Občanský sektor v regionu Český Krumlov
 

 30 dní pro občanský sektor, logo
Neziskový sektor v naší republice je součástí formující se otevřené občanské společnosti, tj. společnosti, která umožňuje lidem svobodně se sdružovat a vytvářet více či méně formalizované organizace, jejichž prostřednictvím se podílejí na řešení jednotlivých osobních skupinových či společenských problémů.

Neziskový sektor vytváří prostor pro systematickou vzájemnou výměnu informací mezi lidmi, které spojují společné zájmy a umožňují jim vykonávat činnosti přesahující síly jednotlivce. Jsou prostředkem rozvoje osobnosti svých členů, kterým zároveň poskytují pocit sounáležitosti s určitým kolektivem i vědomí smysluplnosti společenských aktivit. Neziskové organizace nejsou důležité jen ve vztahu k jednotlivci, ale přebírají řadu důležitých funkcí, které státní nebo soukromé organizace nemohou vykonávat buď vůbec, nebo jen neefektivně a s velkými obtížemi.

Obsah :
Oblasti působnosti neziskových organizací
Finanční zdroje neziskových organizací
Terminologie

Na internetové stránce www.lidem.cz - internetový průvodce občanskou společností, vychází denně čerstvé zprávy o lidech pro lidi.

Jak se zapojují občanské iniciativy do věcí veřejných ve městě a regionu Český Krumlov, se můžete dozvědět na viz níže uvedených stránkách :

Stav neziskového sektoru ve městě Český Krumlov
Informační centrum občanského sektoru - občanské sdružení
Mapa neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov


Oblasti působnosti neziskových organizací

Neziskové organizace zasahují do širokého spektra lidských činností: kultury, vědy a techniky, výchovy, vzdělávání, zdraví a sociální péče, sportu, péče o životní prostředí a řady dalších. Přesto můžeme stanovit několik charakteristických rysů, které jsou pro organizaci třetího sektoru společné:
existují nezávisle na státním aparátu, mohou být státem podporovány, ale právně a organizačně jsou však nezávislé
nerozdělují zisk, eventuální zisk z jejich aktivit je použit pro rozvoj organizace
jsou samosprávné, s vlastním řídícím mechanismem, v rámci určité skupiny lidí jsou stanoveny společné cíle, stanovy a zásady, příp. i organizační struktura
jsou dobrovolné
slouží veřejnému prospěchu, můžeme rozdělit na organizace, jejichž cílem je sloužit zájmům vlastních členů (vzájemně prospěšné) a organizace, jejichž hlavním cílem je poskytování veřejně prospěšných služeb (veřejně prospěšné)

Průvod borců v Radniční ulici před závodem 1. mistrovství světa DUŠE 1999


Finanční zdroje neziskových organizací

Neziskové organizace registrované v České republice mohou využít následující zdroje: granty nadací a fondů, státní dotace a příspěvky, grantové příspěvky ambasád, finanční prostředky získané vlastním přičiněním.

V České republice zatím neziskový sektor "stojí a padá" s udělenými státními příspěvky pokrývající okolo 80%, zahraniční vládní zdroje pokrývají přibližně 1,3%, zahraniční nadace asi 8% a české nadace zhruba 6%. Zbývajících 4 - 5% by tedy připadalo na soukromé a firemní dary. Protože však uvedené hodnoty vycházejí z údajů z roku 1995 a neexistuje přehled o skutečných vstupech ziskového sektoru, nemůže být tento údaj považován za plně odpovídající. Ve skutečnosti bude toto procento jen o něco vyšší.

Perspektivy 99, výstava českokrumlovských neziskových organizací v Městském divadle Český Krumlov v rámci únorové kampaně „30 dní pro občanský sektor v České Republice“ 1999.


Terminologie

Jak se vyvíjí terminologie týkající se nevládních činností či jak se mění obsah toho, co si pod pojmy neziskové organizace, nevládní organizace, občanské iniciativy, občanská společnost, atp. představujeme. Dodnes není jasné, co všechno pod tento pojem spadá. V některých teoretických úvahách se pod něj vejdou i například církve, komory, politická hnutí a politické strany, odbory atp. Nejběžněji se ale myslí souhrn občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, sdružení právnických osob (pokud se sdružují za jiným účelem než za účelem zisku), církevních organizací, eventuálně poboček zahraničních organizací podobného charakteru.

Máte-li zájem dozvědět se více o občanském sektoru, navštivte Informační centrum občanského sektoru - občanské sdružení, která poskytuje informační servis pro občanský sektor.

 
Další informace :
Stav neziskového sektoru ve městě Český Krumlov
Mapa neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Informační centrum občanského sektoru - občanské sdružení
Kultura a společnost ve městě Český Krumlov
Sport ve městě Český Krumlov
Kultura a společnost v regionu Český Krumlov
Sport v regionu Český Krumlov

 

Garantem obcanskych stranek je Informacni centrum obcanskeho sektoru ICOS Cesky Krumlov Informační centrum občanského sektoru - občanské sdružení


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 17. prosince 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung