Pestřice

Přírodní památka

Katastrální území : Pestřice, Kyselov (Zvonková)

Výměra : 106,58 ha, navrženo rozšíření na 146,53 ha
Nadmořská výška : 725,0 - 750 m
Vyhlášeno : Vyhláška OÚ Č.Krumlov 1992

Soubor vlhkých luk, rašelinišť a rašelinných pramenišť s významným výskytem zvláště chráněných organismů, rozkládající se v nivě a na přiléhajícím svahu potoka Pestřice, který tvoří místy státní hranici s Rakouskou republikou,od hraničního znaku I 40/1, cca 2,5 km J od osady Přední Zvonková, po ústí do údolní nádrže Lipno.

Pestřice, přírodní památka Pestřice, přírodní památka

Podloží je tvořeno migmatitizovanou pararulou. V bočních prameništích jsou malá rašeliniště s mocností do 1 m.

Vegetace je tvořena společenstvy svazu Calthion a Polygono-Trisetion, v místech pramenišť i svazu Oxycocco-Ericion. Nejcennější je pás podél přirozeného toku potoka s výskytem kamzičníku rakouského, oměje šalamounku, rdesna hadího kořene, na písčitých náplavech i prhy chlumní. Na prameništích se vyskytuje prstnatec májový a zábělník bahenní. Zajímavý je postup sukcese na bývalém pásu ženijních zátarasů, kde roste např. rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná a hruštička menší.

Pestřice, přírodní památka Pestřice, přírodní památka

Na horním toku Pestřice je les omezen na malé březoborové porosty v komplexu sukcesních ploch. Na dolním toku do CHÚ zasahují podmáčené smrčiny z komplexu Kyselovského lesa. Žije zde řada zvláště chráněných živočichů. Z hmyzu je významný výskyt motýlů, např. žluťáska borůvkového, batolce duhového, bělopáska topolového a obou druhů otakárků. Z obojživelníků se vyskytují 2 druhy čolků, 4 druhy žab včetně krit.ohroženého skokana menšího. Lokalita je hnízdištěm řady druhů ptáků vázaných na druhotné bezlesí, současně sem zalétají za potravou druhy horských lesů z komplexu Smrčiny i ptáci, hnízdící na pobřeží Lipna. Z hnízdících druhů je jsou nejvýznamnější tetřívek obecný, jeřábek lesní, sluka lesní, bekasína otavní a chřástal polní.

Pestřice, přírodní památka Pestřice, přírodní památka

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung