KŘEMEŽSKÝ VELETRH
20. 7. - 23. 7. 2006

Křemže 35, 382 03
tel. +420 380 741 126, 741 205, fax +420 380 741 181
oukremze@mbox.terms.cz

Již 15. ročník pořádá
Obecní úřad Křemže
objednávky vystavovatelů do 30. dubna


 

Pozvánka

Křemežský veletrh po patnácté 20. - 23. 7. 2006

Obec Křemže (2,5 tis. obyvatel) se nachází v malebném podhůří Blanského lesa s nejvyšší horou Kleť, 18 km jihozápadně od Českých Budějovic a 16 km severozápadně od Českého Krumlova. Skládá se z 10 osad: Bohouškovice, Chlum, Chlumeček, Chmelná, Křemže, Lhotka, Loučej, Mříč, Stupná a Vinná.

Od roku 1992 pořádá obec Křemže každoročně koncem července Křemežský prodejní veletrh s mezinárodní účastí na téma: "Vše pro domov, zahradu a hobby".

Letos se uskuteční již po patnácté ve dnech 20. - 23. 7. 2006. Myšlenka pořádat veletrh není nová - vždyť v Křemži se již v 19. století konaly výroční trhy. Posledním impulsem byla návštěva rakouského veletrhu v městě Krems an der Donau. Veletrh je místem prezentace podnikatelů a místem společenského setkání, a tento cíl splňuje i Křemežský veletrh.

Přípravy letošního 15. ročníku jsou v plném proudu, zájem vystavovatelů je nemalý, kulturní program je připraven, a tak nezbývá než pozvat návštěvníky. Věříme, že i letos jich bude hodně, protože veletrh má už svoji tradici a svoji atmosféru. Veletrhu se zúčastňuje přes 300 vystavovatelů a kolem 25 tis. návštěvníků. Řada návštěvníků přijíždí opakovaně a zklamáni nebývají ani ti, kteří přijdou poprvé. Organizátoři se snaží, aby se všem v krásném kraji pod Kletí líbilo; tomu jsou přizpůsobeny i ceny vstupného a parkovného. Pohled na Křemži Vás ostatně bude zvát ze všech propagačních materiálů a nedá se mu odolat.

Co je na 15. ročníku Křemežského veletrhu zajímavého a co nového?

Křemže 2006, 100 let veřejného osvětlení v Křemži, pozvánka Podtitul veletrhu "Vše pro domov, zahradu a hobby" skrývá nabídku nejrůznějšího zboží, služeb, dobrého jídla, pití a novinek, které nabízejí přihlášení vystavovatelé. K vizitce pořadatelů patří promyšlené rozmístění vystavovatelů a snaha o to, aby areál byl vždy vzorně upraven; dokonce i počasí nám koncem července bývá nakloněno. Letošní ročník proběhne znovu ve spolupráci se Selskými slavnostmi v Holašovicích - věříme, že oběma akcím ku prospěchu. Návštěvníci budou moci využít autobusové dopravy z Holašovic do Křemže a zpět. Nedílnou součástí veletrhu se stal doprovodný program v pivních stanech. Programové schéma se nemění, a tak zasvěcení vědí, že čtvrtek je den zahajovací a určený pro všechny. Večer zahraje na veletrhu oblíbená skupina Hyalit. Pátek patří příznivcům Babouků, ale večer si na své přijdou mladí a ti, co se mladými cítí - vyřádí se totiž při diskotéce. V sobotu mimo jiné vystoupí večer dvě kapely - Budvar Quintet se bude střídat s místní hudební skupinou Luna. Neděle je sice den poslední, ale v programu se objeví vždy zpěvák nebo skupina, kteří jsou hodně známí - letos to bude skupina Děda Mládek Ilegal Band. Také ostatní hudební skupiny jsou zárukou kvalitní zábavy po celou dobu trvání veletrhu včetně večerní zábavy. Závěrečnou tečku za veletrhem udělá, jako již tradičně, velkolepý ohňostroj.

Přijeďte se do Kremže podívat, nakoupit či se jen pobavit, protože zde budou určitě i vaši známí, nemůžete na veletrhu chybět ani vy!

Letošní ročník bude mít také jako doprovodnou akci odhalení pamětní desky ke stému výročí elektrifikace Kremže. V sobotu 22. 7. a v neděli 23. 7. bude veřejnosti otevřena elektrárna a mlýn.

Těším se na setkání s vámi
Ing. Josef Troup - starosta obce Křemže

 

Všeobecné podmínky účasti na KV

 

Veletržní řád
   
čl. 1 Tento veletržní řád platí pro všechny účastníky Křemežského veletrhu.
čl. 2 Přihlášení
 

a) přihlášení na veletrh je realizováno ze strany vystavovatele zasláním poštou řádně vyplněných a podepsaných objednávkových listů (v případě zaslání objednávky faxem nebo e-mailem je nutné ještě zaslání originálu objednávkových listů poštou).

b) doručením těchto objednávkových listů se stává přihlášení závazným a může být staženo zpět pouze písemně, nejpozději jeden měsíc před zahájením veletrhu

c) jestliže společnost výjimečně souhlasí se stažením přihlášky po tomto termínu, je vystavovatel povinen zaplatit veškeré náklady vzniklé společnosti v souvislosti se zajištěním výstavního místa, minimálně však storno-poplatek ve výši 20% stanoveného nájmu.

čl. 3 Přijetí, zařazení
 

O přijetí na veletrh rozhoduje jen veletržní společnost (dále jen společnost). Zařazení mezi vystavovatele je na základě Potvrzení objednávky a přidělení evidenčního čísla společností, které je nutno uvádět při veškeré korespondenci.

čl. 4 Přidělení místa
 

a) jako výstavní prostory jsou k dispozici kryté plochy ve školách, kině a volné plochy na prostranství zahrad a hřišť

b) jakmile vystavovatel podepíše na základě své objednávky dohodu o ceně pronájmu plochy na výstavní akci a zaplatí zaslanou fakturu, bude mu přiděleno místo v areálu výstaviště, označené evidenčním číslem vystavovatelem. Pokud nebude do druhého dne veletrhu výstavní plocha obsazena, prohlásí ji společnost za volnou a pronajme ji dalšímu vystavovateli. Fakturu je nutno uhradit v termínu splatnosti. Nedodržení termínu má za následek odstoupení od smlouvy ze strany společnosti.

čl. 5 Instalace
 

Odběr el. energie se přihlašuje současně příslušnou objednávkou. Instalace může být vystavovatelem provedena na vlastní náklady pouze odbornou firmou. Připojení na hlavní vedení může být provedeno pouze v přípojném místě elektrikářem veletrhu. Svévolné napojení na el. síť se trestá. Elektrické přístroje, které se zapojují, musí mít provedenou revizi a musí být odrušeny. Pro přípojku je nutno v objednávce uvést celkový požadovaný příkon připojených spotřebičů. Při opuštění výstavního místa vystavovatelem musí být všechny el. spotřebiče, mimo chladících zařízení, odpojeny od proudu.
Přípojku vody je možno rovněž objednat příslušnou objednávkou, připojení je možné pouze pracovníky společnosti.

čl. 6 Úprava místa realizace
 

Prostory jsou pronajímány prázdné. Jejich úprava je na vystavovateli. Vystavovatel je povinen dodržovat nařízení společnosti. Úpravy, které odporují celkovému architektonickému vzhledu výstaviště, je vystavovatel povinen, na základě rozhodnutí společnosti, neprodleně změnit nebo odstranit. V případě nedodržení této povinnosti má společnost právo, a to i v průběhu veletrhu, požadovat kdykoliv okamžité vyklizení přiděleného místa. Prostory takto uvolněné, při nedodržení shora uvedených povinností ze strany vystavovatele, mohou být společností prohlášeny za volné a mohou být dále pronajaty. Tímto nevzniká vystavovateli, který byl povinen prostory vyklidit, nárok na náhradu vzniklých nákladů. Vystavovatel je povinen, po ukončení veletrhu, uvést pronajaté prostory do stavu, v jakém je převzal. Výměny přidělených prostor nebo jejich pronájem vystavovatelem třetím osobám jsou nepřípustné bez souhlasu společnosti.
Pronajatý prostor musí být v den zahájení veletrhu, jakož i po celou dobu trvání veletrhu, v 8.00 hodin kompletně upraven a personálně zajištěn.

čl. 7 Odpovědnost za škody
 

Společnost neodpovídá za škody vzniklé na vystavovaných exponátech po dobu výstavy. Proti zcizení, event. jiným škodám si mohou vystavovatelé nechat exponáty pojistit.
Vystavovatel odpovídá za škody, které on nebo jeho pracovníci způsobili na majetku společnosti nebo dalších vystavovatelů.

čl. 8 Likvidace výstavních ploch
 

je možná až po ukončení veletrhu a musí být dokončena do 3 dnů. V případě nedodržení tohoto termínu je společnost oprávněna výstavní plochy vyklidit a zboží uskladnit na náklady a rizika vystavovatele.

čl. 9 Katalog vystavovatelů
 

Společnost vydává veletržní katalog. Každý vystavovatel je povinen přihlásit firmu do abecedního seznamu vystavovatelů za stanovený poplatek 200,- Kč. Přesné podmínky jsou uvedeny v objednávkovém listu.

čl. 10 Doba konání veletrhu
 

Veletrh se koná ve dnech čtvrtek až neděle. Pro veřejnost je přístupný ve dnech čtvrtek až sobota od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli od 9.00 do 17.00 hodin. Zábavně - občerstvovací centrum s doprovodným programem v obřích stanech je otevřeno v uvedené dny od 9.00 do 24.00 hodin.

čl. 11

Vystavovatelé musí viditelně označit expozici nebo prodejní místo názvem firmy a zboží nabízené k prodeji cenami. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny společnosti v průběhu celého veletrhu.
Členům společnosti, pořadatelům a bezpečnostním orgánům musí být kdykoliv umožněn přístup do prostor výstaviště.
Vystavovatelé jsou povinni udržovat pořádek v okolí svého výstavního místa a dodržet veškeré bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně místních vyhlášek.
Čištění výstavních ploch musí být prováděno tak, aby nedocházelo k obtěžování návštěvníků a ostatních vystavovatelů nad přiměřenou míru. Předpokládaný odpad (jeho charakter a množství) je nutno ohlásit společnosti při přihlášení.

čl. 12 Reklama
 

může být realizována pouze na základě řádné objednávky. K dodatečné reklamě je nutný souhlas společnosti. Reklamní hlášení smí být pouze prostřednictvím místního rozhlasu. Politická reklama je bez výjimek zakázána.

čl. 13 Vjezd do areálu výstaviště
 

je povolen vystavovatelům ve dnech konání veletrhu pouze ráno do 8.00 hodin a po 18. hodině, a to na základě Průkazu pro vjezd motorového vozidla. Veškerá vozidla, kromě těch, která mají zvláštní povolení k parkování v areálu výstaviště, musí opustit areál nejpozději do 8.00 hodin.

čl. 14 Parkování vozidel
 

všeho druhu v prostorách výstaviště je zakázáno, kromě vozidel, která mají zaplaceno zvláštní povolení k parkování. Vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto zákazem budou odstraněna na náklady vlastníka. Vozidla zajišťující zásobování budou používat k tomuto vyhrazených vjezdů. K parkování vystavovatelů je vyhrazeno zvláštní parkoviště, na které je povolen vjezd pouze po předložení Průkazu pro vjezd motorového vozidla, vydaného vystavovateli společností. Přenocování ve vozidlech v areálu výstaviště je zakázáno!

čl. 15

Každý vystavovatel je povinen dodržovat tento veletržní řád. Pokud by došlo k jeho porušení ze strany vystavovatele, je společnost oprávněna požadovat okamžité vyklizení výstavní plochy vystavovatelem. V tomto případě nevzniká vystavovateli právo na náhradu vynaložených nákladů.

čl. 16  Výjimky z tohoto veletržního řádu může udělit pouze veletržní společnost.
   
  Za veletržní společnost:    Ing. Josef Troup v.r., starosta obce Křemže

 

Objednací formulář
   

Křemežský veletrh - objednávka 1. část

Křemežský veletrh - objednávka 2. část

část 1.
stáhnout pro tisk
obr.JPG (zip) 502 kB
část 2.
stáhnout pro tisk
obr.JPG (zip) 442 kB

on-line předběžná OBJEDNÁVKA pomocí webového formuláře

 

Z historie Křemežského veletrhu

Myšlenka konání se zrodila po revoluci v r. 1991 při navázání partnerských vztahů s rakouskou Křemží (Krems an der Donau), která je známým veletržním městem s dlouholetou tradicí. Bylo rozhodnuto uspořádat prodejní veletrh s mezinárodní účastí s náplní vhodnou pro širokou veřejnost "Vše pro domov, zahradu a hobby". Záměrem obce bylo dát možnost prezentace nově začínajícím podnikatelům z tuzemska a porovnání se zahraničními výrobci a současně poskytnout návštěvníkům možnost vystavované zboží zakoupit. Hlavním záměrem pak bylo dokázat, že i tak malá obec jako je Křemže může zvládnout takovouto akci a proslavit se i mimo region okresu, což se bezesporu podařilo. O "náš" veletrh je rok od roku vyšší zájem, jak je patrno z tabulky dále. Bylo tak volně navázáno na konání poutí, trhů a jarmarků, kterých bývalo ve Křemži několik do roka a jejichž konání bylo násilně přerušeno válkou a totalitním režimem. Po nedobré zkušenosti s pomocí rakouských Křemežťáků, kdy z dohodnuté pomoci zbyly jen sliby, si naše obec pořídila pivní stan, který pronajímá i dalším zájemcům v mimoveletržní době, a veškeré organizační a přípravné práce zabezpečují naši spoluobčané - amatéři při svém zaměstnání. A jak se nám to daří, posuďte sami.

Ročník Termín Počet vystavovatelů Počet návštěvníků
1. 23. - 26. 7. 1992 130 13 000
2. 22. - 25. 7. 1993 200 17 000
3. 21. - 24. 7. 1994 240 22 000
4. 20. - 23. 7. 1995 250 21 000
5. 18. - 21. 7. 1996 251 28 000
6. 24. - 27. 7. 1997 297 29 000
7. 23. - 26. 7. 1998 316 31 000
8. 22. - 25. 7. 1999 308 > 30 000
9. 20. - 23. 7. 2000 330 31 000
10. 19. - 22. 7. 2001 296 25 700
11. 18. - 21. 7. 2002 313 28 500
12. 24. - 27. 7. 2003 305 27 000
13. 22. - 25. 7. 2004 290 22 000
14. 21. - 24. 7. 2005 260 22 000
15. 20. - 23. 7. 2006    

 

Ceník pro vystavovatele

Výstavní plocha:

Krytá plocha v pavilonu à 400,- Kč/m2
Volná plocha à 250,- Kč/m2
Volná plocha - občerstvení u stanu   à 500,- Kč/m2
Prodejní stánek 6 m2 - typový půjčovné 1000,- Kč
Cena za pronájem 1m2 čisté plochy je na celou dobu akce včetně přípravy a likvidace.
(Minimální výstavní plocha je 2 m2 )

Reklama:

A. Umístění reklamního poutače v areálu

Stojka A oboustranná   400,- Kč
Panel do 2 m2   300,- Kč
Transparent – za m2   150,- Kč

B. Rozsev reklamních letáčků, novin

50,- Kč / 100 ks

C. Další reklama v katalogu vystavovatelů dle dodané předlohy:

1 stránka A5   300,- Kč

Pokud umístí objednavatel jakoukoli reklamu či směrovku v objektu areálu mimo tuto objednávku, bude na jeho náklady ihned odstraněna. Za reklamu umístěnou v rámci pronajaté plochy objednavatel neplatí. Směrovka je považována za reklamní panel. Vystavovatel si provede rozmístění reklamních stojek a panelů v areálu sám, po dohodě s vedením veletrhu. Reklamní relace v místním rozhlase lze objednat v průběhu veletrhu přímo v řídícím středisku.

Zřízení přípojky:

el. proudu 220 V, 380 V   1 000,- Kč   + 100,- Kč/kW
vody   1 000,- Kč    

Mechanizace:

   (vysokozdvižný vozík, jeřáb, jiný prostředek - v termínu )
   *Cena bude sjednána dohodou s dodavatelem. 

Nábytek:

1. Židle čal. 60,- Kč     7. Lavice školní 40,- Kč
2. Židle obyč. 30,- Kč     8. Skříňka spodní 250,- Kč
3. Křeslo plast. 70,- Kč     9. Skříňka vrchní 250,- Kč
4. Stůl (80x80) 50,- Kč   10. Lednice (175 l)   800,- Kč
5. Stůl (90x120)   80,- Kč   11. Lednice (275 l) 1000,- Kč
6. Stůl plast. 100,- Kč   12. Přír. skládek 500,- Kč

 

Plánek Křemže

Křemežský veletrh - plánek Křemže

 

Plánek výstaviště

Křemežský veletrh - plánek výstaviště

 

Galerie Křemežského veletrhu

Hlavní brána s výstavní expozicí
Hlavní brána s výstavní expozicí

Prodejní stánky
Prodejní stánky

Venkovní expozice, v pozadí Základní škola - vnitřní expozice (pravé křídlo)
Venkovní expozice,
v pozadí Základní škola - vnitřní expozice (pravé křídlo)

Venkovní expozice
Venkovní expozice

Venkovní expozice, v pozadí Mateřská škola - vnitřní expozice
Venkovní expozice,
v pozadí Mateřská škola - vnitřní expozice

Občerstvovací plocha, dětský koutek (kolotoče, autodrom)
Občerstvovací plocha, dětský koutek (kolotoče, autodrom)
a Pivní stan
(koutek pro dospělé)

Pivní stan s celodenním kulturním programem
Pivní stan s celodenním kulturním programem
.

(Tento stan si je možné i zapůjčit, vyžádejte si bližší informace)
kontaktujte Obecní úřad Křemže,  e-mail oukremze@mbox.terms.cz

 

Křemežský veletrh - plakáty

Křemežský veletrh 1992 - plakát Křemežský veletrh 1993 - plakát Křemežský veletrh 1994 - plakát Křemežský veletrh 1995 - plakát Křemežský veletrh 1996 - plakát Křemežský veletrh 1997 - plakát Křemežský veletrh 1998 - plakát Křemežský veletrh 1999 - plakát Křemežský veletrh 2000 - plakát
Křemežský veletrh 2001 - plakát Křemežský veletrh 2002 - plakát
Křemežský veletrh 2003 - plakát Křemežský veletrh 2004 - plakát
Křemežský veletrh 2005 - plakát Křemežský veletrh 2006 - plakát

 

Akce pořádané při příležitosti Křemežského veletrhu

 

Doprovodný program 14. ročníku Křemežského veletrhu

Čtvrtek 20. 7.8:30 - 9:00 Slavnostní zahájení
 10:00 - 14:00 PODHORANKA
 10:00 - 16:30 Handicapová utkání v badmintonu (tělocvična ZŠ)
 14:30 - 18:30 BRYČKA
 19:00 - 24:00 HYALIT

Pátek 21. 7.10:00 - 14:00 BABOUCI
 10:00 - 16:30 Handicapová utkání v badmintonu (tělocvična ZŠ)
 14:30 - 17:00 Rozhlasový Swingový orchestr V. Hlaváče
 17:30 - 20:00 GROCK + ŽIVÁ HUDBA
 20:30 - 01:00 Diskotéka (Kosťa a host)

Sobota 22. 7.9:00 - 15:00 Badmintonový turnaj o veletržní pohár
 9:30 - 12:00 Simult. šachová utkání (škola)
 9:00 - 18:00 Nohejbalový turnaj trojic (Cihelna)
 10:00 - 14:00 VYSOČINKA
   13:00 Šachový turnaj (škola)
 14:30 - 18:30 Drobek se skupinou KLONDAJK
 19:00 - 01:00 BUDVAR QUINTETT + LUNA

Neděle 23. 7.10:00 - 12:30 DOUBRAVANKA
 10:00 - 16:30 Handicapová utkání v badmintonu (tělocvična ZŠ)
 14:00 - 16:00 DĚDA MLÁDEK ILEGAL BAND
 17:00 - 19:00 DRUHÁ TRÁVA + Robert Křesťan
 19:30 - 24:00 PAPOUŠKOVO SIROTCI
   23:00 Ohňostroj


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung