Městská knihovna v Českém Krumlově
 

 Horní č.p. 155, Prelatura, celkový pohled z Horní ulice
Adresa :
Horní č. p. 155
381 01 Český Krumlov

Telefon :
+420 380 714 765 (ředitelka)
+420 380 713 925 (oddělení regionálních služeb)

Ředitelka :
Mgr. Karla Votřelová

WWW :
www.knih-ck.cz

Největší městská knihovna českokrumlovského regionu. Zajišťuje knihovnické služby obyvatelům Českého Krumlova (městská funkce) a zároveň také všem občanům bývalého českokrumlovského okresu (funkce regionální). Fond knihovny k 31.12.2005 je 106.787 knihovních jednotek, registrovaných čtenářů 2.677 (z toho 561 dětí do 15 let), knihovnu navštívilo 34.493 čtenářů, počet výpůjček byl 138.455 - převážně knih a časopisů.

Městská knihovna Český Krumlov, vstupní část oddělení pro dospělé

Ústřední knihovna s oddělením pro dospělé čtenáře, dětským oddělením, studovnou a čítárnou, oddělením regionálních služeb i oddělením zpracování knihovního fondu je od roku 1991 umístěna v centru města v Horní ulici. Součástí knihovny jsou také pobočky na sídlišti Plešivec, Mír a pobočka v Domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě. Působí zde 13 odborných pracovníků, kteří poskytují odborné služby nejen čtenářům města Českého Krumlova, ale i čtenářům z ostatních míst okresu.

Na počátku 90. let byla v knihovně zahájena automatizace knihovnických služeb. Pomocí knihovního systému LANius (www.lanius.cz) byl postupně celý fond knihovny převeden na počítač. V roce 1995 byl plně automatizován výpůjční protokol v dětském oddělení.

Městská knihovna v Českém Krumlově, oddělení pro dospělé

V roce 1996 byla uvedena do provozu evidence výměnných souborů knih pro jednotlivé knihovny okresu pomocí počítače. V závěru roku 1997 byla knihovna připojena k síti Internet díky grantu Ministerstva kultury ČR. Od dubna 1998 je v činnosti automatizovaný výpůjční systém na oddělení dospělých čtenářů a tito již mohou plně využívat on line katalog knihovny. Od května 1998 byla pro čtenáře zavedena nová služba - přístup k Internetu. Od začátku roku 1999 mají přístup k on line katalogu i čtenáři dětského oddělení pomocí speciálního obrázkového programu.

Městská knihovna v Českém Krumlově, setkání se zástupci parlamentního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Michalem Prokopem a Milanem Uhde

Knihovna poskytuje standardní služby - tradiční výpůjční služby v oddělení pro dospělé i v oddělení pro mládež a řadu speciálních služeb, např. bibliograficko-informační službu, meziknihovní výpůjční službu, výměnné fondy pro menší knihovny, přístup k databázím knihovny a k Internetu (v současné době již 8 přístupných stanic pro čtenáře, 2 on - line katalogy), rešeršní a reprografické služby, regionální informace. Ve fondech knihovny najdeme beletrii, populárně naučnou literaturu, literaturu pro děti a mládež, časopisy a též speciální informační dokumenty. Knihovní fond tvoří 106.787 knihovních jednotek. Všechna oddělení zajišťují i kulturní a vzdělávací akce v podobě přednášek, soutěží, kvízů, exkurzí apod. Od roku 2003 studovna v Horní 155 nově umožňuje přístup k Internetu a to zdarma občanům nevidomým nebo slabozrakým. Speciální zařízení bylo pro knihovnu získáno díky příspěvku města Č. Krumlov a příspěvku Min. kultury ČR. Od října roku 2005 městská knihovna umožňuje přístup k Internetu registrovaným čtenářům zdarma díky připojení knihovny do Projektu internetizace knihoven, který byl vyhlášen Min. informatiky ČR. Internet mohou využívat i neregistrovaní uživatelé, tito však hradí knihovně poplatek (viz část Poplatky). V roce 2005 získala českokrumlovská knihovna pro své uživatele díky programu Min. kultury VISK 8 možnost přístupu na stránky České tiskové kanceláře (jinak jde o placenou službu).

Městská knihovna v Českém Krumlově, studovna a čítárna

Od roku 1990 se českokrumlovská knihovna aktivně podílí na činnosti profesního spolku SKIP- Svazu knihovníků a informačních pracovníků. V roce 1995 začala knihovna přispívat svými záznamy naučné literatury do souborného katalogu uživatelů systému LANius, v roce 1996 se stala na základě toho jednou z mnoha knihoven v republice, které vytvořily SKAT-Sdružení uživatelů knihovního systému LANius (www.skat.cz) s cílem racionálního využívání údajů o knihovních fondech členských knihoven. Od roku 1997 je knihovna také členem Asociace knihoven České republiky (www.nkp.cz/start/o_knihovnach/Spolky-sdruzeni-konsorcia.htm). Od roku 2003 se knihovna zapojila do tvorby národního systému autorit díky programovému propojení s Národní knihovnou ČR (finanční prostředky byly získány v programu VISK 9 vyhlášenému Ministerstvem kultury ČR).

Městská knihovna v Českém Krumlově, vánoce v knihovně

Od roku 1998 je zřizovatelem knihovny město Český Krumlov. Z původně okresní knihovny se stala městská knihovna s regionální funkcí. V roce 1998 uspěla knihovna opět v grantovém programu MK ČR (RISK - Rozvoj informační sítě knihoven), tentokrát se společným projektem "Vybudování základní informační sítě veřejných knihoven okresu Český Krumlov", což umožnilo podílejícím se knihovnám v Kaplici, Horní Plané, Velešíně a Vyšším Brodě zkvalitnit budované počítačové sítě a připojit se k Internetu. Všechny tyto knihovny pracují s knihovnickým systémem LANius. V roce 1999 byly získány prostředky v rámci RISK na připojení obecních knihoven ve Větřní a Loučovicích. V roce 2000 byla připojena do sítě ještě Obecní knihovna v Benešově nad Černou, čímž byla dokončena etapa propojení profesionálních veřejných knihoven okresu Český Krumlov. K 31.12.2001 se do sítě knihoven Českokrumlovska připojily další knihovny (buď díky programu VISK 3 nebo Programu obnovy venkova) – k 31.12.2005 je připojeno k Internetu celkem 32 knihoven metodického obvodu, 23 knihoven v regionu pracuje s integrovaným knihovnickým systémem LANius, příp. Clavius, 11 knihoven na Českokrumlovsku má již automatizovaný výpůjční systém. Připojení k Internetu umožňuje kromě českokrumlovské knihovny již 38 dalších veřejných knihoven v regionu.

 

Výňatky z knihovního řádu

Městská knihovna v Českém Krumlově, dětské oddělení

 

POPLATKY
Registrační poplatek na 365 dní100,-- Kč
Děti do 15 let, studenti, důchodci, vojáci50,-- Kč
Nositelé ZTP, důchodci nad 70 let, zaměstnanci knihovnyzdarma
Kolektivní čtenáři (školní družiny, MŠ a pod.)50,-- Kč
Jednorázová výpůjčka (max. 3 knihy)20,-- Kč
Výpůjčka 1 publikace prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (poštovné)30,-- Kč
Záloha (čtenáři s trvalým bydlištěm mimo okres Český Krumlov)100,-- Kč
Ztráta čtenářské legitimace10,-- Kč
Poškození čárového kódu10,-- Kč
Poškození obalu knihy10,-- Kč
Zamluvenkave výši poštovného
Ztráta nebo poškození knihycena knihy + 50,-- Kč
(u knih s cenou nad 200,-- Kč)cena knihy +100,-- Kč
Ztráta nebo poškození periodikacena period.+10,-- Kč
Kopírování z fondu knihovny A4 jednostranné1,50 Kč
 A4 oboustranné2,-- Kč
 A3 jednostranné3,-- Kč
 A3 oboustranné5,-- Kč
Internet pro registrované čtenáře (min. 30 minut v případě nezájmu
dalšího uživatele až 60 minut)
zdarma
Internet pro neregistrované čtenáře30,-- Kč za každou započatou půlhodinu
Tisk z Internetu1 stránka černobílá 2,-- Kč
Tisk z Internetu1 stránka barevná 10,-- Kč
Psaní v textovém editoru WORD1 hod. 10,-- Kč

 

UPOMÍNKY
 DětiDospělí
1. upomínka (po 30 dnech)10,-- Kč10,-- Kč
2. upomínka (po dalších 30 dnech)20,-- Kč20,-- Kč
3. upomínka (po dalších 14 dnech)30,-- Kč30,-- Kč
4. upomínka (po dalších 14 dnech)50,-- Kč50,-- Kč
Soudní vymáháníčtenář platí soudní výlohy

Tento ceník je platný od 1. 10. 2005.

 

ADRESY

Městská knihovna Český Krumlov, logo Městská knihovna
Adresa :
Horní č. p.155
381 11 Český Krumlov
E-mail : knihovna@knih-ck.cz

Městská knihovna
Pobočka Plešivec 366
E-mail : plesivec@knih-ck.cz

Městská knihovna
Pobočka Mír
Urbinská 187
E-mail : mir@knih-ck.cz

Městská knihovna
Pobočka - Dům s pečovatelskou službou
Vyšehrad

Meziknihovní výpůjční služba
mvs@knih-ck.cz

Telefony :
+420 380 714 765 (ředitelka)
+420 380 714 254 (ekonomka)
+420 380 713 925 (oddělení regionálních služeb)
+420 380 716 385 (dětské oddělení)
+420 380 714 794 (odd. dospělých čtenářů)
+420 380 714 144 (studovna a čítárna)
+420 380 728 795 (pobočka Plešivec)
+420 380 726 119 (pobočka Mír)
+420 380 713 926 (oddělení zpracování knihovního fondu)

Ředitelka :
Mgr. Karla Votřelová
E-mail votrelova@knih-ck.cz

Rok založení :
1879 (1881 - Čtenářská beseda) SCAT, logo

Počítačový systém :
LANius, Internet

Otevírací doba :
Oddělení pro dospělé  pondělí, úterý
čtvrtek, pátek
9,00 - 18,00
9,00 - 18,00
Oddělení pro dětipondělí
úterý, čtvrtek
pátek
13,00 - 18,00
13,00 - 16,00
13,00 - 17,00
Studovna a čítárnapondělí, pátek
úterý, čtvrtek
13,00 - 18,00
9,00 - 11,30   13,00 - 18,00

Pobočka Plešivec   pondělí, čtvrtek    10,00 - 12,00   13,30 - 18,00

Pobočka na Míruúterý, čtvrtek10,30 - 13,00   13,30 - 18,00

Pobočka Vyšehradúterý15,00 - 17,00

Čtenáře upozorňujeme, že výpůjčních služeb, případně přístupu k Internetu mohou využít na pobočkách MěK na sídlišti Plešivec a Mír s jedinou legitimací.

Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Mír

E-mailové adresy knihoven v regionu Český Krumlov :
Obecní knihovna Benešov n. Černou   benesov.knih@pvtnet.cz
Obecní knihovna Besednicehubena.hana@seznam.cz
Obecní knihovna Bohdaloviceoubohdalovice@iol.cz
Obecní knihovna Brlohknihovna.brloh@wo.cz
Obecní knihovna Černá v Pošumavíknihovna@cernavposumavi.cz
Obecní knihovna Dolní Dvořištěknihovnadd@quick.cz
Městská knihovna Horní Planáknihovna@horniplana.cz
Obecní knihovna Chvalšinyknihovna@chvalsiny.cz
Městská knihovna Kapliceknihovna@mestokaplice.cz
Obecní knihovna Křemžeoukremze@iol.cz
Obecní knihovna Loučoviceknihovna.loucovice@worldonline.cz
Obecní knihovna Malontyoumalonty@quick.cz
Obecní knihovna Malšínknihovnamalsin@tiscali.cz
Obecní knihovna Nová Vesobecnves@iol.cz
Obecní knihovna Omleniceomleniceknihovna@quick.cz
Obecní knihovna Přídolíobec.pridoli@quick.cz
Obecní knihovna Soběnovsobenov.knihovna@seznam.cz
Městská knihovna Velešínknihovna@muvelesin.cz
Obecní knihovna Větřníknihovna@obecvetrni.cz
Městská knihovna Vyšší Brodknihovna@vyssibrod.cz
Obecní knihovna Zlatá Korunaknihovnazlatakoruna@atlas.cz

Blízké stránky na Internetu :
Národní knihovna České republiky
Knihovny v České republice
Státní technická knihovna
Knihovna pro knihovny

Další informace :
Historie Městské knihovny v Českém Krumlově
Knihovny v regionu Český Krumlov
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov
Přehled výsledků šetření agentury DEMA a.s.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung