Hráz Lipenské přehrady, pohled od rozvodny R 110 kV Tunel šikmého nákladního výtahu Komora kulových uzávěrů Pohled na víko Francisovy turbiny Čelní stěna podzemní kaverny, skalní masiv Podzemní hala elektrárny, dva generátory o výkonu 2 x 60 MW, celkový pohled z jeřábu Vodní elektrárna Lipno

 
  ČEZ a.s., logo
Adresa :
ČEZ, a. s.
Vodní elektrárna
Provoz Lipno
Lipno nad Vltavou
382 78

  Vodní elektrárna Lipno, hráz Lipenské přehrady, pohled od rozvodny R 110 kV, foto Lubor Mrázek
Telefon :
+420 380 746 621
+420 380 736 191

Fax :
+420 380 746 622

Vedoucí provozu :
Ing. Bedřich Kučera

E-mail :
kucerb1.evd@mail.cez.cz

Situace :
Ploché území náhorní šumavské roviny nad soutěskou v Lipně se již dávno nabízelo k využití Vltavy pro vodohospodářské účely. Soutěska v dávných dobách uzavírala řeku v jezeře a když došlo vlivem geologických změn k prolomení této soutěsky, vyhloubila voda mohutné peřeje v celém údolí v blízkosti dnešní "Čertovy stěny". Tyto peřeje mezi Lipnem a Vyšším Brodem byly 12 km dlouhé a vltavské řečiště na tomto úseku klesá o 160 m. Tato okolnost sama o sobě vybízela na začátku tohoto století i k energetickému využití.

Vodní elektrárna Lipno, komora kulových uzávěrů :Andreas Buchner
Vytvořeno za finanční podpory PHARE CBC a firmy Ipix.

Historie :
  Stavba vodní elektrárny Lipno, dobová ilustrace

V minulosti přicházela s téměř roční pravidelností velká voda. Zátopy páchaly značné škody a lidé hledali řešení, jak tomu zabránit. Jednou z možností byla stavba záchytných přehrad. První myšlenky na toto řešení vznikaly již počátkem 19. století, první studie pochází z roku 1892. Tehdejší návrh předpokládal stavby nádrží u Frymburku a u Želnavy. V r. 1931 pak byla vypracována další studie, která již navrhovala umístění nádrže v prostoru za dnešní hrází. Tato studie se dále rozpracovávala a zdokonalovala, aby pak byl v r. 1951 vypracován generální projekt vodního díla Lipno. V té době již probíhal geologický průzkum, zařizovalo se staveniště a pomalu se začala rozbíhat vlastní stavba.

Stavba :
Stavba byla rozdělena na několik částí, a to hráz, hydrocentrálu, průmyslový vodovod do papíren, úpravy ve zdrži a komunikace, sídliště Lipno, Vyšší Brod, Slupečná a Lipno II. Stavbu hydrocentrály tvořily vtokový objekt, odpadní tunel, podzemí s šikmým nákladním výtahem a rozvodna s příslušenstvím. Stavbu Lipno II tvořila hráz a hydrocentrála.

Vodní elektrárna Lipno, dispoziční uspořádání elektrárny, malba, foto Lubor Mrázek

Senzitivní mapa vodní elektrárny Lipno I.

Originální řešení vodního díla Lipno s elektrárnou instalovanou v podzemní kaverně v hloubce 160 m pod povrchem přinášelo v průběhu stavby pochopitelně celou řadu problémů. Nedostatek odborných profesí, vysilující práce v kesonech, výlomy v žulovém masivu, který byl zvláště nad kavernou strojovny často narušován kaolinovými vložkami, výlom 220 m dlouhého tunelu pod úhlem 45° a odpadního tunelu do Vyššího Brodu, dlouhého 3,6 km, to všechno a řada dalších problémů se řešilo během stavby. Po dokončení montáží technologie, nutných zkouškách a měření bylo 13. 8. 1959 uvedeno do provozu prvé soustrojí, a to TG 2, soustrojí TG 1 zahájilo provoz 5. 1. 1960.

Vodní elektrárna Lipno, pohled na víko Francisovy turbiny, foto Lubor Mrázek

Současnost :
Vodní dílo tak od roku 1960 tvoří soustava dvou hrází, umělých vodních nádrží a dvou vodních elektráren, nazvaných Lipno I a Lipno II. Toto dílo bylo postaveno především z důvodů vodohospodářských a energetických. Cílem stavby tedy bylo energetické využití spádu 160 m jako zdroje špičkové a regulační elektrické energie, zajištění minimálních průtoků ve Vltavě pod Lipnem II ve výši 6 m3s-1, ochrana před povodněmi, ovlivnění zimního průtokového režimu, zlepšení hygienických podmínek ve Vltavě pod vodním dílem, dodávka vody pro obec Loučovice a papírnu Loučovice a konečně i využití vodní nádrže Lipno I k rekreaci, rybolovu a lodní dopravě.

Vodní elektrárna Lipno, podzemní hala elektrárny, dva generátory o výkonu 2 x 60 MW, celkový pohled z jeřábu, foto Lubor Mrázek   Vodní elektrárna Lipno, komora kulových uzávěrů, foto Lubor Mrázek

Vodní elektrárna Lipno I je vybavena dvěma soustrojími o jednotkovém výkonu 60 MW, která jsou umístěna v podzemní kaverně o rozměrech výlomu 60 x 22 x 38 m. Voda je k turbínám přiváděna přes vtokový objekt s česlicovými poli dvěma tlačnými šachtami o průměru 4,5 m do komory kulových uzávěrů. Tyto provozní uzávěry o světlosti 2,5 m přivádí vodu přes 24 rozváděcích lopat na Francisovy turbíny. Každá z obou turbín je pevně spojena s generátorem, který dosahuje při max. průtoku 46 m3s-1 vody přes turbínu výkon 60 MW. Voda, která odevzdala v turbíně svou energii, odtéká odpadním tunelem o průměru 7,5 m a délce 3,6 km do vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším Brodě.

Vodní elektrárna Lipno, pohled na jeden ze dvou nových kulových uzávěrů, foto Lubor Mrázek   Vodní elektrárna Lipno, pohled na jeden ze dvou nových kulových uzávěrů, foto Lubor Mrázek

Přehradní hráz, 296 m dlouhá a 25 m vysoká, je na pravobřežní straně ze dvou třetin své délky zemní s návodním těsnícím jádrem, na levobřežní straně je zbývající část hráze tížná betonová se dvěma funkčními bloky. V těchto blocích jsou umístěna dvě přelivová pole, dvě základové výpusti a odběr průmyslové vody. Hráz je situována v říčním km 329,543.

Přehradní nádrž je svou plochou o rozloze 4 870 ha největším umělým jezerem v České republice. Leží v nadmořské výšce 726 m n. m. a má objem 306 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 48 km.

Vodní elektrárna Lipno, tunel šikmého nákladního výtahu, foto Lubor Mrázek   Vodní elektrárna Lipno, vodorovný přivaděč o průměru 2.5 m spojující kulový uzávěr s turbínou , foto Lubor Mrázek

Vodní elektrárna Lipno II má za účel vyrovnávat odtok vody z elektrárny Lipno I. Je to průtočná vodní elektrárna s jedním soustrojím, skládajícím se z Kaplanovy turbíny o maximální hltnosti 20 m3s-1 a generátoru o výkonu 1,5 MW. Hladinová regulace zajištuje rovnoměrný odtok vody pod vodním dílem. Hráz o délce 224 m a výšce 11,5 m leží na říčním km 319,108 a je opět kombinovaná, zčásti zemní a zčásti betonová gravitační. V betonové části hráze jsou umístěny dva přelivy, štěrková propust a tři násosková pole. Vodní nádrž má obsah 1,6 mil m3, rozlohu 12,4 ha a leží ve výšce 558 m n. m.

Přehrada Lipenské nádrže, řez šikmým tunelem a kavernou, foto Lubor Mrázek Přehrada Lipenské nádrže, řez vtokem a podzemní hydrocentrálou, foto Lubor Mrázek

Všechny technologické pochody v obou elektrárnách jsou plně automatizovány. Zařízení je koncipováno jako bezobslužné, dálkově řízené z dispečinku ČEZ, a. s., Vodní elektrárny ve Štěchovicích. Nepřetržitý provoz kontroluje jeden směnový pracovník.

Vodní elektrárna Lipno, předrozváděcí lopata Francisovy turbiny, pohled ze spirály, foto Lubor Mrázek   Vodní elektrárna Lipno, čelní stěna podzemní kaverny, skalní masiv, foto Lubor Mrázek

Od uvedení do provozu byly všechny povodňové vlny transformovány tak, že nedošlo k ohrožení okolí Vltavy pod Lipnem. Přes vodní dílo provozně protékalo maximálně 92 m3s-1, což je hltnost obou turbín a současně maximální propustnost koryta řeky. Maximální přítok byl za dobu provozu 400 m3s-1. Od zahájení provozu zpracovávala elektrárna Lipno I veškerou vodu z nádrže. Po revizi manipulačního řádu je od června 1996 vypouštěn do původního koryta Vltavy mezi Lipnem I a Lipnem II sanační průtok 1,5 m3s-1.

Technické údaje :

Za 40 let provozu bylo dosaženo :
  výroba el. energie v GWh provozní hodiny počet najetí
TG 1 (generátor č.1 - Lipno) 2 920 81 055 25 656
TG 2 (generátor č.2 - Lipno) 2 898 81 319 27 760
ELI II (Vyšší Brod) 194 327 968 369

 
Další zajímavé technické údaje :
  Lipno I Lipno II
průměrný přítok 14.04 m3s-1 14.5 m3s-1
stoletá voda 339 m3s-1 350 m3s-1
pětisetletá voda 540 m3s-1  
tisíciletá voda 650 m3s-1  
typ turbíny Francis Kaplan
spád turbíny 161.65-149.149.35 m 10.0-4.0 m
otáčky 375 min-1 166.7 min-1

 

Další informace :
Historie Lipenské vodní elektrárny
Senzitivní mapa vodní elektrárny Lipno I.
Elektrárna ve Vyšším Brodě
Lipno nad Vltavou
Lipenská přehrada© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. července 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung