Kyselovský les

Přírodní rezervace

Katastrální území : Kyselov

Výměra : 6,79 ha.
Nadmořská výška : 735 - 740 m
Vyhlášeno : Vyhláška Správy NP a CHKOŠ, 1995

Kyselovský les, přírodní rezervace

Toto v minulém století částečně odtěžené lesní rašeliniště s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů se nachází mezi pravým břehem údolní nádrže Lipno a hranicí s Rakouskou republikou, cca 200 m jižně od komunikace Zvonková - Kyselov.

Podklad tvoří moldanubický amfibolit a migmatizovaná biotitická pararula. Rašeliniště vzniklo na rozsáhlém prameništi na přítoku Rothovského potoka. V minulé století byla odtěžena část rašeliny na úroveň spodní vody a plocha byla ponechána bez dalších zásahů.

Kyselovský les, přírodní rezervace   Kyselovský les, přírodní rezervace

Porost tvoří společenstva řádu Scheuchzerietalia palustris s klikvou bahenní, kyhankou sivolistou, ostřicí mokřadní, blatnicí bahenní, rosnatkou okrouhlolistou a suchopýrem pochvatým, na jižním okraji se vyskytuje i zábělník bahenní,vachta trojlistá a ďáblík bahenní. Stromové patro tvoří převážně nezapojený porost borovice lesní a břízy bílé, na západním okraji přechází v zapojenou podmáčenou smrčinu bez bylinného patra.

Lokalita je zajímavá výskytem reliktních druhů hmyzu, vázaných na rašeliniště, např. střevlíků Carabus menetriesi a Agonum ericeti. Z motýlů je hojný žluťásek borůvkový.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung