Prameniště Hamerského potoka

Přírodní památka

Katastrální území : Zvonková
Lokalizace : Niva Hamerského potoka a svahy nad nivou, cca 1 km J od osady Přední Zvonková.

Výměra : 54,8 ha
Nadmořská výška : 776 - 824 m
Vyhlášeno : Vyhláška OkÚ Český Krumlov, 1992

Chráněné území je tvořeno nivou Hamerského potoka a svahy nad nivou, cca 1 km J od osady Přední Zvonková. Důvodem ochrany je významná fauna a flora pramenné oblasti s četnými rašeliništi a ojedinělými lučními rašeliništi na podkladu migmatizovaných biotitických pararul.

Prameniště Hamerského potoka, přírodní památka Prameniště Hamerského potoka, přírodní památka

V minulosti bylo území využíváno jako jednosečné louky, později východní část ponechána ladem. V současné době je pravidelné kosení a odstraňování náletů dřevin nutné kvůli blokování sukcese.

Prameniště Hamerského potoka, přírodní památka Prameniště Hamerského potoka, přírodní památka

Na minerálních půdách převládají porosty svazu Calthion s dominantní psárkou luční a metlicí trsnatou, rdesnem hadím kořenem, tužebníkem jilmovým a zábělníkem bahenním. Rašelinná prameniště porostlá společenstvy třídy oxycocco-sphagnetea s vlochyní bahenní, klikvou bahenní a různými mechorosty, zvláště rodu Sphagnum. K typickým druhům rostlin v chráněném území patří dále prstnatec májový i listenatý, pleška stopkatá a vachta trojlistá. Je zde významné tokaniště i hnízdiště chřástala polního, bekasíny otavní, sluky lesní a jeřábka lesního. Hojný je výskyt tyrfofilních bezobratlých, především motýlů.

 

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung