Dobročkovské hadce

Přírodní rezervace

Katastrální území : Dobročkov

Výměra : 16 ha.
Vyhlášeno : 1992

Dobročkovské hadce, přírodní rezervace

Hadce (serpentinity) ovlivňují zásadním způsobem složení rostlinných i živočišných společenstev všude tam, kde vytvářejí geologický podklad. Jsou to přeměněné bazické křemičitany. Pro jejich chemismus je charakteristický obvykle značný obsah některých kovů (nikl, chrom, kobalt aj.), působících ve větších koncentracích na většinu organismů toxicky. Významně se také v hadcových půdách uplatňuje vysoká koncentrace uhličitanu hořečnatého, který vzniká jako produkt přeměny a zvětrávání hadců.

Tak shledáváme, že na hadcových podkladech se obvykle vytváří typická vegetace, často velmi odlišná složením i strukturou od okolní vegetace na podkladech jiných hornin. Výběr druhů je určován schopností odolávat nepříznivým vlivům hadcového podkladu. Některé běžné druhy rostlin vytvářejí na hadcích specifické morfotypy, odlišující se v některých znacích od typických plemen. Jsou i takové druhy rostlin, které jsou svým výskytem vázány výlučně na hadcový podklad.

Hadce jsou v naší oblasti výskytem geneticky vázány na obvod granulitových masivů. Nepřekvapuje proto, že největší a nejvýznamnější výskyty hadců v jižních Čechách jsou právě v Křemžské kotlině na Českokrumlovsku.

Dobročkovské hadce, přírodní rezervace   Dobročkovské hadce, přírodní rezervace

Jedinou naší původní dřevinou, která trvale odolává toxickým vlivům hadcového podkladu, je borovice lesní. V dávných dobách, na sklonku poslední doby ledové, kdy i v podhorských oblastech jižních Čech bylo drsné, tundrové klima, byla borovice jedním z mála druhů odolných dřevin, které se roztroušeně vyskytovaly v otevřených formacích periglaciální tundry. Později byla borovice ze svých pozic vytlačena náročnějšími, zejména listnatými dřevinami, jejichž nástup byl umožněn postupným oteplováním a dalšími změnami klimatu. Pouze na takových stanovištích, která z nejrůznějších důvodů nemohla být osídlena náročnějšími dřevinami se udržela a převládla nenáročná borovice. Jedním z typů těchto stanovišť byly právě lokality na hadcovém podkladě. Můžeme proto právem hodnotit většinu těchto stanovišť jako reliktní, pozůstalé z pradávných dob vývoje naší přírody. Je samozřejmé, že dnešní bory na hadcových lokalitách jsou značně ovlivněny činností člověka, který krajinu v podhorské oblasti poměrně brzy kolonizoval a přeměnil pro své potřeby. S ohledem na vlastnosti hadcových podkladů se však právem můžeme domnívat, že šlo v těchto případech převážně o změny struktury, zatímco druhové složení zůstalo vcelku zachováno. Proto lze soudit, že dnešní vegetace na hadcových podkladech v naší oblasti je mnohem blíže předpokládanému původnímu stavu, než jiné typy vegetace. To je také jedním z hlavních důvodů výzkumného i ochranářského zájmu o tato území.

Dobročkovské hadce, přírodní rezervace   Dobročkovské hadce, přírodní rezervace

Přírodní rezervace Dobročkovské hadce se skládá ze dvou částí z nichž jedna leží v CHKO Blanský les a druhá mimo.

V části v CHKO podél Křemžského potoka se vyskytují spolešenstva svazu Alnion glutinosae (pobřežní olšiny) s dominantní Alnus glutinosa (olše lepkavá) a Salix fragilis (vrba křehká). V podrostu se vyskytuje chráněný druh Aconitum variegatum (omněj pestrý). V levobřeží potoka jsou vlhké louky se společenstvy svazu Calthion a Molinion s řadou chráněných druhů rostlin, například Dactylorhize majalis (prstnatec májový), Iris sibirica (kosatec sibiřský) a Laserpitium prutenicum (hladýš pruský).

Dobročkovské hadce, přírodní rezervace

V části mimo CHKO jsou v rezervaci zastoupena semixerotermní společenstva na hadcovém podkladu, především se společenstvy svazu Bromion erecti a s výskytem ohrožených druhů Gentianella bohemica (hořeček český), Lilium martagon (lilie zlatohlávek) a Botrychium lunaria (vratička měsíční). I v této části jsou zastoupena společenstva svazu Alnion glutinosae (pobřežní olšiny) a společenstva vlhkých svazu Calthion a Molinion.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung