Mokřad u Borského rybníka

Přírodní památka
jihojihovýchodně od obce Mříč (okres Český Krumlov)

Katastrální území : Křemže

Výměra : 0,95 ha
Nadmořská výška : 512 m
Vyhlášeno : 1999

Severozápadní břeh a navazující mokřadní louky u Borského rybníka. Předmětem ochrany je zde výskyt cenných mokřadních a pobřežních společenstev se vzácnými a chráněnými druhy rostlin. Původně byla lokalita pravděpodobně pravidelně obhospodařována. Již od roku 1993 se každoročně kosí porost rákosu obecného, ale stav lokality se viditelně nezlepšuje, neboť porost rákosu stále expanduje.

Mokřad u Borského rybníka, přírodní památka

Mimořádný význam této lokality je dán geologickým podložím, v němž se uplatňují serpentinity a amfibolity. Ty mají vliv na obohacování vod bázemi a následně ovlivňují složení flóry.Tu zde tvoří mozaika rostlinných společenstev. Velkou část plochy rezervace zaujímají rákosiny (Phragmitetum communis), kde dominuje rákos obecný (Phragmites australis), a vlhké nekosené louky se společenstvy svazu Calthion. Druhové složení tvoří především děhel lesní (Angelica sylvestris), blatouch bahenní (Caltha palustris), sítina rozkladitá (Juncus effusus), hrachor luční (Lathyrus pratensis), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), pcháč bahenní (Cirsium palustre), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), přesličk a bahenní (Equisetum palustre), krvavec toten (Sanquisorba officinalis), ostřice trsnatá (Carex cespitosa), bezkolenec (Molinia caerulea agg.), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), chrpa luční (Jacea pratensis) aj. Ze vzácných taxonů jmenujme např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), prstnatce pleťového pravého (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) a ostřici příbuznou (Carex appropinquata). V příkopových strouhách a na bažinatých plochách se maloplošně vyskytují společenstva vysokých ostřic asociací Caricetum rostratae (s dominantní ostřicí zobánkatou - Carex rostrata) a Caricetum appropinquatae s ostřicí příbuznou (Carex appropinquata). Severozápadní okraj rezervace ostrůvkovitě pokrývá krátkostébelné ostřicové společenstvo (Caricetum goodenowii). V odtokové strouze rybníka převažuje společenstvo Glycerietum maximae s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima). Ke vzácným rostlinným společenstvům rezervace patří také asociace Equisetetum fluviatilis s hojným výskytem přesličky poříční (Equisetum fluviatile).

Mokřad u Borského rybníka, přírodní památka

Z drobné fauny je významný dnes ohrožený mokřadní plž vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo).V drobných tůňkách se tu rozmnožuje nepočetná populace skokana štíhlého (Rana dalmatina).

Bibliografie :
Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J. (ed.), 1999: Mokřady České republiky - přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. - Český ramsarský výbor. Mikulov. 107 p.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung