Geologické a půdní poměry v regionu Český Krumlov
 

Území okresu patří ke krystaliniku vltavsko-dunajské oblasti zvanému moldanubikum. Z hlediska stratigrafického jsou zde zastoupeny všechny hlavní stavební jednotky, tzv. série. Jednotvárná série krystalinika je charakterizována poměrně monotónní stavbou a kyselými horninami. Českokrumlovskem však prochází pestrá série s hojnou příměsí drobných vložek odchylných hornin, často bazického chrakteru. Dalšími jednotkami tu jsou ještě série svorů a svorových rul kaplických a dva granulitové masívy (křišťanovský a Blanského lesa). Tím je dána velmi pestrá geologická stavba tohoto regionu, která nemá v jihočeské oblasti obdoby.

Geologická mapa okresu Český Krumlov

Mezi horniny, jež vytvářejí převážnou část podloží pohraniční části okresu a jsou místy zastoupeny i ve vnitrozemí, patří různé typy žul a granodioritů. Další významnou horninou jsou svorové ruly a svory na Kaplicku a biotitické pararuly, které v širokém pruhu rovnoběžném se sérií kaplických svorů vyplňují střední část okresu a jsou základní horninou pestré série krystalinika. Kromě dalších typů rul a pegmatitů jsou z hlediska výskytu flóry a fauny nejdůležitější bazické horniny, které vytvářejí v pestré sérii krystalinika řadu drobných i větších vložek. Jsou to zejména krystalické vápence, erlany a amfibolity, jejichž výskyt dodává přírodě Českokrumlovska řadu charakteristických rysů. Podobný význam mají i serpentinity (hadce), vázané zpravidla na obvod granulitových masivů.

Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava, Medvědí stezka - útvar zvaný Kaple (pozůstatek činnosti ledovce) 
Také z hlediska mineralogického je Českokrumlovsko velmi pozoruhodné. Zajímavé jsou z tohoto hlediska zejména horniny granulitového komplexu, serpentinity a produkty jejich přeměny. Zvláště do Křemžské kotliny se jezdí na granulity, eklogit, ultrabazika, opály, granáty a mnohé další. Vltavíny se nacházejí u Besednic, Vrábče i jinde.

Výskyt nerostných surovin je na okrese rovněž relativně bohatý, avšak ložiska jsou malá a nevyhovují většinou požadavkům na moderní velkokapacitní těžbu. Nejpopulárnější jsou jistě žilná ložiska stříbrných rud v okolí Českého Krumlova, Chvalšin a jinde, ale ta už mají jen historický význam. Poněkud významnější jsou zvětralinová ložiska niklové rudy v hadcové oblasti Křemžské kotliny, která jsou regionální zvláštností. V hadcových zvětralinách mají původ i limonitové železné rudy, které byly zpracovávány v zaniklé huti Adolfov (dnes Artypa Holubov).

 Grafit
Z nerudních surovin mají největší význam ložiska grafitu, roztroušená porůznu v pestré sérii krystalinika; těží se už jen v oblasti Českého Krumlova. Těžba krystalického vápence ve Vyšném u Českého Krumlova byla zrušena, dosud probíhá u Bližné. Pro běžné stavební potřeby jsou otevřeny dva lomy (těžba granitoidů) na úpatí Blanského lesa - Zrcadlová Huť nad Chvalšinami a Plešovice. Oba leží na území CHKO a pro prašnost, hluk a nevratné změny v krajině by měly být postupně utlumeny.

V regionu byla nejvýznačnější ložiska rašeliny vrchovištního i přechodového typu zatopena vodami Lipenské přehrady; nejvýznamnějším současným těženým ložiskem je prostor mezi Světlíkem a Blatnou. Další velká rašeliniště (ve Svatotomášském pohoří, v Novohradských horách) jsou dnes pro svou velkou přírodovědeckou hodnotu vyhlášena jako maloplošná zvláště chráněná území.

Geologicko - tektonická mapa regionu Český Krumlov 
Půdy v okrese odpovídají pestrosti geologické stavby, klimatu a původnímu i přeměněnému rostlinnému krytu. Pro zemědělství jde většinou o půdy chudé, poněkud příznivější vlastnosti mají pro lesnictví (především zvětraliny amfibolicko-biotitického syenitu rastenberského typu v oblasti Želnavského pohoří a biotitického granodioritu weinsberského typu v Novohradských horách, v jejich podhůří na Kaplicku a v pohraničních oblastech Vyšebrodska a Svatotomášského pohoří - vitality tamních lesů si jistě všimnete i při obyčejné procházce). Nejčastějším zonálním typem půd jsou středoevropské hnědozemě, nejzajímavější (pro vegetaci) jsou rendziny na krystalických vápencích a hořečnaté rendziny na hadcích. Velká část půd v okrese je ovlivněna vysokou hladinou spodní vody (glejové a rašelinné půdy); procento trvale zamokřených půd v posledních letech roste, protože velká část dříve obdělávaných pozemků zůstává ležet ladem.

(vd)
 

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Geologická stavba v Českém Krumlově a okolí
Historie dolování ve městě Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung