Zájmové sdružení obcí
PODKLETÍ
http://www.podkleti.ois.cz

Obsah :


6. Navržená opatření k rozvoji mikroregionu Podkletí
  

6.1 Základní přístup

Cílem je navrhnout taková opatření, která povedou ke komplexnímu rozvoji mikroregionu po všech jeho stránkách. Je nutné zajistit jednak rozvoj obecně prospěšné infrastruktury, podporovat rozvoj ekonomických aktivit v regionu, zajistit ochranu životního prostředí, hledat alternativní rozvojové programy, vytvářet příznivou situaci pro rozvoj turistického ruchu, napomáhat řešení společenských konfliktů a řešení konfliktů mezi obecními, celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivce, řešit konflikty mezi ekonomickým rozvojem a ochranou přírody, napomáhat přizpůsobení života v mikroregionu pravidlům EU, hledat cesty pro financování rozvojových programů.

Důležitou roli je především napomáhat řešení problémů, kdy dochází ke střetu zájmu společnosti a jednotlivce. Pro tyto situace je nutno vytvářet takové podmínky, aby k uplatňování celospolečenských zájmů docházelo na ekonomických základech, tj. aby se pro jednotlivce stávalo ekonomicky zajímavým podporovat celospolečenské zájmy. Tyto principy jsou dnes uplatňovány i v pravidlech EU

6.2 Financování

Základním problémem pro zajištění jednotlivých prvků strategického rozvojového plánu je zajištění financování. Jak již bylo výše uvedeno, pro financování rozvojových aktivit bude v budoucnu nutno využít vnitřních a vnějších zdrojů. Přitom vnější zdroje by měly být použity především pro financování společenských zájmů a k nastartování ekonomických aktivit. Další rozvoj ekonomických by měl probíhat především za pomocí vnitřních zdrojů. Otázka přístupu k vnějším zdrojům je otázkou budování dlouhodobé koncepce v této oblasti a je nutná analýza všech možných zdrojů. Získávání těchto zdrojů je mnohdy náročné a obtížně dostupné především pro drobné podnikatele. Jako vhodné se jeví spolupráce s profesionální agenturou, která se zaměří na komplexní monitoring vnějších zdrojů (tuzemských a zahraničních) a na spolupráci při jejich získávání a i ve fázi realizace. Jako vhodné se jeví takový způsob spolupráce, kdy agentura bude finančně zainteresovaná na získání a realizaci prostředků. Tímto způsobem lze zajistit optimální spolupráci.

Ze zdrojů, které pro realizaci následných projektů přicházejí v úvahu je nutno zmínit:

 • Tuzemské zdroje
  • Ministerstvo životního prostředí - fond životního prostředí
  • Ministerstvo zemědělství - dotace, Státní podpůrný rolnický a lesnický garanční fond
  • Ministerstvo místního rozvoje - program obnovy venkova
  • Ministerstvo práce a průmyslu - podpory drobného podnikání, zakládaní podnikatelských sítí, rozvojové programy
  • Ministerstvo sociálních věcí - podpora na vytváření pracovních míst
  • Ministerstvo kultury - fond kultury
 • Zahraniční zdroje
  • PHARE
  • SAPARD
  • ISPA
  • 5 . rámcový program vědy a výzkumu
 • Budoucí potenciální zdroje EU
  • CAP
  • Strukturální fondy

Navrhujeme provést analýzu všech těchto zdrojů a vytvořit základní informaci pro subjekty v regionu o možnostech čerpání z těchto zdrojů.

6.3 Příprava na vstup do EU

Jako jednu z důležitých priorit vidíme přípravu obyvatelstva i ekonomických subjektů na vstup do EU. Je nutno, aby před vstupem došlo k seznámení, co vstup do EU muže přinést a jaká z něho mohou vzniknout omezeni. Pro tyto účely navrhujeme vypracování základních informačních materiálů, které mohou být např. publikovány v místním tisku, pořádání besed, eventuelně zajištění informací pomocí Internetu.

6.4 Rozvoj venkova
6.4.1Rozšíření sítě veřejných vodovodů
 

Cílem je dokončit budování vodovodní sítě. Projekty obcí, zejména sdružení obcí a vodárenských společností financovat v rámci programů MZe a MMR.

  
6.4.2Rozšíření kanalizačních systémů
 

Dobudování ČOV v obcích kde dosud nejsou. Na základě podnikatelských, příp. obecních projektů financovat realizaci v rámci programu SFŽP.

  
6.4.3Údržba a budování venkovských cestních sítí
 

Cílem je zlepšení dopravní dostupnosti venkovských obcí a dopravní obslužnosti území rekonstrukcí a výstavbou místních komunikací splňujících dopravní normy Na základě projektů obcí, zejména obcí sdružených do mikroregionů financovat jednak z Programu obnovy venkova (POV při MMR), jednak z navrhovaného Státního silničního fondu (SSF při MDS).

  
6.4.4Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 

Přispět k uchování venkovského stavebně-kulturního dědictví a zlepšit vzhled a životní prostředí venkovských sídel
Na základě projektů obcí na opravy a údržbu veškerých objektů ve vlastnictví obce (především školy, školky, tělocvičny, obecní úřady, prodejny, zdravotnická zařízení, drobné sakrální stavby, hasičské zbrojnice a další obecní majetek) financovat veřejně prospěšnou obnovu a údržbu venkovské zástavby. Pro financování využít zdrojů MMR, eventuelně SAPARD

  
6.4.5Komplexní úprava veřejných prostranství
 

Zlepšit celkový vzhled veřejných prostranství, v předchozích obdobích zanedbávaných, vč. obnovy a revitalizace po novější výstavbě technické infrastruktury.
Na základě projektů obcí na úpravu veřejných prostranství, návsí, prostorů okolo škol, sportovních zařízení, vybavení parků a další míst financovat veřejně prospěšné úpravy ze zdrojů MMR, eventuelně SAPARD

  
6.4.6Rekonstrukce místních komunikací, výstavba místních cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
 

Cílem je zlepšit stav místních komunikací automobilových (nezařazených do státní silniční sítě, cyklistických i pěších, v poslední dekádě výrazně zanedbávaných a zdevastovaných nedostatkem financí a výstavbou technické infrastruktury
Na základě projektů obcí na údržbu a opravu obecních komunikací a veřejného osvětlení (obce nejsou příjemci státního příspěvku na údržbu veřejných komunikací státní silniční sítě), na budování a obnovování místních cyklistických a pěších stezek financovat veřejně prospěšnou výstavbu z POV při MMR.

  
6.4.7Podpora spolkové činnosti a udržování venkovských tradic
 

Cílem je udržení kulturních a historických tradic venkova6.5 Investice na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství
6.5.1Nová organizace pozemků a zlepšení životního prostředí pozemkovými úpravami
 

Cílem je zlepšení organizace půdní držby, udržení přirozené úrodnosti půdy, úprava a zlepšení krajinného prostředí formou realizace pozemkových úprav. Nová organizace pozemků je základním předpokladem optimalizace uspořádání zemědělského půdního fondu vedoucí ke snížení nákladů a zvýšení ekonomické efektivnosti zemědělské výroby.

Nové uspořádání pozemků má vliv na udržení přirozené úrodnosti půdy (vhodná velikost, tvar a orientace pozemků patří mezi organizační protierozní opatření), úpravu a estetizaci venkovského prostředí, vytváří podmínky pro jeho multifunkční využití.

Realizace nového uspořádání pozemků k rozšíření možností pracovního uplatnění v zemědělství a tedy k udržení obyvatelstva na venkově .

  
6.5.2Realizace společných zařízení ze schválených pozemkových úprav
 

Cílem je výstavba technických, vodohospodářských, zúrodňovacích a ekologických opatření. Realizace společných zařízení vytváří podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, k zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. Tím vytvářejí základní předpoklad pro udržení výrobního a ekologického potenciálu zemědělství. Realizace uvedených opatření s využitím místních materiálů, přispěje i k rozšíření nabídky pracovních míst, což spolu se zvelebením a zprůchodněním venkovské krajiny povede ke stabilizaci obyvatelstva na venkově.

  
6.5.3Půdoochranný systém zakládání porostů
 

Program je určen na podporu konzervativních metod obdělávání půdy. Tyto metody přispějí ke zlepšení hospodaření s půdní vláhou a také zlepšení odolnosti půd proti vodní a větrné erozi. Zkušenosti s aplikací i s výzkumem konzervativního obdělávání půdy odhalují dlouhodobé blahodárné účinky těchto systémů na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Dochází také k výraznému snížení pojezdů po poli a k úspoře potřeby energie. Vyžaduje také výrazně méně techniky. Rychlost operací na půdě je výrazně vyšší.

  
6.5.4Zakládání a obnova pastvin
 

Cílem je podpora chovu skotu v podhorských a horských oblastech a částečný přesun chovu skotu z oblasti intenzivního zemědělství do regionů s extensivním způsobem hospodaření. Podpora pastevního způsobu chovu skotu je jedním z ekonomických nástrojů, které by měly přesvědčit zemědělce, aby podnikali v těchto oblastech.

  
6.5.5Opravy a odbahňování rybníků
 

postupné odstraňování starých zátěží výběrově podle veřejného a vodohospodářského zájmu.

Cílem je zvyšování retenční a akumulační schopnosti krajiny, ochrana území proti povodním a zlepšování možností pro rozvoj turismu.Uvedená opatření povedou ke zvyšování retenční a akumulační schopnosti krajiny, ke zpomalení odtoku vody z krajiny, ke zvýšení bezpečnosti vodních děl a území pod nádržemi a ke zlepšení kvality životního prostředí.

  
6.5.6Zvýšení přidané hodnoty lesnických výrobků
 

Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoj pracovních příležitostí na venkově, zlepšení místního zhodnocení a tržní uplatnění les. výrobků, podporování spotřeby dřeva jako obnovitelné, ekologicky příznivé a mnohostranně využitelné V současné době je exportováno především surové dřevo, které v sobě nese pouze malý podíl lidské práce.

  
6.5.7Investiční dotace chovatelů na dodržení norem EU
 

Cílem je umožnit bezproblémový přechod na technologie neodporující předpisům pro chov hospodářských zvířat v zemích EU. Po vstupu do EU bude nutno dodržovat i předpisy tam platné. Při nutnosti změn chovatelských technologií (např. drůbež, králíci, apod.) bude mít chovatel možnost se uvedeným způsobem novým zákonům přizpůsobit.6.6 MFCAL
6.6.1Zalesňování zemědělsky nevhodných oblastí
 

Cílem ke snížení intenzifikace zemědělské výroby, údržba a tvorba krajiny (krajinná architektura), podpora zaměstnanosti ve venkovském regionu. V současné době převažuje zalesňování lesních půd v rámci obnovy lesa. V posledních letech se stal útlum zemědělské produkce aktuální a lze očekávat, že výměra zalesňovaných zemědělských pozemků poroste.

  
6.6.2Úpravy vláhových poměrů v krajině
 

Cílem je zlepšení vláhových poměrů zejména zadržením vody v krajině, bezpečným odváděním přívalových vod, protipovodňová ochrana. Zjištění dostatku nebo omezení přebytku vody pro potřeby zemědělské produkce. Omezení extrémních stavů vláhového režimu krajiny. Snížení škod v území. Zlepšení mikroklimatu v území včetně dotace mokřadních biotopů. Možnost koordinace aktivit jiných resortů (např. revitalizace toků, využití zaplavovaných území).

  
6.6.3Vybudováním původních protierozních zábran snížit následky větrné a vodní eroze
 

Uvedené opatření umožní snížit následky větrné a vodní eroze, jimiž je postiženo cca většina orné půdy v mikroregionu.. Vybudováním protierozních opatření nejen zachránit zemědělskou půdu, ale zlepší se výrazně i vzhled krajiny a ochrana životního prostředí. Zároveň se podaří i zvýšit zaměstnanost v postižených lokalitách.

  
6.6.4Ochrana, revitalizace, konzervace a dekontaminace půdy
 

na základě víceúčelové produkce rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě jako významného ekostabilizačního faktoru a zdroje surovin

Cílem je podpořit co nejširší rozšíření porostů vhodných rychle rostoucích dřevin (RRD) v krajině jako vhodnou formu obnovy základních funkcí krajiny (půda, vodní režim atd.). Bude významně podpořena potlačená funkce dřevin v krajině, zlepšena kvalita vody a půdy. Rozšíření diverzity činností a podpora zaměstnanosti.

  
6.6.5Podpora výsadby autochtonních druhů volně rostoucích dřevin
 

Cílem je soustavně obnovovat zaniklou rozptýlenou zeleň a stromořadí v Na základě podnikatelského záměru (vlastníci pozemků, nájemci a pověřené osoby, provozující zemědělskou činnost, družstva pro KPÚ) podpora výsadby dřevin ve volné krajině, a to mimo projekty KPÚ, ÚSES a Program péče o krajinu MŽP; výsadba na lokalitách s omezenou využitelností pro zemědělskou výrobu, na hranicích parcel, podél zemědělských komunikací, silnic apod. Je nezbytné soustavně podporovat všestranné funkce dřevin ve volné krajině (vliv na vodní režim, místní klima a biodiverzitu). Lze předpokládat žádoucí příznivé ovlivnění rázu krajiny a podmínek pro myslivost. Podpora zaměstnanosti.

  
6.6.6Podpora rozvoje technologií ke zpracování odpadní dřevní hmoty, její vrácení do lesa a využití k energetickým účelům
 

Cílem je zpracování odpadní dřevní hmoty, její úklid a následné využití, vyšší zaměstnanost ve vazbě na lesní hospodářství, pozitivní dopad na ekologii a ochranu přírody. O úklid klestí a ostatních sušin se prakticky nikdo nestará, popřípadě se před výsadbou pálí. Technologické zpracování této odpadní dřevní hmoty, např. pomocí mobilního štěpkovače možné její vrácení do lesního ekosystému, popřípadě její energetické využití.6.7 Životní prostředí
6.7.1Krátkodobá opatření
 

Práce technické povahy, jejichž realizací se upravuje ekotop do potřebných kvalitativních parametrů (především z hledisek morfologie, půdy a vodního režimu; jedná se především o terénní úpravy - stavební úpravy toků, úpravy terénu apod.) a biotechnická opatření (zatravnění, zalesnění, výsadba zeleně a j.); veškerá tato opatření vytvářejí podmínky pro další dlouhodobý proces obnovy funkcí krajiny a vývoje jednotlivých společenstev.

  
6.7.2Dlouhodobá opatření
 

Biotechnologická opatření, management krajiny; v návaznosti na předchozí úpravy vlastností krajiny jsou prováděny dlouhodobé činnosti - péče o vznikající společenstva, vhodná agrotechnická opatření, postupná reintrodukce organizmů, údržba dřevin atd.

Všechny revitalizační úpravy svými účinky zároveň vytvářejí podmínky pro postupný vývoj vhodných interakčních prvků ÚSES (meze, revitalizované - renaturalizované záchytné příkopy, obnovené malé toky, tůně nad mezemi - poldry apod.), případně i nových biocenter (např. mokřady). Zejména v případě komplexních revitalizačních úprav, prováděných na zemědělské půdě v CHKO, je vhodné navržení takového způsobu hospodaření (managementu), které umožní vytvoření stabilních biocenter antropicky podmíněných.

Krajina je systém, který se neustále vyvíjí, a to v časových měřítcích, daleko přesahujících délku lidského života. Obnova jejích základních funkcí (revitalizace) je dlouhodobý proces, který lze pouze odstartovat, usměrnit a případně i urychlit; i přes značnou schopnost krajiny reagovat na některá revitalizační opatření však může tento proces trvat i desetiletí (obnova půdních podmínek i staletí).

Při plošné revitalizaci krajiny je nutný systémový přístup, respektující požadavek komplexní revitalizace pramenných oblastí (povodí), v jejímž rámci revitalizace jednotlivých toků (event. nádrží) je až finální záležitostí.

Z hlediska dlouhodobého procesu revitalizace neexistuje "malá" či "nevýznamná" revitalizační úprava (každý nový strom či několik čtverečních metrů mokřadu mají značný význam).

V zájmu úspory finančních prostředků by projekty plošné revitalizace krajiny měly v maximální míře využívat přirozených procesů, které v podhorské krajině začnou probíhat téměř okamžitě po provedení základních stavebních úprav, vytvářejících podmínky pro zlepšení vodního režimu. Směry přirozeného vývoje vegetačního krytu (vhodné kulturní porosty, přírodě blízké porosty) v různých vlhkostních podmínkách je žádoucí ověřit v rámci modelového projektu.

Vzhledem k tomu, že plošná revitalizace krajiny podhorských pramenných oblastí je závažným zásahem do krajiny s dlouhodobými společensko - ekonomickými důsledky, je žádoucí projednat základní koncept revitalizace krajiny s veřejností mikroregionu. Bez společenského konsensu je plošná revitalizace krajiny značně problematická. Je žádoucí, aby zájem o revitalizaci krajiny byl zahrnut do strategických dokumentů rozvoje jednotlivých regionů.

Z hlediska obnovy základních funkcí krajiny se jeví jako žádoucí využití různých forem zalesnění pramenných oblastí. Proto je vhodné tuto variantu vždy brát v úvahu a podle možností ji jako součást revitalizačních opatření využít.

Významným argumentem, který lze využít proti přirozené nedůvěře a odporu vlastníků pozemků (zejména zemědělců) proti revitalizačním zásahům na zemědělské půdě, je realizace modelového projektu, který poslouží pro demonstraci výsledků revitalizačních opatření, možností dalšího hospodaření na revitalizovaných pozemcích a zapojení zemědělců do procesu péče o krajinu.

  
6.7.3Základní revitalizační opatření
 
 • Úpravy odvodňovacích soustav - jílové clony;
 • Navrácení přirozeného charakteru malého vodního toku s doprovodnou výsadbou zeleně,
 • Budování protierozních mezí, hrází, mokřadů a suchých poldrů;
 • Budování zasakovacích drénů;
 • Výsadba stromů v krajině;
 • Využití porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě;
 • Využití poruch odvodnění;
 • Zatravnění, zalesnění;
 • Jílové nebo dřevěné přehrádky.
 • Malé vodní tůně jako biotopy pro obojživelníky a vodní flóru.


6.8 Ekonomika
6.8.1Sdružování drobných výrobců
 

Sdružování drobných výrobců by mělo pomoci při racionalizaci některých obchodních činností, a tím zvýšit konkurenceschopnost těchto výrobců proti rozhodujícím dodavatelům. Drobní výrobci se obtížně prosazují v síti obchodních řetězců. Malý objem produkce neumožňuje obchodovat dostačujícím sortimentu zboží. Sdružení výrobců přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

  
6.8.2Zakládání odbytových organizací výrobců
 

Zajištění plynulého zásobování trhu společným produktem a to i při výkyvech ve výrobě tak, aby nedocházelo ke zbytečným fluktuacím v cenám a následovně v důchodech zemědělců. Zemědělští prvovýrobci nejsou rovnoprávní partneři vzhledem k roztříštěnosti výroby na vstupu při vyjednávání vůči zpracovatelům a silným obchodním řetězcům. Uvedená nepříznivá situace zemědělských prvovýrobců má přímý dopad na ekonomické podmínky dodávek zemědělských výrobků, kteří docilují nižší prodejní ceny a nevýhodné podmínky při splatnosti pohledávek u odběratelů. Z prohlubující se nevýhodné ekonomické situace vlivem nedostatku finančních prostředků z tržeb jsou prvovýrobci nekonkurenceschopní.

  
6.8.3Zvýšení přidané hodnoty opracováním u výrobců,
 

uplatnění zpracovatelských technologií v zemědělství, produkce širšího sortimentu výrobků s předpokladem uplatnění na trhu potravin, využití kapacit ve vícesměnném provozu.

Cílem připravit nové výrobky s vyšším podílem přidané, tak, aby výrobek byl vhodný pro rychlou úpravu pro spotřebitele.

  
6.8.4Zřizování drobných zpracovatelských kapacit
 

navazujících na zemědělskou prvovýrobu v oblastech s nevyvinutým potravinářským průmyslem a výrobou krajových specialit

Dosáhnout rychlé zásobení trhu čerstvými produkty především v oblastech turistického ruchu a využít výrobu značkových či krajových specialit, dosáhnout zřízení drobných zpracovatelských kapacit, které by podpořily vedle základního sortimentu čerstvých potravinářských produktů i výrobu krajových specialit. Zřizováním těchto malých zpracovatelských kapacit by se podpořil rozvoj malého a středního podnikání především v atraktivních oblastech národních parků, chráněných krajinných oblastech a v oblastech s vyšším cestovním ruchem.

  
6.8.5Tradiční výroba
 

např. komercionalizace výroby sedlické krajky a další

Cílem je udržení kulturních a historických tradic venkova. Podpora povede ke udržení a vzniku nových pracovních příležitostí. Obnova, zachování a rozvoj specifického charakteru venkovských oblastí vede ke zvýšení ochoty obyvatel zůstat na venkově a k zajištění perspektivy vesnic. Kulturní a historické tradice také zvyšují atraktivitu daného území a přispívají tak k rozvoji turismu v těchto oblastech.

  
6.8.6Podpora uplatnění nových principů e-commerce a e- work
 

Nové metody práce, které nevyžadují specielní prostory, založené na principu internetu mohou vytvořit nové pracovní příležitosti v oborech, které dosud nebyly v regionu uplatněny

  
6.8.7Vytvoření informačních systémů pro marketing a odbyt výrobků v regionu
 

Vznik odbytové politiky a center pro společnou mediální reklamu a pronikání informací od prvovýrobce k zákazníkovi. Je nutno v rámci společné odbytové politiky ovlivnit přístup zákazníka ke k místním produktům6.9 Turismus
6.9.1Rozvoj turismu ve vybraných regionech, snížení rizik v turismu
 

zlepšení turistických stezek za účelem zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení doby pobytu, rozvoj rekreačních aktivit, zvýšení propagace území, rozvoj cykloturistiky

Cílem je umožnit zemědělským podnikům realizovat kombinované příjmy a přispět tak k zachování a rozvoji agrární struktury. Podpora se zaměří na vytvoření ubytovací možnosti pro prázdninové rekreanty u malých ubytovatelů ( kapacita zařízení do 15 lůžek) vybudováním, rozšířením a vybavením pokojů pro turisty a prázdninových bytů. Dále pak na zřízení venkovních zařízení pro zvýšení aktivit dovolené na venkově. Vytváří se možnost využít stávající, částečně nevyužívanou stavební substanci. Povede to i ke vzniku nových pracovních příležitostí. Agroturistika navozuje další zdroje příjmů, např. formou přímého odbytu ovoce, zeleniny, ostatních zemědělských produktů, ručních prací apod.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 22. ledna 2001 : TOPlist 0