Jasánky

Přírodní památka

Katastrální území : Jasánky

Výměra : 105,20 ha
Nadmořská výška : 570 - 730 m
Vyhlášeno : Vyhláška Ok.Ú Č.Krumlov 1992

Chráněné území je tvořeno nivou potoků Světlá a jeho přítoků, úzkou nivou spodního spáditého úseku Schwarzenberského kanálu a jihozápadně až západně orientovanými svahy nad nivou. Nachází se na JZ úpatí Svatomášského pohoří v jižní části Šumavy, při státní hranici s Hor. Rakouskem, přilehlé ke zdejší osadě Morau (obce Skt. Oswald).

Jasánky, přírodní památka

Důvodem ochrany jsou společenstva s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, Schwarzenberský plavební kanál, terasování příkrých svahů pocházející z ranného středověku. Celá oblast byla pravděpodobně kolonizována podstatně raněji a intenzivněji než ostatní části Šumavy. Pravděpodobně proto, že ačkoli se jedná nižší stupeň Šumavy, jde o mezoklimaticky velmi příznivou polohu (výrazný dešťový stín, příznivé JZ a J orientace svahů, atd.). Převážná část území byla intenzivně využívána až do vysídlení obyvatelstva německé národnosti. To způsobilo výpadek hospodaření, který trvá v podstatě dodnes.

Jasánky, přírodní památka

Geologický podklad tvoří granit a granitový porfyr, místy prostupuje do podloží i rula. Původní terasovité pozemky jsou zalesněny, v horní části svahů přechází lesní porosty v acidofilní kultury s převahou břízy a borovice lesní s příměsí jasanu, dubu, buku a lísky.

Jasánky, přírodní památka

V těchto porostech udává Kučera (1990) neperiodický, dosti hojný výskyt kriticky ohrožené orchideje měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos). Z ohrožených druhů se pravidelně vyskytují např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), dřípatka horská (Soldanella montana) a další.

Jasánky, přírodní památka Jasánky, přírodní památka

Bibliografie :
Plán péče na období 1993 -2002, databáze ohrožených druhů Správy NP a CHKO Šumava.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung