Pláničský rybník

Přírodní rezervace

Katastrální území : Černá v Pošumaví, Světlík

Výměra : 15,17 ha.
Nadmořská výška : 750 – 757 m
Vyhlášeno : 1996

Pláničský rybník, přírodní rezervace

Chráněné území tvoří Pláničský rybník (jiným názvem Velký Kozí) a přilehlý Malý Kozí rybník, ležící v horní části údolí Lukavického potoka, 1,5 km východně od osady Plánička, 3,5 km východojihovýchodně od obce Černá v Pošumaví.

Pláničský rybník, přírodní rezervace

Pláničský rybník je menší, relativně hluboký průtočný rybník ležící v přirozené kotlině na soutoku tří pramenných potoků, je odvodňován směrem k jihu Lukavickým potokem do Lipenské přehradní nádrže. S a SZ přítok rybníka přitékají z oblasti hojného výskytu vložek krystalických vápenců v okolí Muckova. Vysoká hráz rybníka (cca 5 m) je asi 300 m dlouhá. JV břeh poměrně strmě klesá do rybníka, ostatní břehy jsou povlovnější, SZ břeh tvoří relativně plochá výtopa, několik metrů nad její úrovní leží malý, ze tří stran ohrázovaný rybníček.

Pláničský rybník je využíván k extenzivnímu chovu ryb. Nasazuje se převážně jednoletý kapr, lín a maréna.

Pláničský rybník, přírodní rezervace

Díky hloubce a dlouhodobému extenzivnímu hospodaření došlo k vývoji a stabilizaci cenných vodních a mokřadních fytocenóz.

Pláničský rybník, přírodní rezervace

V polovině 80-tých let však byla západní část rybníka poměrně razantně vyhrnuta a byla tak likvidována bohatá litorální vegetace, zazemňující postupně tuto část rybníka. Vyhrnutý materiál byl zformován do tří mohutných deponií souběžných se SZ pobřežím rybníka, na nichž se vytvořila nežádoucí silně ruderální vegetace s převahou kopřivy.

Pláničský rybník, přírodní rezervace

Pláničský rybník, přírodní rezervace Po odbahnění zůstaly zachovány jen úzké lemy litorálních rákosin (Scirpetum lacustris, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti), téměř však vymizely původně rozsáhlé porosty přesličky poříční (Equisetetum fluviatilis), zcela byly zničeny porosty ostřice dvoumužné (Caricetum diandrae) v severozápadní části rybniční výtopy a zachovány zůstaly jen fragmenty běžnějšího společenstva s ostřicí zobánkatou (Caricetum rostratae). V hlubších částech rybníka dosud přetrvávají cenná společenstva vzplývavých vodních makrofyt svazu Nymphaeion albae. Nacházejí se zde roztroušené porosty leknínu bělostného (Nymphaea candida) v asociaci Potamo natantis-Nymphaeetum candidae a v severozápadní části rybníka je soustředěn výskyt stulíku malého (Nuphar pumila) v charakteristicky vyvinutém společenstvu Nupharetum pumilae. V pobřežní části se lokálně vyskytuje i ďáblík bahenní (Calla palustris), ve společenstvech ponořených velkolistých rdestů (Magnopotamion) rostou rdest světlý (Potamogeton lucens) a r. kadeřavý (P. crispus), v roztroušených porostech úzkolistých rdestů (Parvopotamion) roste rdest tupolistý (P. obtusifolius) a vzácně r. ostrolistý (P. acutifolius). Podél severozápadního přítoku je vyvinut menší porost potoční olšiny (Arunco-Alnetum glutinosae) s přechody ke smrkové olšině (Piceo-Alnetum). V horním malém rybníčku v severozápadní části území zůstala zachována společenstva vzplývavých rostlin mělkých stojatých vod (Batrachion aquatilis) s výskytem lakušníku vodního (Batrachium aquatile). Do chráněného území je zahrnuta i přirozená mezofytní louka na severovýchodním břehu rybníka s mozaikou společenstev svazů Polygono-Trisetion a Molinion, v nichž rostou např. starček potoční (Tephroseris crispa), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), pcháč různolistý (Cirsium helenioides), hadí kořen větší (Bistorta major), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), ostřice stinná (Carex umbrosa).

Pláničský rybník, přírodní rezervace

Z hlediska fauny je zajímavý výskyt dosti vzácného příživnického mravence Formicoxenus nitidulus v hnízdech mravence lesního (Formica rufa). Žijí tu méně běžné vodní ploštice – hladinatka Microvelia reticulata a vodoměrka Hydrometra gracilenta. Významným prvkem fauny dvoukřídlých je poměrně nápadná hrbilka Spiniphora maculata. V rezervaci se rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a čolek horský (Triturus alpestris). Hnízdí zde běžné druhy vodních ptáků, např. kachna divoká (Anas platyrhynchos) a polák chocholačka (Aythya fuligula).

Pláničský rybník, přírodní rezervace

Lokalita je nejvýše položeným místem výskytu rozmnožování skokana zeleného (Rana esculenta synklepton) v ČR, vysoce pravděpodobné je též rozmnožování Ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria). Byl též zjištěn podzimní výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

Bibliografie :
Chán 1999, Soukupová et al. 1984

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung