Házlův Kříž

Přírodní památka

Katastrální území : Zvonková, Pestřice

Výměra : 69,9 ha
Nadmořská výška : 750 - 775 m
Vyhlášeno : 1992

Jedná se o ploché údolí severojižně orientované, s mírným sklonem k J,1 km jižně od osady Přední Zvonková, cca 1 km V od zaniklé osady Zadní Zvonková, v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem. Chráněn je zde soubor podmáčených travních porostů s četnými rašeliništi s významnou florou a vegetací na podkladu moldanubických migmatizovaných pararul. Pro zabránění sukcese je žádoucí pastva skotu nebo sečení.

Házlův Kříž, přírodní památka

Vegetace je tvořena mozaikou společenstev svazů Calthion, Molinion a Caricion fuscae, v závislosti na zamokření a geologickém podkladu. Typickými druhy jsou na okrajích údolí rdesno hadí kořen a metlice trsnatá, na písčitých náplavech prha chlumní a na zrašelinělých půdách prstnatec májový. Zajímavý je výskyt vrby Salix rosmarinifolia v jižní části lokality. Je zde významné hnízdiště chřástala polního a bekasíny otavní. Pravidelně se vyskytuje tetřívek obecný, sluka lesní a bramborníček hnědý. Pravidelně se též vyskytuje střevlík Carabus mennetriesii, žluťásek borůvkový a perleťovec mokřadní.

Házlův Kříž, přírodní památka

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung