Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově
 
Program slavností   Svatý Václave - chorál ze 12. století
Sv. Václav - patron české země   Legenda o sv. Václavovi
REKORDNÍ SETKÁNÍ VÁCLAVŮ   SVATOVÁCLAVSKÁ SOUTĚŽ 2003
SVATOVÁCLAVSKÁ TRADICE V Č. KRUMLOVĚ  

  Svatováclavská mince
pocta Svatému Václavovi, patronu české země a města Český Krumlov
podzimní oslava plná dobrého jídla a pití, spousta her, hudby i zpěvu

Ze starých rožmberských kronik zjistíme, že naši předkové rádi slavili a bavili se. I dnešní Český Krumlov je živým a kosmopolitním městem, jehož obyvatelé zvou návštěvníky z celého světa prožít báječnou atmosféru Svatováclavských slavností.

Třídenní program posledního zářijového víkendu - tradičně spojeného se svátkem sv. Václava - zahajuje na náměstí Svatováclavský trh s produkty hrnčířských dílen, krajkářek, mistrů kovářů a dalšími originální výrobky.

Mlsné jazýčky si přijdou na své, o slavnostech nebude chybět dobré jídlo a pití - švestkové koláče, preclíky, klobásy, zelí, víno a medovina. Jedlíci si mohou zasoutěžit v pojídání švestkových knedlíků na Knedlík Cupu. 10 vybraných restaurací nabídne speciální Svatováclavská menu - speciality české kuchyně připravované podle starých receptů z tradičních surovin.

Svatováclavský trh s kulturním programem (náměstí Svornosti), foto: Lubor Mrázek   Prezentace partnerských měst v rámci Svatováclavského trhu, foto: Lubor Mrázek

Všichni muži a chlapci nesoucí jméno patrona jsou vyzýváni přijít překonat rekord počtu Václavů na jednom místě v jeden den - možná dokážeme, že jméno patrona české země Svatého Václava patří k nejčastějším v České republice.

Město rozezní po celé tři dny hudba rozličných žánrů, v kostele a klášteře zazní koncerty vážné hudby, vystoupení folklórních souborů na náměstí, souborů historických tanců v Prelatuře, hudba bude znít i v deseti vybraných muzejích a galeriích o Svatováclavské noci, kdy budou jejich expozice bezplatně zpřístupněné svým návštěvníkům.

Svatováclavské slavnosti - mapka akcí

Pro sportovce bude určen Svatováclavský výšlap a povede na vrcholek nejvyšší hory Blanského lesa Kleť (1.083 m.n.), odměnou všem bude nejen úchvatný výhled do krajiny, ale také povídání o kometách, hvězdách a planetkách v Observatoři Kleť. Kleťská observatoř patří ke světové špičce a je jedním z nejúspěšnějších pracovišť světa v objevování nových vesmírných objektů, pracující na projektu identifikace nebezpečných těles pro Zemi. Při prohlídce observatoře zjistíme, že město Český Krumlov má svoji planetku a ani jméno Václav není ve vesmíru neznámé.

Václav Kadoun z Adamova - nejvyšší Václav na slavnostech, foto: Lubor Mrázek   Vítěz Svatováclavské soutěže Jan Vaníček z Prahy a Jitka Zikmundová během předání hlavní ceny - dvoudenního pobytu v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Nebude chybět ani dětský program - v rámci „Dne otevřených srdcí“ budou mít děti v doprovodu dospělé osoby volný vstup do řady zajímavých expozic i na zámeckou věž.


Po celou dobu slavností :
Svatováclavské menu - tradiční české speciality v 10 vybraných českokrumlovských hospůdkách a restauracích: Don Julius, Hospoda na Louži, Maštal, restaurant hotelu Dvořák, restaurant hotelu OLD INN, restaurant hotelu Růže, Šatlava, Švamberský dům, U Dwau Maryí, U písaře Jana

Švestkové knedlíky

Tradiční české švestkové knedlíky (nejen pro borce z KNEDLÍK CUPU!) - po celou dobu slavností k ochutnání v restaurantu hotelu OLD INN

Slávek Vogelmut - zástupce Českého Krumlova v souboji partnerských měst v pojídání švestkových knedlíků, foto: Jana Zuziaková, Českokrumlovské listy   Petr Zikmund - zástupce sponzora slavností - společnosti Würth, spol. s r.o. - počítá jakožto šéf poroty snědené knedlíky, foto: Jana Zuziaková, Českokrumlovské listy

Vstupné: až na výjimky uvedené v programu vstup na všechny akce Svatováclavských slavností ZDARMA!

Pořadatelé:
Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.

Přehlídka jihočeských folklórních souborů - Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Sponzoři:
Agentura Dobrý den, Firma Valenta, WÜRTH, spol. s r.o., Vidox s.r.o.

Slavnosti byly podpořeny Krajským úřadem Jihočeského kraje

Mediální partneři:
Deníky Bohemia - Českokrumlovské listy, Český rozhlas České Budějovice, Oficiální informační systém regionu Český Krumlov, Televize GIMI.

Jihočeské deníky Bohemia, logo   Český rozhlas České Budějovice, logo

Logo Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov, autor Ema Majerová - EM GRAFIKA   Logo TV GIMI

Turistický servis:
INFOCENTRUM, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov
Tel., Fax: +420 380 704 622/19, E-mail: info@ckrumlov.cz

Na Svatováclavské slavnosti do Českého Krumlova jsou všichni srdečně zváni !


Svatý Václave - chorál ze 12. století

  Mimořádná návštěva kaple sv. Václava během Svatováclavské prohlídky kostela sv.Víta - informace podává Mgr. Petr Pavelec, foto: Lubor Mrázek
Svatý Václave,
vévodo české země,
kněže náš,
pros za ny Boha,
svatého Ducha !
Kyrieleison !

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, ktož tam pójde:
v život věčný,
oheň jasný
svatého Ducha !
Kyrieleison !

Pomoci tvé žádámy,
smiluj sě nad námi,
utěš smutné,
otžeň vše zlé,
svatý Václave !
Kyrieleison !


Sv. Václav - patron české země

Přemyslovský kníže sv. Václav, patron české země, patří mezi první historicky doložené české panovníky. Jako syn knížete Vratislava, vnuk sv. Ludmily a Bořivoje, prvního přemyslovského vladaře, se narodil kolem roku 907. Podle svatováclavské tradice bývá popisován jako neobyčejně vzdělaný, bohabojný a silně věřící panovník.

V dětství a raném mládí vyrůstal pod vlivem své babičky sv. Ludmily, což s obavami, osobní záští a nenávistí nesla Václavova matka Drahomíra, a proto nechala sv. Ludmilu v roce 921 (15. září) zavraždit. Do souvislosti s mučednickou smrtí sv. Václava bývá dáván spor s německým panovníkem Jindřichem Ptáčníkem, který skončil roku 929 smírem, slibem věrnosti a odvodem mírového poplatku - tributu, který tvořilo oněch pověstných 500 hřiven stříbra a 120 volů, což bývalo často chápáno jako snaha o podřízenost Čech silnějšímu, vlivnějšímu a mocnějšímu Německu. Václavovo mírové řešení konfliktního stavu vyvolalo nevraživý postoj Václavova bratra Boleslava a nakonec se stalo, spolu s Václavovou přílišnou bohabojností a horlivou vírou, záminkou k bratrovraždě. Dle tradice byl sv. Václav zabit z poručení bratra Boleslava 28. září roku 935 ve Staré Boleslavi, i když v evropském a českém prostředí raného středověku jsou dynastické vraždy, násilí a likvidace konkurenčních rodů či protivníků jevem naprosto běžným a rozšířeným. Starší historické práce uvádí a připouští jako rok vraždy též letopočet 929, proto se velkolepé oslavy svatováclavského milénia - 1000. výročí mučednické smrti konaly již v roce 1929.

Velmi záhy po své smrti se sv. Václav spolu se sv. Ludmilou stali významnými národními světci, patrony české země, a brzy začaly vznikat i první staroslověnské, latinské a později i české legendy líčící jejich život. O vznik svatováclavského kultu a svatořečení se již na sklonku 10. století zasloužil zejména druhý pražský biskup sv. Vojtěch. Ze 12. století je doložen i slavnostní chorál Svatý Václave, vévodo české země, který se stal jakousi českou hymnou a ve kterém se ke sv. Václavovi obraceli jako k ohránci a pomocníkovi.

Sv. Václav bývá v křesťanské tradici nejčastěji zobrazován ve zbroji, se železnou košilí, s knížecí čapkou či helmicí, s mečem a štítem v ruce a s praporem s přemyslovskou orlicí (jako Parléřova socha sv. Václava ve svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta na Pražském hradě), často bývá i jako ozbrojený jezdec na koni (jako na Myslbekově jezdeckém pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze). Dnes jsou ostatky sv. Václava uloženy v hradčanském chrámu sv. Víta ve svatováclavské kapli, která byla vystavěna nad světcovým hrobem.

Mgr. Martin Jakab
Regionální muzeum Český Krumlov


Legenda o sv. Václavovi
asi kolem roku 960

Hle, nyní se naplnilo prorocké slovo, které řekl sám náš Pán Ježíš Kristus: Přihodí se zajisté v posledních dnech, a ty, jak se domníváme, jsou právě nyní, povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a člověku budou jeho domácí nepřáteli. Neboť lidé budou k sobě nemilosrdní, ale Bůh odplatí jim podle skutků jejich.

Byl jeden kníže v Čechách jménem Vratislav a jeho žena se zvala Drahomíra. I narodil se jim prvorozený syn a na křtu dali mu jméno Václav. Když povyrostl a bylo třeba mu udělit postřižiny, otec jeho Vratislav pozval k nim jednoho biskupa s jeho notářem i s jeho duchovenstvem. V chrámě svaté Marie byla proň odzpívána mše, a potom biskup vzal hocha a postavil jej na rohu stupně před oltářem a požehnal jej slovy: "Pane Ježíši Kriste, požehnej tohoto hocha, jakos požehnal všechny své spravedlivé." A tak s požehnáním byl postřižen. Proto se domníváme, že hoch požehnáním tohoto biskupa a jeho zbožnými modlitbami počal růst chráněn milostí boží. Jeho bába Ludmila dala jej vyučit v knihách slovanských pod vedením kněze, a on si dobře osvojil jejich smysl. Vratislav pak jej poslal do Budče, tam se hoch počal učit knihám latinským a osvojil si je dobře.

Když otec jeho Vratislav zemřel, dosadili Češi na dědičný trůn jeho syna, knížete Václava. Jeho bratr Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě malí. Ale matka jejich Drahomíra zajistila zemi a spravovala lid, dokud Václav nedospěl, a když dospěl, sám se jal spravovat svůj lid. Měl čtyři sestry, ty provdali a vybavili do různých knížectví. Milostí boží vskutku kníže Václav nejen se dobře naučil knihám, ale i ve víře byl dokonalý. Všem nuzným prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné přijímal podle slov evangelia, vdovám nedával ukřivdit, všechny lidi chudé i bohaté miloval, přisluhoval služebníkům božím, kostely zlatem zdobil. Ježto věřil celým srdcem v Boha, konal za svého života všechny dobré skutky, jaké jen mohl.

I zpychli mužové čeští, vždyť kníže jejich byl ještě mlád, a ďábel vnukl jim do srdce dřív jako do srdce Jidášovi, zrádci Páně, aby povstali proti svému pánu Václavovi jako Židé proti Kristu. Neboť je psáno, že každý, kdo povstává proti svému pánu, podoben je Jidáši. Ti tedy namluvili Boleslavovi: Bratr Václav tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou a se svými muži. Ti zlí psi i Václava před tím navedli, aby vyhnal svou matku bez viny. Ale Václav byl si vědom, co je to bázeň boží, a ulekl se slova, jež dí: Cti otce svého i matku svou a milovat budeš svého bližního jako sebe samého. Aby splnil všelikou spravedlnost boží, přivedl svou matku nazpět a velmi se kál a s pláčem pravil: Pane Bože, nepokládej mi to za hřích. A připomínal si též slovo proroka Davida, jenž řekl: Hříchů mé mladosti a mých nevědomostí nevzpomínej, Pane. Kál se tedy a ctil svou matku, ona pak se radovala z jeho víry a z dobroty, kterou konal. Neboť nejenže chudým a ubohým a pocestným a mnohým jiným prokazoval dobrodiní, jakož jsme shora řekli, nýbrž vykupoval i ty, kteří byli prodáni do otroctví. Na všech hradech vystavěl kostely velmi krásně a v nich se postaral velkolepě o služebníky boží z mnohých národů, kteří tam konali bohoslužby dnem i nocí podle ustanovení božího a jeho služebníka Václava. A jak mu Bůh vložil do srdce, vystavěl kostel svatého Víta. Boleslavovi však, bratru jeho, který byl proti němu naveden, zasel ďábel zlobu do srdce, aby jej zabil, a tak nebyla spasena jeho duše na věky. Když se přiblížil den svatého Jimrama, jemuž byl svatý Václav zbožně oddán a veselíval se v ten den, ti zlí psi pozvali Boleslava a konali s ním ďábelskou poradu o jeho bratru Václavovi jako kdysi Židé o našem Pánu Ježíši Kristu.

Kdykoli se někde slavilo posvěcení chrámu, jezdíval Václav do všech chrámů. I vešel do hradu Boleslavova v neděli na svátek Kosmy a Damiana. Když vyslechl mši, chystal se vrátit domů do Prahy. Ale Boleslav jej zadržel s podlým úmyslem a řekl mu: Proč odcházíš, bratře? Vždyť máme i zdravý nápoj. On tedy neodřekl bratru, ale vsedl na kůň a zahájil hru se svou družinou na hradě Boleslavově. A tu se domníváme, že mu pověděli: Bratr Boleslav tě chce zabít. Ale on tomu neuvěřil a poručil to Bohu. Když nastala noc, shromáždili se ti zlí psi, na dvorci jednoho z vrahů Hněvsy, zavolali Boleslava a s ním se usnesli na onom ďábelském záměru proti jeho bratru. Neboť jako se kdysi Židé shromáždili a kuli pikle proti Kristu, tak se tito zlí psi sešli a radili, jak by svého pána knížete Václava zavraždili. I řekli: Až půjde na jitřní, tehdy si naň počíháme.

Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon, řekl: Díky tobě, Pane, že ses mi dal dočkat tohoto jitra. I vstal a šel na jitřní. Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se naň ohlédl a řekl: Bratře, včeras nám dobře posloužil. K uchu Boleslava se naklonil ďábel a zkazil jeho srdce, že mu odpověděl: Nyní ti chci lépe posloužit. Po těch slovech udeřil jej mečem po hlavě. Václav se obrátil k němu a řekl: Co ti to napadlo, bratře? A po těch slovech jej uchopil a srazil na zem. Tu přispěchal jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na ruce pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tira a Česta ubili jej v bráně chrámové. Hněvsa pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši se slovy: V ruce tvé, Pane, poroučím ducha svého. V tom hradě zabili i jakéhos Mstinu, urozeného muže Václavova, ostatní pak hnali do Prahy, některé povraždili a jiní se rozprchli po zemi. I nemluvňátka kvůli němu povraždili. Mnohé ženy provdali za jiné muže, služebníky boží vyhnali a kdejakou ďábelskost napáchali. Tira pak řekl Boleslavovi: Pojďme a zabijme též i vaši matku, tak najednou oželíš bratra i matku. Boleslav však řekl: Nemá, kam by se poděla, dokud nebudeme hotovi s jinými. A odešli a nechali Václava rozsekaného a neuklizeného. Tu kněz jeden Krastěj vzal a položil jej před chrámem a přikryl jej plachtou. Jakmile uslyšela matka, že její syn byl zavražděn, přišla a hledala jej. A když ho spatřila, s pláčem padla na jeho srdce a posbírala všechny údy jeho těla, neodvážila se však je odnést k sobě domů, ale umyla je a oblékla v příbytku knězově, a pak je zanesla a položila do chrámu. A poněvadž se bála, že bude zavražděna, utekla do Charvat, takže Boleslav ji tu už nezastihl. I povolal jednoho kněze jménem Pavla, aby vykonal modlitbu nad tělem Václavovým.

Pohřbili potom úctyhodné tělo Václava, dobrého a spravedlivého ctitele Božího a milovníka Kristova, duše pak jeho odešla k Bohu, jemuž sloužil s nábožností a bázní. Krev jeho však po tři dny nechtěla vsáknout do země. Až třetí den, jak všichni viděli, krev jeho se ztratila a vzešla v chrámě nad ním, takže se všichni divili. Doufáme však v Boha, že se na přímluvy zbožného a dobrého muže Václava ukáže ještě větší zázrak. Neboť jeho utrpení se vpravdě vyrovnalo utrpení Kristovu a svatých mučedníků. Vždyť i o něm konali poradu jako Židé o Kristu, rozsekali ho stejně jako Petra a nemluvňátka kvůli němu povraždili jako i kvůli Kristu.

Byl pak zabit kníže Václav 28. dne měsíce září. Bůh udělil pokoj jeho duši na místě věčného odpočinutí se všemi spravedlivými, i s těmi, kteří kvůli němu byli pobiti, ač byli nevinni. Bůh však nezanechal své vyvolené na posměch nevěřících, ale shlédl na ně svým milosrdenstvím a obrátil jejich kamenná srdce na pokání a doznání hříchů. Tak i Boleslav se rozpomenul, jak veliký hřích spáchal, modlil se k Bohu a všem jeho svatým a přenesl tělo svého bratra, spravedlivého muže Václava, do Prahy a řekl: Zhřešil jsem a svého hříchu jsem si povědom. Uložili jej v kostele svatého Víta po pravé straně oltáře dvanácti apoštolů, kde sám řekl při stavbě chrámu. Bylo přeneseno tělo knížete Václava, milovníka Kristova, 4. den měsíce března. Ať Bůh umístí jeho duši v lůně Abrahámově, Izákově a Jakubově, kde odpočívají všichni spravedliví a čekají na vzkříšení svých těl v Kristu Ježíši, Pánu našem, jemuž sláva na věky. Amen.

Mgr. Martin Jakab
Regionální muzeum Český Krumlov


Svatováclavská tradice v Českém Krumlově

Ve dnech 26. až 28. září 2003 budou v Českém Krumlově pořádány II. Svatováclavské slavnosti. Konají se k poctě svatého Václava, patrona české země a města Českého Krumlova, a zároveň jsou dle kulturního kalendáře města na rok 2003 „podzimní oslavou dobrého jídla a pití, spoustou zábavy a her“.

II. Svatováclavské slavnosti 2003 budou mít, stejně jako loňské, zábavnou a komerční stránku (Svatováclavský trh na náměstí, Svatováclavská menu v restauracích, pokus o překonání loňského rekordu počtu Václavů na jednom místě v jeden den atd.). Pořadatelé však také nezapomínají na duchovní obsah slavností. Ten jim dávají nejen slavnostní bohoslužby, ale také koncerty, kulturní pořady se svatováclavskou tématikou a také 2. noční „rendez-vous“ s uměním při druhé Svatováclavské noci otevřených muzeí a galerií s nabídkou expozic, výstav a hudebních vystoupení, připravované na sobotu 27. září 2003 od 20.00 do 24.00 hodin.

Sluší se při této příležitosti alespoň stručně připomenout historii svatováclavské úcty, která je neodlučně spojena s prohlášením knížete Václava, zavražděného v roce 935, krátce po jeho smrti za světce a patrona české země. K jeho poctě vznikla druhá nejstarší česká duchovní píseň, pocházející z 12. století, Svatý Václave, vévodo české země.

V Českém Krumlově můžeme svatováclavskou tradici vysledovat až k počátkům 14. století. Krátce po spojení držav pánů z Krumlova a Rožmberka roku 1302 nechal Petr I. z Rožmberka, který byl českokrumlovským vladařem v letech 1310 - 1347, postavit u farního kostela kapli sv. Václava (dnes v tomto domě na adrese Kostelní č. p. 161 sídlí základní umělecká škola). Tato kaple je např. písemně doložena v listině z r. 1347.

K poctě sv. Václava je tradičně zasvěcen jeden z oltářů farního kostela sv. Víta. Existenci svatováclavského oltáře dokládají listiny např. z let 1439, 1508 nebo 1562. Oltář sv. Václava najdeme i v současném farním chrámu. Je v novogotickém slohu a pochází z druhé poloviny 19. století.

K chrámu sv. Víta přiléhá tzv. zimní kaple, nově vybudovaná ze severní sakristie a v roce 1997 zasvěcená sv. Václavovi. Oltářní obraz sv. Václava namaloval MUDr. Václav Bedřich z Českého Krumlova.

Jiným dokladem úcty ke sv. Václavovi je výzdoba českokrumlovských staveb. Například v přízemí měšťanského domu č.p. 15 v ulici Latrán jsou dochovány gotické nástěnné malby z počátku 15. století. Sv. Václav je zde zobrazen ve společnosti dalších zemských patronů - sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Zikmunda, sv. Ludmily a sv. Prokopa. Jiným příkladem mohou být renesanční malby v lunetách pod římsou bývalé jezuitské koleje, dnes Hotelu Růže v Horní ulici č. p. 154. Postavu sv. Václava s praporcem divák snadno najde v lunetě vlevo nad bránou z ulice. Na průčelí klasicistně upravené fasády domu č. p. 74 v Široké ulici je dochován medailon vyobrazením sv. Václava a dalšího světce. Mariánský morový sloup na náměstí nese kromě ústřední plastiky P. Marie celou galerii světců - patronů města a pomocníků proti moru, vytvořenou Matějem Václavem Jäckelem v letech 1714 - 1716. Plastika sv. Václava je umístěna v horní řadě spolu se sochami sv. Víta, sv. Jana Evangelisty a sv. Judy Tadeáše. Dalším příkladem svatováclavské úcty je plastika sv. Václava od Jana Antonína Zinnera (1747) ze sochařské výzdoby Plášťového mostu na zámku. Originál je umístěn v zámeckém lapidariu a na mostě je instalována kopie.

Jinou formou uctívání sv. Václava byl zpěv svatováclavského chorálu. K tomu se mimo jiné váže vynikající počin prvního českokrumlovského infulovaného preláta Jiřího Bílka z Bílenberka, který před svou smrtí v roce 1657, tedy před 346 lety, založil nadaci k oslavě zemského patrona sv. Václava, aby „každou neděli a svátek po ranní mši svaté hrán a zpíván byl chorál svatováclavský“.

Tuto tradici připomněli členové českokrumlovského spolku Čtenářská beseda, když v roce 1934 slavnostně odhalili na budově Prelatury v Horní ulici pamětní desku J. Bílkovi z Bílenberka. (Pamětní desku strhli němečtí ordneři na podzim roku 1938 a obnovena byla až v roce 1997).

Ke zdejší svatováclavské tradici patří tedy i události z nedávno minulého století. K nejvýznamnějším z nich se jistě řadí Svatováclavské oslavy, konané ve dnech 27. a 28. října 1945, tedy ve všední dny - čtvrtek a pátek. Oslavy se konaly v celém státě. Na přání československé vlády se měl v prvním roce osvobozené republiky oslavit svátek sv. Václava se zvláštní okázalostí. A tak v Českém Krumlově, okrese i celé zemi oslavy začaly 27. října půlhodinovým večerním vyzváněním všemi zvony. Na českokrumlovské náměstí pak došel slavnostní průvod s pochodněmi z chrámu sv. Víta a po svatováclavském chorálu promluvili velitelé zdejších posádek československé a americké armády. Státní hymny zahrála hudba U. S. Army. Ráno 28. října se na náměstí konalo slavnostní defilé všech českokrumlovských vojenských formací, poté byla v kostele sv. Víta sloužena slavná mše svatá za oběti války a program oslavy svátku sv. Václava byl uzavřen poledním koncertem před radnicí.

Jak vidno, pořadatelé současných Svatováclavských slavností mají opravdu na co navazovat. Popřejme jejich snaze úspěch a mnoho spokojených účastníků - obyvatel města i jeho návštěvníků.

Regionální muzeum v Českém Krumlově přispěje k II. Svatováclavským slavnostem jednak minivýstavou Exponát podzimu, jednak začleněním svých expozic a výstav do 2. Svatováclavské noci otevřených muzeí a galerií.

Mgr. Petr Jelínek
Ředitel regionálního muzea Český Krumlov


Další informace :
Svatováclavské slavnosti 2002
Turistické zajímavosti ve městě Český Krumlov
Turistický servis ve městě Český Krumlov
Kultura a společnost ve městě Český Krumlov
Významné kulturní akce v roce 2002 ve městě Český Krumlov
Významné kulturní akce v roce 2003 ve městě Český Krumlov
Informační servis města Český Krumlov
Aktuální kulturní nabídka města Český Krumlov
Kulturní kalendář města Český Krumlov
KUK - měsíční kulturní kalendář města Český Krumlov
Kultura a společnost v regionu Český Krumlov


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 4. září 2003 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung