Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov
Stanovy - Členové sdružení

 Logo Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov, autor Ema Majerová - EM GRAFIKA
Adresa :
Náměstí Svornosti č. p. 1
381 01 Český Krumlov

Bankovní spojení :
112218303/0300, ČSOB a.s. Český Krumlov

IČO : 69092206
DIČ : 082-69092206

Projekt Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov vzniká od prosince roku 1997. Na jeho samotném počátku stála snaha prezentovat oficiálně město a region Český Krumlov v Internetové síti pod záštitou významných osobnosti a instituci a reagovat tak na kusé, nepřesné a často zavádějící informace o lokalitě, které v té době v Internetu byly k dispozici.

V současnosti Oficiální informační systém představuje komplexní, správný, oficiálně a odborně garantovaný soubor informací o Českokrumlovskou, který je neustále aktualizován a rozšiřován.

Letecký pohled na město Český Krumlov a okolí, foto: Lubor Mrázek

Cíle Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov
pokračovat v navázané spolupráci organizací státní správy, místní samosprávy, nevládních neziskových organizací, komerčních firem a soukromých iniciativ
prostřednictvím Internetu poskytovat v celosvětovém měřítku oficiálně garantované informace ze všech sfér života společnosti okresu Český Krumlov
socioekonomický rozvoj regionu, získávání přeshraniční spolupráce na komerční bázi, podpora nových pracovních příležitostí a cestovního ruchu jako hlavního zdroje příjmů okresu Český Krumlov
podpora rozvoje občanské společnosti - prostřednictvím internetových komunikačních fór umožnit demokratickou diskusi mezi všemi vrstvami společnosti
prostřednictvím školení a osvětové práce zvyšovat Internetovou gramotnost obyvatelstva okresu Český Krumlov


Stanovy Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov

I. Cíl činnosti
Cílem činnosti sdružení je správa, trvalá aktualizace a další rozvoj Oficiálního informačního systému zámku, města a regionu Český Krumlov (dále jen OIS), prostřednictvím OIS rozvoj občanské společnosti regionu a rozvoj spolupráce s místními orgány státní správy, obecní samosprávou, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a jednotlivci z řad veřejnosti.

II. Sídlo sdružení
Sídlem sdružení OIS je Městský úřad v Českém Krumlově, nám. Svornosti č.p. 1, 381 01 Český Krumlov

III. Orgány sdružení
Nejvyšším orgánem Sdružení je shromáždění členů.

IV. Shromáždění členů
1) Shromáždění členů tvoří právnické a fyzické osoby zapojené do vzniku a správy OIS
2) Shromáždění členů bude vytvořeno na zasedání svolané přípravným výborem
3) Každý člen shromáždění členů je členem sdružení
4) Shromáždění členů jedná podle potřeby na základě svolání řídící radou nebo 3 členů sdružení, minimálně 1 krát za 6 měsíců.
5) Shromáždění členů je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení.
6) Shromáždění členů je oprávněno na svém jednání přijímat následující rozhodnutí:
  a) změna stanov
  b) volba členů řídící rady a dozorčí rady
  c) pravidla hospodaření (zpravidla na období kalendářního roku) 
  d) zánik sdružení
7) Shromáždění členů přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
8) Jednání shromáždění členů řídí předsedající shromáždění, který je volen na základě návrhu člena sdružení pro každé jednání samostatně.
  9) Zápis z jednání pořizuje zapisovatel, podepisují jej předsedající a zvolený ověřovatel.

V. Řídící rada
1) Členy řídící rady volí ze svého středu shromáždění členů.
2) Řídící rada má 5 členů, kteří jsou voleni na období jednoho roku.
3) Členové řídící rady volí na prvním jednání svého předsedu.
4) Jednání rady svolává předseda nebo některý z členů řídící rady podle potřeby.
5) Jednání je neveřejné.
6) Řídící rada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů.
7) Každý člen rady má v radě jeden hlas. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou všech (nejen přítomných) členů
8) Řídící rada předkládá shromáždění členů návrh pravidel hospodaření za kalendářní rok.
9) Řídící rada jedná zejména o:
  a) kontrole zpracování a obsahové stránce OIS
  b) technickém zpracování OIS
  c) kontrole investic OIS
  d) kontrole plnění jednotlivých etap OIS
  e) metodickém vedení obsahového a technického zpracování OIS
  f) odborném vedení OIS
10) O průběhu jednání řídící rady je sepisován zápis.

VI. Předseda řídící rady
  1) Předseda řídící rady řídí činnost sdružení mimo činností, které tyto stanovy svěřují shromáždění členů a řídící radě.
  2) Předseda řídící rady zabezpečuje zejména:
  a) vedení seznamu členů sdružení
  b) plnění usnesení řídící rady
  c) běžnou činnost sdružení
  d) hospodaření sdružení
  e) evidenci majetku sdružení
  f) podklady pro jednání řídící rady

VII. Dozorčí rada
  1) Dozorčí rada je tříčlenná a její členové jsou voleni Shromážděním členů.
  2) Volební období dozorčí rady je totožné s volebním obdobím řídící rady .
  3) Člen Dozorčí rady nemůže být současně členem Řídící rady .
  4) Dozorčí rada:
  a) kontroluje hospodaření sdružení
  b) zpracovává za finanční rok zprávu o hospodaření, kterou předkládá shromáždění členů
  c) kontroluje provádění inventarizace majetku sdružení

VIII. Jednání jménem sdružení
  1) Jménem sdružení je oprávněn jednat:
  a) samostatně předseda řídící rady
  b) samostatně osoba pověřená řídící radou
  2) Podpisové právo jménem sdružení má samostatně předseda řídící rady a samostatně každý pověřený člen řídící rady.

IX. Vznik a zánik členství
  1) Vznik členství
  a) Členství ve sdružení vzniká členům přípravného výboru a na základě bodu II odst. 2. podepsáním písemného prohlášení.
  b) 

Ke sdružení lze přistoupit na základě prohlášení učiněného v písemné formě. V prohlášení musí být uvedeno, že přistupující člen sdružení přistupuje ke sdružení a souhlasí s platnými stanovami. K přistoupení ke sdružení je třeba souhlasu shromáždění členů. Shromáždění členů rozhoduje o přistoupení nového člena 3/5 většinou všech členů shromáždění. Členství ve sdružení vzniká novému členovi k prvnímu dni měsíce následujícího po dni, kdy o jeho přistoupení rozhodlo shromáždění členů.

  c) Účast ve sdružení nelze převést na jinou osobu.
  2) Zánik členství
  a) Účast ve sdružení zaniká vystoupením ze sdružení.
  b) Vystoupit ze sdružení lze na základě písemné výpovědi člena sdružení adresované řídící radě.

X. Práva a povinnosti člena sdružení
  1) Každý z členů je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného cíle dle článku I. stanov.
  2) Právo podílet se na činnosti sdružení
  a) Člen sdružení má právo účastnit se jednání shromáždění členů a hlasovat na nich.
  b) Člen sdružení má právo být informován o závěrech jednání řídící rady a právo obdržet od řídící rady kopii zápisu z jednání.
  c) Člen sdružení má právo obdržet písemnou zprávu o hospodaření sdružení zpracovanou dozorčí radou.
  3) Právo na majetkové vypořádání
Majetkové vypořádání při zániku sdružení nebo zániku členství bude provedeno dle výše poskytnutých příspěvků na aktivech i pasivech.

XI. Vlastnictví sdružení
Majetek sdružením získaný a veškerá práva k vytvoření OIS jsou ve výlučném vlastnictví sdružení.

XII. Zásady hospodaření
  1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
  2) Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  b) výnosy majetku
  c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení
  d) příspěvky z veřejných rozpočtů
  3) Za hospodaření sdružení odpovídá řídící rada, která předkládá dozorčí radě podklady pro zpracování zprávy o hospodaření.
  4) Roční plán hospodaření schvaluje řídící rada.

XIII. Závěrečná ustanovení
Sdružení se řídí v ostatních právních úkonech dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 ve znění pozdějších předpisů.


Seznam členů Sdružení OIS Český Krumlov

Právnické osoby :

Městský úřad Český Krumlov
místostarosta Ing. Arch. Robin Schinko
E-mail: robin.schinko@mu.ckrumlov.cz
nám. Svornosti č. p. 1, 381 01 Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov
PhDr. Pavel Slavko
E-mail: castle@ckrumlov.cz
Zámek č. p. 59, 381 01 Český Krumlov

Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.
Ing. Miroslav Reitinger, Mgr. Zdena Flašková
E-mail: reitinger@ckrf.ckrumlov.cz, flaskova@ckrumlov.cz
Masná č. p. 131, 381 01 Český Krumlov

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Hana Kučerová
E-mail: foundation@ckrumlov.cz
Zámek č. p. 59, 381 01 Český Krumlov

Městský úřad Kaplice
starosta Ferdinand Jiskra
pro jednání zplnomocněn Ing. Václav Čurda
E-mail: starosta@mestokaplice.cz
Náměstí č. p. 70, 382 41 Kaplice

Městský úřad Velešín
starosta Mgr. Josef Klíma
pro jednání zplnomocněn Ing. Vladimír Jantač
E-mail: mesto@muvelesin.cz
382 32 Velešín

Městský úřad Vyšší Brod
starostka Mgr. Marie Ederová
E-mail: starosta@vyssibrod.cz
382 73 Vyšší Brod

Evropské informační centrum Jihočeské univerzity
Prof. Gabriel Švejda
pro jednání zplnomocněn Bc. Vítězslav Jílek
E- mail: svejda@pf.jcu.cz, jilekv@pcvcomp.cz
Krajinská č. p. 2, 370 01 České Budějovice

Fyzické osoby :

Q Sun foto Český Krumlov
Ing. Ladislav Pouzar
E-mail: pouzar@ck.ipex.cz
Chvalšinská č. p. 231, 381 01 Český Krumlov

Ing. Jiří Kiprý
E-mail: kipry@ck.ipex.cz
Zámecké schody č. p. 11, 381 01 Český Krumlov

Dozorčí rada :

Řídící rada :

Další informace :
Aktualizační středisko Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung