Multerberské rašeliniště

Přírodní památka

Katastrální území : Přední Výtoň

Výměra : 9,12 ha
Nadmořská výška : 795 m
Vyhlášeno : Vyhláška Okresního úřadu v Českém Krumlově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27.5.1992.

Toto rašeliniště se nachází v úvalu bezejmenné vodoteče na okraji lesního porostu cca 2 km východně od osady Pasečná vlevo podél komunikace Pasečná - Spáleniště. Na západním okraji na něj navazují mokré louky. Důvodem ochrany je rostlinné společenstvo blatkového rašeliniště na podkladu tvořeném granitem, granitovým porfyrem a granulitem. Rašelina zde dosahuje mocnosti 200 - 310 cm.

Multerberské rašeliniště, přírodní památka Multerberské rašeliniště, přírodní památka

Stromové patro rašeliniště je tvořeno komplexem borovice blatky (Pinus rotundata) s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris). Část chráněného území na východním okraji a podél komunikace je kulturní podmáčený porost s převahou smrku a náletem borovice lesní i blatky. Podrost tvoří rašelinná vegetace svazu Sphagnion medii s různými druhy rašeliníků (Sphagnum sp.), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum), vlochyní bahenní (Vaccinum uliginosum), kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), klikvou bahenní (Oxyccocus palustris).

Multerberské rašeliniště, přírodní památka Multerberské rašeliniště, přírodní památka

Na ploše rašeliniště byly nalezeny cenné tyrfofilní a tyrfobiontní druhy hmyzu, např. střevlík Agonum ericeti a kriticky ohrožený střevlík Carabus menetriesi. V zimním období jsou pravidelně zaznamenávány doklady (stopy a trus) populace silně ohroženého losa evropského (Alces alces).

Multerberské rašeliniště, přírodní památka

Bibliografie :
Plán péče na období 1989 - 1998
Závěrečná zpráva k úkolu MŽP, ČR "Přírodovědná studie pravého břehu Lipenské přehradní nádrže" Č.Budějovice 1992
Zjednodušený průzkum rašelinných ložisek, Závěrečná zpráva 1962.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung