Zájmové sdružení obcí
PODKLETÍ
http://www.podkleti.ois.cz

Obsah :


4. SWOT analýza
  

4.1 Silné stránky

 • Mimořádná hodnota přírodního prostředí v území CHKO Blanský les.
 • Podmínky pro rozvoj turistického ruchu - Vltava, kulturní památky, vhodné podmínky pro další druhy turistiky ( cykloturistika, venkovská turistika, agroturistika )
 • Blízkost Českých Budějovic a Českého Krumlova
 • Fungující informační systém okresu Český Krumlov
 • Příchod ekonomicky zajištěného obyvatelstva s velkých měst
 • Nízká nezaměstnanost
 • Stabilizovaný počet obyvatelstva
 • Fungující zemědělská výroba
 • Dřevozpracující průmysl
 • Rozvinutý společenský život
 • Fungování místního a regionálního tisku
 • Křemžské trhy
 • Fungování mikroregionu
 • Školství
 • Zdravotnictví
 • Vyhovující telefonní síť ( po provedené rekonstrukci )
4.2 Slabé stránky
 • Malé množství pracovních příležitostí v mikroregionu
 • Vysoké procento dojíždění za prací a vzděláním
 • Vysoká závislost na hromadné dopravě ( dostupnost a cena )
 • Devastace krajiny intenzivní zemědělskou výrobou
 • Neexistence zpracování zemědělských produktů v regionu
 • Omezení vyplývající z existence CHKO
 • Nedostatečná infrastruktura pro další rozvoj turistického ruchu
 • Malá možnost koupání
 • Ne příliš vyhovující struktura zástavby pro rozvoj venkovské turistiky
 • Omezená infrastruktura pro rozvoj cykloturistiky
 • Konflikt mezi zájmy zemědělské výroby a turistického ruchu
 • Nedokončená technická infrastruktura v některých obcích
4.3 Příležitosti
 • Rozvoj venkovského turistického ruchu
 • Využití zahraničních fondů (předvstupních a strukturálních) pro zajištění rozvoje mikroregionu
 • Využití vnitřních fondů ČR především s ohledem na to, že oblast leží v LFA a že vlivem CHKO jsou zde omezeny některé ekonomické aktivity
 • Udržení zaměstnanosti v zemědělství s jeho postupnou restrukturalizací
 • Alternativní zemědělské výroby
 • Alternativní zdroje energie
 • Podpora místních ekonomických aktivit s ohledem na charakter oblasti
 • Příliv dalšího ekonomicky silného obyvatelstva z okolních měst
 • Rozvoj služeb
 • Vznik podnikatelských sítí v mikroregionu
 • Provázání s dalšími sítěmi v dalších regionech
 • Využití nových principů e-commerce a e-work pro tvorbu nových pracovních příležitostí v regionu, přilákání dalšího obyvatelstva
4.4 Ohrožení
 • Možný nárůst nezaměstnanosti s omezením hromadné dopravy
 • Postupující globalizace povede k ohrožení zemědělské výroby v mikroregionu
 • Nedojde k sžití nového obyvatelstva s původním obyvatelstvem
 • Konflikt mezi zájmy zemědělské výroby a turistiky
 • Konflikt mezi zájmy ochrany přírody a turistiky
 • Omezení dalšího rozvoje mikroregionu vlivem nedokončení rozvoje technické infrastruktury
 • Konflikt mezi zájmy zemědělství a ochrany přírody
 • Nová výstavba omezí rozvoj turistického ruchu
 • Zavírání škol, eventuelně poštovních úřadů apod. povede k odchodu obyvatelstva z mikroregionu
 • Nevhodné zásahy do krajiny spojené s těžbou nerostných surovin

pokračování : Strategie© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 22. ledna 2001 : TOPlist 0