Medvědí hora

Přírodní památka

Katastrální území : Kapličky

Výměra : 80,55 ha
Nadmořská výška : 725 - 934 m
Vyhlášeno : 1992

Chráněné území je tvořeno lesem na hřbetu a východních svazích Medvědí hory, 1,5 km západně od západní části obce Loučovice, 2 km jižně od obce Lipno nad Vltavou. Důvodem ochrany je rozsáhlý lesní komplex s četnými zbytky přirozených květnatých bučin s charakteristickou floristickou skladbou a druhově početnou avifaunou.

Medvědí hora, přírodní památka Medvědí hora, přírodní památka

V podloží převažuje středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula eisgarnského typu, na hřbetu vystupuje středně zrnitá porfyrická až blastoporfyroklastická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton). Na obou vrcholech Medvědí hory (severní - kóta 934 m, jižní - kóta 914 m) jsou mohutné mrazové sruby se svahovými blokovými sutěmi. V území je dochováno několik zbytků přirozených květnatých bučin a jedlobučin (Eu-Fagenion), v nichž převažuje suťový kapradinový typ bučin s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), místy jsou vyvinuty kostřavové bučiny (Festuco altissimae-Fagetum). Na úpatí mohutného mrazového srubu pod severním vrcholem Medvědí hory se dochoval fragment suťového lesa (Mercuriali-Fraxinetum).

Medvědí hora, přírodní památka Medvědí hora, přírodní památka

Ve stromovém patru přirozených smíšených porostů mírně převažuje buk lesní (Fagus sylvatica) nad smrkem ztepilým (Picea abies), přimíšeny jsou javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokorá (Abies alba). Na skalnatých vrcholech se vzácně vyskytuje bříza karpatská (Betula carpatica). Keřové patro je tvořeno přirozeným zmlazením hlavních porostotvorných dřevin, vtroušen je bez červený (Sambucus racemosa) a zimolez černý (Lonicera nigra). V druhově bohatém bylinném podrostu mimo jiné rostou svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), pitulník horský (Galeobdolon montanum), violka lesní (Viola reichenbachiana), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kostřava lesní (Festuca altissima), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), kopytník evropský (Asarum europaeum), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), na menších prameništích rostou čarovník alpský (Circaea alpina), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), ostřice řídkoklasá (Carex remota). Větší část území je však porostlá druhotnými lesními kulturami s naprostou převahou smrku ztepilého.

Medvědí hora, přírodní památka Medvědí hora, přírodní památka

V chráněném území hnízdí především běžné lesní druhy ptáků. K dominantním patří pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) a sýkora uhelníček (Parus ater). Jediným druhem se striktní vazbou na staré bukové porosty je holub doupňák (Columba oenas). Hnízdí zde také jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a datel černý (Dryocopus martius).

Medvědí hora, přírodní památka Medvědí hora, přírodní památka Medvědí hora, přírodní památka

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung