Zájmové sdružení obcí
PODKLETÍ
http://www.podkleti.ois.cz

Obsah :


Zakladatelská smlouva

ZAKLADATELÉ:

Starostové účastnických obcí na základě předchozího souhlasu jednotlivých obecních zastupitelstev obcí:

 Brloh Lev Libor
 Holubov Franěk Jaroslav
 Křemže Ing. Troup Josef
 Nová Ves Bauer Jaroslav
 Zlatá Koruna   Decarli Antonín

SÍDLO SDRUŽENÍ:

Obec Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže

PŘEDMĚT ČINNOSTI:

1.   Prosazování zájmů sdružení i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, výstavby veřejně prospěšných zařízení, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství.
2. Podpora podnikání ve vymezeném území.
3. Rozvoj společných tradic, společenského dění, kultury a sportu.
4. Úsilí o zkvalitnění školství, zdravotnictví a služeb.
5. Zřizování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů určených k dosahování cílů a záměrů sdružení.
6. Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy sdružení jako celku.
7. Jako podklad pro zdárné plnění činnosti sdružení bude dopracována a schválena "Rozvojová strategie zájmového sdružení obcí Podkletí".
8. Ostatní výše nespecifikované společné zájmy.

ORGÁNY SDRUŽENÍ:

1.   Rada starostů:
  je vrcholný orgán sdružení se statutem členské schůze a tvoří ji starostové členských obcí.
   
2. Předseda sdružení:
  je statutárním orgánem sdružení, který řídí činnost mezi jednotlivými zasedáními rady starostů a zastupuje sdružení navenek. Předsedu sdružení volí rada starostů na dobu 2 let.
  Na první funkční období byl zvolen předsedou sdružení Ing. Troup Josef.
   
3. Místopředseda sdružení:
  plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti a v ostatních případech pouze na základě pověření předsedy. Místopředseda je volen radou na dobu 2 let.
  Na první funkční období byl zvolen místopředsedou sdružení Lev Libor.
   
4. Revizní skupina:
  sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami sdružení. Členové revizní skupiny jsou jmenováni na 2 roky.
  Na první funkční období byli do revizní skupiny jmenováni:
Franěk Jaroslav, Bauer Jaroslav a Decarli Antonín.

Zakladatelská smlouva byla uzavřena dne 17.2.2000 a vyhotovena v 6 exemplářích z nichž po jednom obdrží zakladatelé a jeden bude předložen k registraci Okresnímu úřadu v Českém Krumlově.

 


Stanovy (výňatek)

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ "PODKLETÍ"

Článek I.
Základní ustanovení

Sdružení obcí "Podkletí" (dále jen "sdružení") bylo založeno v souladu s ustanovením § 20 f) až 20 j) zákona č.40/1964 Sb. v platném znění na setkání starostů obcí Brloh, Nová Ves, Křemže, Holubov a Zlatá Koruna dne 17. 2. 2000 za účelem soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahern a významem možnosti jednotlivých účastnických obcí.

Článek II
Identifikace sdružení

a) Název sdružení obcí: "Podkletí"
b) Sídlem sdružení je Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže
c) Zakládajícími členy sdružení jsou ke dni schválení stanov obce: Brloh, Nová Ves, Křemže, Holubov, Zlatá Koruna
d) Sdružení se zakládá na dobu neurčitou

Článek III
Statut sdružení

a) Sdružení je samostatnou právnickou osobou odpovídající veškerým svým majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám.
b) Členové sdružení jak řádní, tak kooperující neručí za závazky sdružení.

Článek IV
Předmět činnosti

  Prosazování zájmů sdružení i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, výstavby veřejně prospěšných zařízení, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství
Pořízení územně plánovací dokumentace pro katastrální území členských obcí
Podpora podnikání ve vymezeném území
Rozvoj společenských tradic,společenského dění, kultury a sportu
Úsilí o zkvalitnění školství, zdravotnictví, služeb a životního prostředí a krajiny
Zřizování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů určených k dosahování cílů a záměrů sdružení
Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy sdružení jako celku
Jako podklad pro zdárné plnění činnosti sdružení budou dopracovány a schváleny rozvojové plány účastnických obcí a následně zpracován "Rozvojový plán sdružení obcí PODKLETÍ"

Článek V.
Vznik členství

a) Ustavujícími členy sdružení se stávají zakladatelské obce na základě usnesení svých zastupitelstev.
b) Členství ve sdružení je:
1) Řádné
2) Kooperující
c) O řádné členství ve sdružení mohou písemně požádat další obce, které mají územní návaznost. Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí rady starostů, podpisem dodatku stanov starostou žadatalské obce a složením vstupního vkladu.
d) Kooperujícími členy mohou být subjekty, působící v zájmovém území sdružení, zejména orgány státní správy, společenské organizace, soukromě podnikající fyzické a právnické osoby.
e) Kooperujícím členem se zájemce stane na základě písemné žádosti, rozhodnutí rady starostů, podpisem dodatku stanov statutárním zástupcem žadatete a složením vstupního vkladu.

Článek XVI.
Majetek sdružení

a) Majetek sdružení tvoří vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, výnosy z akcií a výnosy z účasti sdružení na činnosti v jiných subjektech.

Článek XVII.
Vklady a příspěvky

a) Vstupní vklad řádných členů sdružení činí k datu platnosti těchto stanov 1,- Kč na obyvatele a je splatný výhradně v penězích do 1 měsíce od vzniku členství.
b) Výši vstupního vkladu kooperujících členů určí rada starostů individuálně v den přijetí kooperujícího člena.
c) Výši a termín splacení pravidelného ročního členského příspěvku určuje rada starostů dle čI.XI a XV těchto stanov.
d) Výše pravidelného ročního členského příspěvku kooperujících členů je dobrovolná.

 


Orgány sdružení

Pro období 2000 - 2002 :

Předseda sdružení: Ing. Troup Josef oukremze@kremze.terms.cz
Místopředseda sdružení:    Lev Libor oubrloh@ck.ipex.cz
Revizní skupina: Franěk Jaroslav,
Bauer Jaroslav,
Decarli Antonín
ouholubov@worldmail.cz

 


Připravované projekty
   
Nová Ves - Kabelová přípojka pro integrovaný projekt u Podnovoveského rybníka (autokemp a předváděcí areál na aukce a předváděcí svody skotu.
Brloh - Průzkumy a rozbory pro územní plán katastru obce Brloh v návaznosti na územní plány sousedních obcí.

 


Strategie rozvoje mikroregionu Podkletí (verze 1)
České centrum pro strategická studia, Listopad 2000

Tento rozvojový projekt je vypracován na základě objednávky Mikroregionu Podkletí (zastoupený Obecním úřadem v Křemži). Projekt je psán jako celek, ale přepokládá, že v budoucnu budou hledány cesty pro realizaci jednotlivých dílčích cílů.

Hlavní body projektu

- dokument je k dispozici pro stažení ve formátu doc strategie.doc (794 kB) a ve formátu pdf strategie.pdf (526 kB)© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung