Myslivna

Přírodní památka

Katastrální území : Dolní Příbraní, Pohoří na Šumavě

Výměra : 13, 82 ha
Nadmořská výška : 942 - 1020 m
Vyhlášeno : 1992

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem (stáří 130 - 160 let) na severozápadním svahu hory Myslivna (1040 m), 3,5 km severoseverozápadně od bývalé obce Pohoří na Šumavě, 5 km jihovýchodně od obce Pohorská Ves. Důvodem ochrany jsou relativně přirozené porosty květnatých bučin s přechody k horským acidofilním smrkovým bučinám a suťovým klenovým bučinám s charakteristickým floristickým složením a druhově početnou avifaunou na podloží středně zrnité porfyrické biotitické žuly weinsberského typu (moldanubický pluton), která tvoří na většině plochy rozvlečenou balvanitou suť. V území se nachází několik plošných svahových pramenišť.

Myslivna, přírodní památka

Ve vegetaci plošně zcela převládají květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) v regionální variantě s řeřišnicí trojlistou, na extrémně balvanitém terénu přecházející k netypicky vytvořeným vysokobylinným horským klenovým bučinám (Aceri-Fagetum). V porostech převažuje buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí smrku ztepilého (Picea abies), lokálně s hojným výskytem javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a se vzácně vtroušenou jedlí bělokorou (Abies alba), jilmem horským (Ulmus glabra) a javorem mléčem (Acer platanoides). Keřové patro je tvořeno hojným zmlazením buku. V podrostu se mimo jiné vyskytují kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), k. cibulkonosná (D. bulbifera), řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), svízel vonný (Galium odoratum), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), pitulník horský (Galeobdolon montanum), violka lesní (Viola reichenbachiana), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), ostřice lesní (Carex sylvatica), žindava evropská (Sanicula europaea), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), starček hercynský (Senecio hercynicus), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata).

Myslivna, přírodní památka Myslivna, přírodní památka Myslivna, přírodní památka

V mechovém patru rostou játrovky kryjnice Meylanova (Calypogeia meylanii) a nitkovec vlasovitý (Blepharostoma trichophyllum). Na méně svažitém terénu na hřbetu Myslivny jsou vyvinuty acidofilní smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum), v jejichž bylinném patru rostou třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), dřípatka horská (Soldanella montana), podbělice alpská (Homogyne alpina), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum), bika bělavá (Luzula luzuloides). Na drobných lesních prameništích jsou vyvinuta sciofilní společenstva svazu Cardaminion amarae (asociace Veronico montanae-Caricetum remotae), v nichž rostou mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), řeřišnice hořká (Cardamine amara), ř. křivolaká (C. flexuosa), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), rozrazil horský (Veronica montana), ostřice řídkoklasá (Carex remota), čarovník alpský (Circaea alpina), hojná je zde játrovka pobřežnice Neesova (Pellia neesiana).

Myslivna, přírodní památka Myslivna, přírodní památka

Pro lokalitu je typický horský tesařík Pidonia lurida. Významným nálezem dvoukřídlého hmyzu je tiplička Trichocera dahlae, zjištěná zde jako nová pro Čechy (současně se zjištěním jejího výskytu v NPR Čertova stěna-Luč). Kromě běžných lesních druhů ptáků se širokou ekologickou valencí zde hnízdí několik druhů evropského listnatého lesa, především holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) a sýkora babka (Parus palustris). V hnízdní době byl zjištěn také šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) v neobvyklé nadmořské výšce téměř 1000 m. Ve starší literatuře je udáván též hnízdní výskyt některých vzácnějších druhů sov - kulíšek nejmenší, výr velký aj.

Bibliografie :
Kučera et Urban 1976, Rivola 1965, 1966
L: Heyrovský (v: Ošmera a Spitzer, 1971), Starý, 1999

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung