech, zejména při úpatích svahů, se ostrůvkovitě nacházejí bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Kromě buku lesního se ve stromovém patře vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus), keřové patro tvoří bez červený (Sambucus racemosa) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V bylinném patře lze nalézt kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos), bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis) a další druhy. Z floristického hlediska je zajímavý výskyt kostivalu hlíznatého (Symphytum tuberosum) v nadmořské výšce nad 800 m. Sutě a balvanité rozpady jsou porostlé bažankovou jaseninou asociace Mercuriali-Fraxinetum. Kromě dominatního buku lesního se zde hojně uplatňuje javor klen (Acer pseudoplatanus), vzácněji javor mléč (Acer platanoides). Na vlhčích místech je přimíšen i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Významně je zastoupen jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patru najdeme převážně druhy bučin, častá je zejména bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). V okrajových částech rezervace převládá smrk ztepilý (Picea abies).

Ptačí stěna, přírodní rezervace   Ptačí stěna, přírodní rezervace   Ptačí stěna, přírodní rezervace

V rezervaci se v nadmořské výšce okolo 850 m n.m vyskytuje dub zimní (Quercus petraea), který zde dosahuje nejvyšší hranice svého výskytu v České republice.

V PR se nachází jedna z nejvýše položených lokalit alpsko-dinárského plže zemouna skalního (Aegopis verticillus), mezi balvany je hojná skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida). Složení fauny pavouků pod kameny a v suti skalnatých výchozů je podobné, jako je uváděno v popisu PR Malá skála. Kromě toho zde byl zjištěn výskyt šesti druhů střevlíků z rodu Carabus. Střevlík zlatolesklý (C. auronitens) je horský a podhorský druh. V hnízdní době byly v rezervaci zjištěny 4 druhy sov, a to výr velký (Bubo bubo), sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a puštík obecný (Strix aluco). Čáp černý (Ciconia nigra) hnízdil několik let na jednom z mála skalních hnízd v jižních Čechách. Ve vlhkých suťových partiích byl prokázán také výskyt rejska horského (Sorex alpinus).
L: Růžička, 1988, Bürger et al. 1987

Ptačí stěna, přírodní rezervace

Bibliografie :
Chábera S., Novák V., 1976: Kryogenní mezoformy Chráněné krajinné oblasti Blanský les - Sborn. Jihoč. Muz. v Čes. Budějovicích. Přírodní Vědy. 16: 41-66.
Kučera S., Mára E., Urban F., 1970: Chráněná krajinná oblast Blanský les. Návrhová studie. Ms. KSSPPOP. České Budějovice. 1-99 p.
Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího podhůří. – Studie ČSAV, Academia. Praha. 7(1982): 1-153 p.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung