Český Jílovec

Přírodní rezervace

Katastrální území : Horní Jílovice

Výměra : 6,30 ha.
Nadmořská výška : 518 – 722 m
Vyhlášeno : 1934

Český Jílovec, přírodní rezervace

Území je tvořeno lesem na strmých svazích nad levým břehem meandru Vltavy, 2 km severozápadně od Rožmberka nad Vltavou. Důvodem ochrany je soubor přirozených porostů roklinových javořin, suťového typu květnatých bučin, acidofilních svahových jedlin a fragmentů reliktních borů, vyvinutý v členitém terénu strmých skalnatých svahů a roklin v kaňonovitém údolí Vltavy. Dík relativní nepřístupnosti na příkrých údolních svazích a lokálně i vzhledem k skalnatému, těžebně nepřístupnému terénu, se vegetace této a podobných lokalit uchovala ve stavu blízkém původnímu, i když okolní krajina nese stopy prastarého osídlení a zkulturnění.

Český Jílovec, přírodní rezervace   Český Jílovec, přírodní rezervace

Horninovým podkladem je muskovit-biotitická pararula (moldanubikum) s několika drobnými vložkami kvarcitu a kvarcitické pararuly. Strmé svahy jsou rozbrázděny několika příčnými bezvodými roklinami, na hřbítcích mezi nimi vystupuje množství skalních výchozů. V rezervaci plošně převažují přirozené porosty acidofilních metlicových jedlin (Deschampsio flexuosae-Abietetum), vyvinuté na konvexních tvarech reliéfu v horních částech svahů a na hřbítcích. Ve stromovém patru mírně převažuje smrk ztepilý (Picea abies) nad velmi hojnou jedlí bělokorou (Abies alba). Ve sporadickém keřovém podrostu se objevuje bez červený (Sambucus racemosa) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V druhově chudém bylinném patru dominují většinou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) nebo bika bělavá (Luzula luzuloides), z dalších druhů se v něm objevují borůvka černá (Vaccinium myrtillus), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), na skalkách osladič obecný (Polypodium vulgare). Na dnech roklin a ve spodních částech svahů jsou zachovány přirozené květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). V jejich stromovém patru převažuje lokálně buk lesní nebo smrk ztepilý, hojná je jedle bělokorá, vtroušeny jsou javor klen (Acer pseudoplatanus) a jilm horský (Ulmus glabra). Bohatší keřový podrost tvoří líska obecná (Corylus avellana), zimolez černý (Lonicera nigra) a bez červený. V bylinném patru rostou druhy mezofilních lesů, mimo jiné např. pitulník horský (Galeobdolon montanum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), čarovník prostřední (Circaea × intermedia), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), strdivka nící (Melica nutans). V ústí dvou visutých roklin jsou vyvinuty menší porosty roklinových javořin (Arunco-Aceretum), v jejichž stromovém patru převažuje lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) s příměsí jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a javoru klenu, v křovinném podrostu dominuje líska obecná, vtroušen je zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a vzácně se vyskytují lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). V bylinném patru převažuje bažanka vytrvalá, hojně se vyskytují kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), udatna lesní (Aruncus dioicus), svízel lesní (Galium sylvaticum) a ze vzácnějších druhů se objevují lilie zlatohlávek (Lilium martagon), oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa) a třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum). V horních částech hřbítků jsou na dvou místech dochovány nepříliš typické porosty acidofilních smrkových borů (Betulo carpaticae-Pinetum). V jejich stromovém patru převažuje zakrslá borovice lesní (Pinus sylvestris), s malou příměsí břízy karpatské (Betula carpatica), smrku ztepilého a jedle bělokoré. Ve sporadickém bylinném patru mimo jiné roste prha arnika (Arnica montana).

Český Jílovec, přírodní rezervace   Český Jílovec, přírodní rezervace

Při průzkumu fauny brouků zde byl nalezen mimo jiné hlodník Corticarina obfuscata – jde o jeho jedinou lokalitu v Čechách; význačný je i výskyt drabčíka Paederus schoenherri. Mezi dvoukřídlým hmyzem je zajímavý výskyt různatky Clusiodes albimanus, charakteristický pro smíšené lesní porosty přirozené skladby. V půdní fauně je nápadná vysoká abundance některých prameništních druhů žížal (Octodrilus argoviensis a Lumbricus polyphemus).
L: Pižl, 1996

Český Jílovec, přírodní rezervace

Lesnictví
Přirozené porosty rezervace mají udávaný věk 160 – 180 let. Jejich větší část na nejstrmějších částech svahů nebyla pro celkovou nepřístupnost pravděpodobně nikdy ovlivněna těžbou. Omezeně bylo v minulosti těženo pouze ve spodních částech svahů a v některých roklinách, odkud bylo dřevo spouštěno rovnou do Vltavy. Celá rezervace je ponechávána přirozenému vývoji. Pouze pokud při přirozeném prořeďování porostů nedojde k přirozenému zmlazení bude provedena dosadba cílových dřevin podle typu stanoviště.

 
Využití
Veřejnosti není rezervace přístupná zejména z bezpečnostního hlediska.

 
Bibliografie :
Husová 1968, 1969, Kučera et Urban 1976, Pišta 1982, Urban 1979

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung