Kalamandra

Přírodní památka

Katastrální území : Kladné (okres Český Krumlov)

Výměra : 1,56 ha
Nadmořská výška : 515 - 545 m
Vyhlášeno : 1990

Skalnaté vápencové stráně s jižní expozicí nad levým břehem potoka Polečnice, asi 250 m severozápadně od Dobrkovského mlýna u osady Staré Dobrkovice. Původně byla plocha rezervace využívána jako pastvina. V současné době je část kosena (jako náhradní opatření za pastvu) a postupně jsou redukovány nálety lískových křovin.

Kalamandra, přírodní památka Kalamandra, přírodní památka

Podkladem jsou biotitické pararuly s vložkami krystalických vápenců, amfibolitů a amfibolbiotitického porfyritu.

Kalamandra, přírodní památka

V území dominují teplomilná křovinná společenstva svazu Berberidion s hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna), slivoní trnitou (Prunus spinosa) a dřišťálem obecným (Berberis vulgaris). V bylinném patře rostou vápnomilné a teplomilné druhy, např. sasanka lesní (Anemone sylvestris), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), jahodník truskavec (Fragaria moschata), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) aj. Lískové křoviny, v nichž převládá líska obecná (Corylus avellana), pozvolna v západní části rezervace přecházejí v porosty s převahou lip a bohatým křovinným podrostem (vše náleží do svazu Carpinion).

Kalamandra, přírodní památka
Kalamandra, přírodní památka

Ve stromovém patře dominuje lípa srdčitá (Tilia cordata) s příměsí dubu letního (Quercus robur), v keřovém patře roste líska obecná (Corylus avellana). Roztroušeně se zde vyskytuje lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V druhově pestrém bylinném patře se uplatňují především hájové druhy, např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), kopytník evropský (Asarum europaeum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), prvosenka vyšší (Primula elatior), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), dobromysl obecná (Origanum vulgare), jahodník trávnice (Fragaria viridis) a ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys). Ojediněle se na skeletovitých půdách a na skalkách vyskytují společenstva sv. Alysso alyssoidis-Sedion albi s česnekem chlumním horským (Allium senescens subsp. montanum), rozchodníkem ostrým (Sedum acre), rozchodníkem tenkolistým (Sedum boloniense), mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides), devaterníkem velkokvětým tmavým (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) a pamětníkem rolním (Acinos arvensis).

Kalamandra, přírodní památka

Byla zde zkoumána pouze fauna plžů. Žije zde typický obyvatel teplých hájů sítovka menší (Aegopinella minor) a na jediném místě v Blanském lese nalezená hladovka chlumní (Ena obscura).

Kalamandra, přírodní památka Kalamandra, přírodní památka

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung