Stručný popis historie OIS regionu Český Krumlov v letech 1997 - 1999

První jednání, která posléze vedla k vytvoření Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov (dále jen OIS), proběhla v prosinci roku 1997 z iniciativy PhDr. Pavla Slavka, Mgr. Zdeny Flaškové a Mgr. Lubora Mrázka.

 

Konstituce Sdružení k vytvoření, financování a správě základního informačního systému regionu Český Krumlov

Výsledkem úvodních jednání bylo ustanovení Sdružení k vytvoření, financování a správě základního informačního systému regionu Český Krumlov, jehož členy tehdy byly tyto organizace Městský úřad Český Krumlov (Antonín Princ - starosta, Ing. Jan Vondrouš - místostarosta), Okresní úřad Český Krumlov (JUDr. František Mikeš - přednosta), Evropské informační centrum Jihočeské univerzity (Mgr. Zdena Flašková - ředitelka), Státní hrad a zámek Český Krumlov (PhDr. Pavel Slavko - ředitel), Nadace barokního divadla Státního hradu a zámku Český Krumlov (PhDr. Pavel Slavko - jednatel, Ing. Jiří Kiprý - tajemník), Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (Ing. Miroslav Reitinger - ředitel), Ipex a.s. (Mgr. Lubor Mrázek - ředitel pobočky) a firma Q SUN foto (Ing. Ladislav Pouzar).

Sdružení je občanskou iniciativou založenou za účelem spolupráce mezi orgány státní správy, místní samosprávy, občanských organizací, jakož i komerčních subjektů a jeho cílem bylo vytvoření fungující spolupráce a propojení aktivit zúčastněných subjektů za účelem vytvoření produktu určeného k mezinárodní veřejné informovanosti o občanských, správních, kulturních, historických a podnikatelských aj. aktivitách v regionu Český Krumlov. Tímto produktem se stal Oficiální informační systém regionu Český Krumlov, který je v současné době nejvýznamnější regionální informační aktivitou s rozsáhlou mezinárodní působností.

Projekt je zároveň modelovým příkladem účasti celé občanské společnosti na veřejném životě a podpoře místního rozvoje, neboť byl a je realizován ve spolupráci s cca. stopadesáti osobnostmi nejrůznějších profesí a odborností z regionu Český Krumlov i mimo něj (viz "Seznam tvůrců Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov"). Cílem této občanské iniciativy realizované z velké části z čistého zájmu o věc a bez nároků na jakékoliv finanční ohodnocení bylo vytvoření komplexního informačního systému, poskytujícího co nejširší záběr detailně zpracovaných informací o regionu Český Krumlov.

OIS je od 15. 6. 1998 uveřejněn na Internetu na adrese www.ckrumlov.cz a 4. 12. 1998 byl slavnostně pokřtěn multimediální CD ROM, který tehdy zdarma obdrželo více než 300 starostů měst a obcí, dále ředitelé škol, knihoven, významných institucí, informačních středisek, center cestovního ruchu atd. z celého Euroregionu.

 

Jádro Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

Struktura systému se odvíjí ve třech základních blocích - region, město a zámek Český Krumlov, z nichž každý je dělen do oddílu současnost a historie. V rámci těchto oddílů se uživatel dozví veškeré informace o turistických i jiných službách, aktuální kulturní nabídce, přehledu podnikatelských subjektů, struktuře školství, zdravotnictví, státních institucí atd. V oddílech věnovaných historii získá přehled o jednotlivých vývojových etapách, uměleckých směrech, archeologických nálezech, o 150 významných historických osobnostech z oblasti kultury, vědy či politiky a o téměř všech významných uměleckých památkách v regionu atd.

Velká pozornost byla rovněž věnována všem obcím regionu, z nichž každá nalezla v rámci informačního systému své místo, díky čemuž získal projekt oficiální podporu i u všech 45 starostů obcí regionu Český Krumlov. V samotném městě Český Krumlov je nadto detailně popsáno všech více než 300 objektů, které jsou součástí městské památkové rezervace a obdobně je propracován i areál Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Cílem celého projektu je nejen propagace Českého Krumlova, jakožto místa mimořádných kulturně historických a společenských kvalit, které stvrzuje mj. i jeho zařazení do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale ve vazbě na tento fenomén prezentace celého regionu v plné šíři, upozornění na jeho dosud opomíjené specifické hodnoty a kvality. Zároveň při procesu tvorby informačního systému dochází k intenzivní a neziskové spolupráci řady osobností regionu, což je jednoznačným ukazatelem rozvoje občanské společnosti.

V dlouhodobém výhledu byla od samého počátku plánována průběžná aktualizace celého systému, rozšiřování, prohlubování a zpřesňování jednotlivých údajů, aby se tak stal spolehlivým a kvalitním zdrojem volně přístupných informací pro celosvětové spektrum jeho uživatelů. Centrem aktualizace OIS se stalo stálé pracoviště. Jeho nezbytnost se jevila nutná vzhledem k zastarání některých skupin druhů informací (programy, data, jména, kontakty, atd.). Dále bylo nutné dokonaleji propracovat vzájemné vazby dat na data stávající a rovněž systematické doplnění těch informací, které v systému doposud chybí. Toto pracoviště se zároveň stalo místem komunikace s orgány státní správy, místní samosprávy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení a neziskových organizací, a tak pokračuje ve všech dosavadních pozitivních zkušenostech spolupráce v rámci občanské společnosti regionu.

 

Sdružení Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

Existující Sdružení k vytvoření, financování a správě základního informačního systému regionu Český Krumlov nemělo vlastní právní subjektivitu, což začalo přinášet problémy zejména v oblasti získávání finančních prostředků z grantových projektů. 25. ledna 2001 bylo u Českého statistického úřadu zaregistrováno Sdružení Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov (dále jen Sdružení OIS) a bylo mu přiděleno identifikační číslo subjektu 69092206. Stanovy a seznam členů Sdružení OIS najdete zde.

 

Aktualizační středisko OIS

Vzhledem k nutnosti profesionalizace správy OIS a potřebě stálých pracovníků na plný pracovní úvazek, kteří se budou věnovat údržbě OIS byla v měsíci červnu 1999 na základě dosavadních dobrých zkušeností podepsána smlouva mezi Sdružením OIS a firmou Ipex a.s. o správě OIS. Firma Ipex a.s.. převzala do své správy a režie Aktualizační středisko OIS, obchod s inzercí v rámci OIS, výrobu a distribuci CD ROMů a začala také provádět průběžné aktualizace.

Aktualizační středisko OIS začalo fungovat v budově Solnice Zámku Český Krumlov (č. p. 57) 1. března 1999. Od července 1999 se aktualizaci OIS věnovali 2 pracovníci na plný pracovní úvazek. Díky tomu mohla být změněna technologie aktualizací OIS z jednorázové (každoměsíční) na průběžnou (každodenní). 1. června 2000 byl rozšířen počet pracovníků Aktualizačního střediska na 3 osoby na plný pracovní úvazek.

Aktuální data pro OIS získává aktualizační středisko nejrůznějšími způsoby, zejména aktivním oslovováním držitelů informací, příjmem aktualizačních lístků, E-mailem, telefonem, faxem, poštou i osobním jednáním.

Od začátku realizace projektu lokálních správců OIS se stalo Aktualizační středisko centrem metodické i odborní pomoci v přípravě a zpracovávání lokálních aktualizací.

 

ZPĚT

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 9. dubna 2002 : TOPlist 0