Horní Luka

Přírodní památka

Katastrální území : : Holubov (okres Český Krumlov)

Výměra : 6,41 ha
Nadmořská výška : 634 - 686 m
Vyhlášeno : 1996

Horní Luka, přírodní památka

Louky a prameniště na severních svazích Kletě, asi 0,5 km západně od obce Krásetín. Území leží v centrální části granulitového masívu. Je zde rozšířen slídnatý granulit. Na severních svazích byly ojediněle zjištěny usměrněné polohy žuly a skarnu. Větší část lokality se nachází v místě lyžařské sjezdovky, občasně využívané k zimním sportům. Dříve byly louky pravidelně dvakrát ročně koseny. Od roku 1991 se kosí jen jednou ročně a biomasa je odstraňována.

Horní Luka, přírodní památka

  Horní Luka, přírodní památka
V rezervaci převládají společenstva podhorských mezofilních luk svazu Polygono-Trisetion s bohatou populací prstnatce listenatého (Dactylorhiza longebracteata). Dále se zde vyskytuje např. řebříček obecný (Achillea millefolium), psineček tenký (Agrostis capillaris), kostřava červená (Festuca rubra), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), medyněk měkký (Holcus mollis), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), kopretina časná (Leucanthemum ircutianum) aj. V roce 1994 bylo v rezervaci několik rostlin pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), v dalších letech však nebyl výskyt pětiprstek znovu ověřen. Význam mají malá prameniště a mokřady na jižním úpatí se společenstvy vysokobylinných luk svazu Calthion, ostřicovými porosty svazu Caricion fuscae a fragmenty střídavě vlhké luční vegetace svazu Molinion. Maloplošně jsou zde zastoupeny porosty ostřice Hartmanovy (Carex hartmanii), na prameništích se nachází menší populace tučnice obecné (Pinquicula vulgaris) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Dříve se zde na podmáčených stanovištích vyskytovala ostřice Davallova (Carex davalliana), její výskyt však nebyl v posledních letech potvrzen. Okraje mezofilních luk jsou porostlé krátkostébelnými trávníky svazu Violion caninae s dominující smilkou tuhou (Nardus stricta). Floristicky je významné ochranné pásmo rezervace, kde se nachází bohatá populace všivce ladního (Pedicularis sylvatica) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V okrajové severní části rezervace jsou náletové dřeviny s topolem osikou (Populus tremula), smrkem ztepilým (Picea abies) a břízou bělokorou (Betula pendula).

Horní Luka, přírodní památka

Bohatost rostlinného pokryvu se odráží v bohatosti entomofauny. Žije tu například mandelinka Lilioceris merdigera, potravně vázaná na lilie, sporadicky se vyskytující tesařík Pogonocherus decoratus a mnoho vzácných a lokálních druhů dvoukřídlých, například lupice Campsicnemus loripes a hlavatěnka Dorylomorpha extricata.

Horní Luka, přírodní památka

Bibliografie :
Jungbauer J., 1854: Flora des Schöningers im Blansker Walde. - Lotos. Prag. 245 - 247.
Marek T., 1910: Květena Budějovicka. Ms. In: Knih. Muz. Č. Budějovice. 1 - 229 p.
Vydrová A., 1998: Vegetace a flóra přírodní památky Horní Luka v Blanském lese. - Sbor. Jihočes. Muz. v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy. 38: 37-44.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung