Blanice
 

Národní přírodní památka - ochranné pásmo

Lokalizace : Horní tok řeky Blanice a její niva mezi osadami Blažejovice a Arnoštov

Ochranné pásmo zahrnuje téměř celou pramennou oblast řeky a přítoků.

K.ú : Zbytiny, Spálenec, Křišťanov, Horní Sněžná.
Ochranné pásmo : K.ú : Koryto, Křišťanov, Horní Sněžná, Spálenec, Jablonec, Arnoštov, Ondřejov, Uhlíkov.

Výměra : 281,7 ha, ochranné pásmo 5962 ha
Nadmořská výška : 750 - 825 m.
Vyhlášeno : 1989, rozšíření 1992.

V kategorii národní přírodní památka se v současné době nenachází na území okresu Český Krumlov ani jedna lokalita. Zasahuje sem pouze ochranné pásmo NPP Blanice. Důvodem ochrany je zde největší středoevropská populace Perlorodky říční (Margaritana margaritifera) i dalších druhů živočichů a rostlin, vázaných na oligotrofní podmínky. Povodí horní Blanice má (s výjimkou některých úseků) v podmínkách Českých zemí mimořádně zachovalý oligotrofní a oligosaprobní až xenosaprobní charakter s obrovskou samočisticí schopností. To je charakterizováno celým biologickým společenstvem toků, přestože ochrana území je zdůvodňována především ochranou perlorodky. Specifický charakter území má původ v částečném odlesnění, které vedlo ke zvýšení teploty vody a k významnému zvětšení druhové biodiverzity ve srovnání s původními lesními toky. Lze důvodně předpokládat určitou závislost výskytu perlorodky na doprovodných druzích zoobentosu. Výskyt celého společenstva je určován současně i vhodným charakterem a morfologií dna a rychlostí toku. U hlavního předmětu ochrany platí úzká vazba mezi perlorodkou říční a hostitelem jejích larev, kterým je pstruh obecný f. potoční. Dále musí být zachována přirozená regulace rybí obsádky vydrou říční, neboť jako funkční hostitelé se uplatňují hlavně jednoleté až dvouleté ryby, které po invazi glochidiemi perlorodky získávají imunitu. K udržení této funkce ekosystému je nutné zajistit klidové podmínky v celém chráněném území.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung