Na Stráži

Přírodní památka

Katastrální území : Brloh pod Kletí (okres Český Krumlov)

Výměra : 3,56 ha
Nadmořská výška : 560 - 610 m
Vyhlášeno : 1993

Strmá stráň nad Křemžským potokem, asi 100 m východně od obce Brloh s teplomilnými společenstvy na kyselém substrátu (geologickým podkladem je slídnatý granulit). Významný je výskyt bohaté populace vstavače kukačky (Orchis morio). Původně zde byly pastviny, na části dokonce drobná políčka. V současné době je území koseno (jako náhradní opatření za pastvu).

Na Stráži, přírodní památka

Převažující vegetací jsou acidofilní bylinná společenstva svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Z typických druhů zde rostou ovsíř pýřitý (Helictotrichon pubescens), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), bika ladní (Luzula campestris), smolnička obecná (Steris viscaria) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Kromě toho se zde vyskytuje řada teplomilnějších druhů, např. řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), mochna stříbrná (Potentilla argentea), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), k. německá (G. germanica), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) aj. Hojný je výskyt i některých mezofilních rostlin, např. mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides), světlíku lékařského (Euphrasia rostkoviana) a vítodu obecného (Polygala vulgaris). Na jaře zde můžeme nalézt řadu terofytů, např. huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), osívku jarní (Erophila verna), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos) aj. Nejvýznamnější je výskyt početné populace vstavače kukačky (Orchis morio) čítající asi 400 exemplářů. Okrajové části rezervace lemují porosty dubu letního (Quercus robur) a křoviny s lískou obecnou (Corylus avellana), hlohem (Crataegus sp.) a slivoní trnitou (Prunus spinosa) s podrostem měrnice černé (Ballota nigra), bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica).

Na Stráži, přírodní památka

V rezervaci se vyskytuje typické společenstvo drobných plžů subxerotermních trávníků na kyselém podkladu s oblovkou drobnou (Cochlicopa lubricella), drobničkou válcovitou (Truncatellina cylindrica) a údolníčkem šikmým (Vallornia excentrica). Ve stejném prostředí tu žije majka Meloe rugosus a střevlíček Cymindis humeralis. Z okolí této PP je uváděn výskyt teplomilného krasce Agrilus auricollis, nosatce Magdalis armigera, pilořitky Xiphydria prolongata a dalších druhů hmyzu vázaných na porosty s odumírajícími a odumřelými jilmy. L: Kletečka l996, 1998.

Na Stráži, přírodní památka Na Stráži, přírodní památka Na Stráži, přírodní památka

Bibliografie :
Rivola M., 1973: Floristické materiály k území západní části Blanského lesa. - Přírod. čas. jihoč. České Budějovice. 13: 69:80.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung