Staré náhrobní kameny v Českém Krumlově
 

Za nejrozšířenější epigrafické památky v našem prostředí je možno považovat náhrobní kameny. Kamenné náhrobní desky, označující místa posledního odpočinku určitých osob, dotvářejí obraz o kulturní úrovni společnosti své doby. V českých zemích našly náhrobky své uplatnění nejprve v okruhu panovnické rodiny a v církevních kruzích, postupně se jejich používání rozšířilo mezi příslušníky vyšší šlechty, od 16. století byly již zcela běžnými jak u nižší šlechty, tak také u majetných měšťanů. Od konce 16. století se začaly objevovat u významnějších panských úředníků, což se potom prosadilo v 17. a 18. století.

V současné době je v Českém Krumlově možno spatřit 30 starých náhrobních kamenů. Starší literatura a Marešův rukopis zaznamenaly ještě 10 dalších náhrobků, které se vzhledem ke změněným vnitřním dispozicím některých objektů nepodařilo najít.

Téměř všechny náhrobní desky byly v minulosti vyzdviženy ze svého původního místa a jsou druhotně uloženy. Výjimkou jsou náhrobky č. 6 a 7, pravděpodobně také č. 16.

Je zcela samozřejmé, že náhrobní kameny souvisejí s pohřebišti, a to jak se hřbitovy pod širým nebem, tak s kryptami v prostorách církevních budov. V minulosti bylo v Českém Krumlově takových míst několik - krypty v kostele sv. Víta, do roku 1858 hřbitov při tomto kostele, krypty v minoritském klášteře a k němu přilehlém klášterním kostele, v letech 1585 - 1892 hřbitov při kapli sv. Martina (dnešní městský park). To byla tedy původní místa uložení starých českokrumlovských náhrobních kamenů. Podívejme se na jednotlivé budovy, v nichž nebo na nichž jsou umístěny dnes. V kostele sv. Víta ve městě Český Krumlov je sedm náhrobků (č. 1 - 7), z nichž náhrobky Viléma z Rožmberka (č. 3) a jeho třetí manželky Anny Marie Rožmberské z Bádenu (č. 2) jsou historicky nejvýznamnější a po umělecké stránce náležejí k těm nejcennějším. Z vnější strany je na zdech tohoto kostela umístěno dalších pět náhrobních desek (č. 8 -12). Do zdi budovy Kaplanky (Horní č. p. 159) jsou zasazeny tři náhrobní kameny (č. 13 - 15). V areálu bývalého minoritského kláštera ve městě Český Krumlov spatříme jeden náhrobní kámen uvnitř klášterního kostela (č. 16), jedenáct náhrobních kamenů (č. 17 - 27) v křížové chodbě, kde je v současné době depozitář Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. Ochranná zídka vedle budovy okresního muzea má na vnitřní straně, směřující do muzejního nádvoří, umístěny tři náhrobní kameny (č. 28 - 30).

Časové zařazení jednotlivých náhrobků bylo usnadněno tím, že většina z nich (s výjimkou č. 1 a 18) uvádí v textech nápisů rok úmrtí osoby, jejíž jméno nese. Ze 16. století pochází dvanáct náhrobků, ze 17. století šest, z 18. století osm, z 19. století čtyři náhrobní kameny.

U většiny starých náhrobních kamenů zůstali jejich tvůrci anonymní. Pouze u čtyř nejmladších (počátek 19. století) známe autory obrazů a textů: č. 26 a 27 - Matyáš Sonnberger z Vyššího Brodu, č. 25 - Antonín Hatl, č. 30 - Josef Malinský.

Materiálem, z něhož jsou náhrobní desky zhotoveny, je ve 14 případech žula, v 9 případech mramor, 6 náhrobků je z vápence a jeden pískovcový.

Do vlastního soupisu jsou zahrnuty pouze náhrobky, které se podařilo najít, o ostatních bude zmínka v závěru. Popisované náhrobní kameny jsou seřazeny podle lokalit jejich výskytu, v případě většího počtu na jednotlivých místech jsou řazeny chronologicky podle doby svého vzniku. Údaje u každého náhrobního kamene jsou uvedeny podle současných požadavků na popisy epigrafických památek.

Kostel sv. Víta - vnitřní prostory

 1. 70. léta 16. století. Bílý a červený mramor.

  Výška 190 cm, šířka 118 cm. V rámu z červeného mramoru je deska z bílého mramoru, na ní reliéfní obraz s klečící postavou kněze a postavou evangelisty Jana před ukřižovaným Kristem. Na ubruse visícím z klekátka erb: lesní roh se srpem, z něhož roste kříž. Nad horní částí rámu nástavec z bílého mramoru, na něm reliéfní portrét hlavy muže (zřejmě Cetl). Na dolní části rámu je nápis ve dvou řádcích: majuskula, výška písmen 1,5 až 2 cm: GEORGIVS ZETEL NETOLICEN. CANONIC` ECCLAE PRAGE. ARCHIDIA / CON` BECHINEN. PAROCH` CRVMNOVIEN.

  Náhrobní kámen je zasazen do zdi napravo pod kruchtou. Jiří Netolický, řečený Cetl, farář v Českém Krumlově, pražský kanovník, bechyňský arciděkan (vikář) zemřel 22. května 1577.

   Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen Viléma z Rožmberka u vstupu do kaple sv. Jana Nepomuckého

 2. 80 - 90. léta 16. století. Červený mramor. Výška 206 cm, šířka 100 cm.

  Ve střední části kamenné desky je ovál o výšce 100 cm a šířce 67 cm, na něm reliéfní erb markrabat bádenských ve vavřínovém věnci, nad erbem a pod ním reliéfní stuhy bez nápisu. Podél všech čtyř okrajů kamene nápis: majuskula, výška písmen 3 - 3,5 cm: ANNA MARIA MARCHIONISSA BADENSIS / COMES IN SPONHAIM ETC: PHILIBERTI MARCHIONIS BADENSIS COMITIS IN SPONHAIM: DVCIS / BAVARIAE ALBERTI SORORIS FILIA: GVILIELMI / VRSINI ROSENSIS CONIVX OBIIT TREBONAE ANNO M. D. X. VIIC. DIE XXV. APRILIS.

  Náhrobní kámen je zasazen do zdi vedle vchodu do kaple sv. Jana Nepomuckého. Původně byl součástí velkého náhrobku, který nechal vybudovat v 90. letech 16. století po smrti Viléma z Rožmberka (zemřel 1592) Petr Vok z Rožmberka. Po dosti pohnutých osudech byl náhrobek s konečnou platností rozebrán v roce 1785. Tehdy byly náhrobní desky Anny Marie Bádenské a Viléma z Rožmberka zasazeny do podlahy v presbytáři, odkud byly v roce 1848 vyzdviženy a dány na dnešní místa. Anna Marie, rozená bádenská markraběnka, třetí manželka Viléma z Rožmberka, zemřela 25. dubna 1583 v Třeboni.

   Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen Anny Marie Rožmberské z Bádenu u vstupu do kaple sv. Jana Nepomuckého

 3. 90. léta 16. století. Červený mramor. Výška 207 cm, šířka 98 cm.

  Ve střední části kamenné desky je ovál o výšce 97 cm, na něm reliéfní rožmberský erb s řádem Zlatého rouna ve vavřínovém věnci, nad erbem a pod ním reliéfní stuhy bez nápisu. Podél všech čtyř okrajů kamene nápis: majuskula, výška písmen 2,5 - 3,5 cm: GVILIELMVS VRSINVS DOMVS ROSENBERGICAE GVBERNATOR. AVREI VELLERIS EQVES, D. D: IMPP: FERDINANDO I. ET / MAXIMILIANO II. A CONSILIIS NOSTRO RODOLPHO / ETIAM AB ARCANIS, SVPREMVS REGNI BOHEMIAE BVRGGRAVIVS ETC: PRAGAE PRID. CAL. SEPT. M. D. X. CII. AETATIS SVAE ANNO / LVII. VITA FVNCTVS. CVIVS ANIMA DEO VIVAT.

  Náhrobní kámen je zasazen do zdi vedle vchodu do kaple sv. Jana Nepomuckého. Osudy měl společné s kamenem č. 2. Vilém z Rožmberka zemřel 31. srpna 1592 v Praze.

 4. 30. léta 18. století. Vápenec. Výška 75 cm, šířka 44 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis v 10 řádcích: majuskula, výška písmen 3 - 4 cm. Prvních pět řádků nápisu je dnes již natolik poškozeno, že jsou nečitelné. Text v hranatých závorkách převzat z Marešova rukopisu: [ANNO 1733 / DEN 28. MAY IST / VERSCHIDEN / ...LIIS WIL / HELMUS PRAE] / SEINES ALTERS / IN SIBENTEN / IAHR GOTT GE / BE IHM DIE EWI / GE RUHE

  Náhrobní kámen je zasazen v podlaze pod schodištěm k prelátské oratoři. Původně byl patrně na hřbitově sv. Martina.

 5. 30. - 40. léta 18. století. Žula. Výška 91 cm, šířka 53 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis (chronogram) v 9 řádcích: majuskula, výška písmen menších 3 cm, větších 5 cm (tato jsou v textu nápisu podtržena, poněvadž jsou to v podstatě římské číslice, jejichž součet dá rok úmrtí): HIER RVHET / THERESIA FRAN. FOR- / TININ DIE IN IAHR / 1694 GEBOHREN / 1738. 28. APRILIS IN / CROMAV SELIG GE / STORBEN GOTT / GEBE IHR EVVIGE / RVHE

  Náhrobní kámen je zasazen v podlaze pod schodištěm k prelátské oratoři. Původně byl patrně na hřbitově u sv. Martina.

 6. 40. léta 18. století. Žula. Výška 179 cm, šířka 89 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis v 7 řádcích: majuskula, výška písmen 6 až 11 cm. Nad prvním řádkem nápisu je knížecí korunka, nad předposledním řádkem lebka se zkříženými hnáty: HIER LIGET / DIE / ARME SÜNDERIN / ELEONORA. / BITTET FUR SIE. / OBIJT DIE 5. MAJI / A. 1741.

  Náhrobní kámen je zasazen v podlaze kaple sv. Jana Nepomuckého. Pod ním spočívají v kryptě tělesné pozůstatky Eleonory Amálie Schwarzenberkové, rozené Lobkovicové, manželky Adama Františka ze Schwarzenberku.

 7. 1745. Černý mramor. Výška 128 cm, šířka 111 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis v 9 řádcích: majuskula, výška písmen 6 - 9,5 cm :

  CORDA. HIC. CONDITA. / ADAMI. ET ELEONORAE. CONJ. / PRINCIPVM. DE. SCHWARZENBERG. / CRVMLOVI. DVCVM. / IOSEPHVS. / PARENTIBVS. OPTIMIS. / PIETATIS. FILIALIS. / M. P. / A. MDCCXLV

  Kamenná deska je zasazena do zdi v kapli sv. Jana Nepomuckého. Za ní je výklenek, ve kterém jsou uložena ve speciálních nádobách srdce některých členů rodu Schwarzenberků. Prvními z nich byli na desce jmenovaní Eleonora Amálie (zemřela 1741) a její manžel Adam František (zemřel 1732).

Kostel sv. Víta - vnější zdi

   Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen kameníka Michala Rubika a jeho rodiny
 1. Počátek 16. století. Červený mramor. Výška 163 cm, šířka 80 cm.

  Na dolní polovině kamenné desky je vtesaný čtyřlist o výšce 56 cm a šířce 54 cm, v něm jsou čtyři štítky s neznámými kamenickými značkami. Největší z těchto značek je signována MR, což vzbuzuje domněnku, zda se nejedná o značku Michala Rubika, který by tedy mohl být tvůrcem náhrobku. Na horní polovině desky nápis v 7 řádcích: majuskula, výška písmen 6 cm: HIE. LIGEN. DY. ERBER. MO / NEN. MICHEL. RVBIK STA / YNMECZ. MARGARETHA / VND KATRHERINA. SYMON / CRISTOF. GIRZIK. DEN / GOT. GENADT. IEN. ALLEN / ANNO. DNI. M CCCCC. XVIII.

  Náhrobní kámen je umístěn ve výklenku na levé straně od vchodu do kostela. Je velmi pravděpodobné, že pochází ze starého kostelního hřbitova, zrušeného v roce 1585. Po odstranění z původního místa byly jeho osudy neznámé, objevuje se až ve zprávě z roku 1892, upozorňující na jeho umělecko-historickou hodnotu. Poté byl patrně uložen při západní zdi kostela, kde nijak nechráněn trpěl nepříznivými vlivy počasí. V roce 1934 se postaral tehdejší památkový úřad o jeho umístění tam, kde je dodnes.

 2. Polovina 16.století. Červený mramor. Výška 203 cm, šířka 99 cm.

  Na dolní polovině kamenné desky je ováný štít o výšce 76 cm a šířce 92 cm, na něm erb s jednorožcem, který je dosti poškozen. Na horní polovině desky nápis v 7 řádcích: minuskula, výška velkých písmen 8 cm, malých 6 cm: Egregius vir dns. Joannes / Streiller generosoru dominoru / Rossenbergensiu in negoty ger- / manicis secretarius et questor / obyt 23 augusty Anno salutis / humane 1549 cui` qia requiescat / in dno

  Náhrobní kámen je umístěn ve výklenku na pravé straně od vchodu do kostela. Je velmi pravděpodobné, že pochází ze starého kostelního hřbitova, zrušeného v roce 1585.

 3. Počátek 60. let 16. století. Červený mramor. Výška 176 cm, šířka 86 cm.

  Na dolní polovině kamenné desky je oválný štít o výšce 67 cm a šířce 76 cm, na něm erb s jelenem ve skoku, který je dosti poškozen. Na horní polovině desky nápis v 8 řádcích: minuskula, výška velkých písmen 9 cm, malých 5 cm: Anno. 1560. Im Smbs: / tags vor gots Auffarts tag. / Starb der Edl und Vest Geörg / Strahotinsky von Strahotin / des Wolgebornen herrn herrn / von Rosnberg seiner gnaden ge: / wesner Camerer Dem got der / herr genedig sein welle.

  Náhrobní kámen je umístěn ve výklenku ne pravé straně od vchodu do kostela. Je velmi pravděpodobné, že pochází ze starého kostelního hřbitova, zrušeného v roce 1585.

  Jiří Strachotínský, rožmberský komorní písař, zemřel 18. května 1560 v Českém Krumlově.

   Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen Apolonie Lautové a její dcery Elisabety

 4. Cca 1600. Žula. Výška 162 cm, šířka 99 cm.

  Podstatná část plochy kamenné desky byla pokryta erbem o výšce 107 cm a šířce 85 cm, který je natolik poškozen, že jej nelze popsat ani určit. Podél vnějších okrajů kamene je nápis v 11 řádcích: majuskula, výška písmen 4 cm. Třetí řádek nápisu je natolik poškozen, že je nečitelný, text v hranaté závorce převzat z Marešova rukopisu: IM. IAR. NACH. DER. GEBVRT. CHRISTI. / IESV. M. D. XCIX. DEN. VII. TAG. MAI. IST. IN. GOTT. / [DEM HEILAND CHRISTIKLICH] / ENTSCHLAFFEN. VND. RVHET. ALHIE. + / + DIE EHRENREICHE. VND. / TVGENTHA. FFTE. FRAW / APOLONIA. LAWTTIN. SAMBT. / IHRER. TOCHTER. ELISABETH / DENEN. GOTT. EINE. FROLICHE / AVFFERSTEHVNG. VERLEYHEN / WOLLE. AMEN

  Náhrobní kámen je umístěn ve výklenku ne pravé straně od vchodu do kostela. Vzhledem k tomu, že v roce úmrtí Apoleny Lautové byl již hřbitov u kostela sv. Víta zrušen (1585), je možné, že pochází ze hřbitova sv. Martina.

 5. 1609. Žula. Výška 185 cm, šířka 80 cm.

  Na horní polovině kamenné desky je ovál o výšce 107 cm a šířce 59 cm, na něm štít se stylizovanou květinou, ukončený křížem. Nad štítem letopočet 1609. Na dolní polovině desky nápis v 8 řádcích: majuskula, výška písmen 5 cm. Dva poslední řádky nápisu jsou poškozené, texty v hranatých závorkách převzaty z Marešova rukopisu: ALHIE LIGT BEGRABEN / DIE EHRENTVGENTSAMBE / FRAW VERENA NINDERTHAI / MIN SAMBT IHREN DREVEN / HAWSWIRTEN DEREN SEE / LEN GOT GENEDIG VND BA / RMHERCZ [IG SEYE A] MEN [GE] / STORBEN [DEN DECEMBER]

  Náhrobní kámen je vsazen do kostelní zdi nad řekou Vltavou. Tento kámen byl objeven v roce 1903 v zemi před jižním portálem kostela sv. Víta. Tehdy jej vyzdvihli, očistili a podle Marešových poznámek k soupisu českokrumlovských památek zazdili v malé sakristii jmenovaného kostela.

Kaplanka - vnější zeď

   Horní č. p. 159, Kaplanka, náhrobní kámen pekaře Matyáše Planckla

 1. Druhá polovina 16. století. Žula. Výška 167 cm, šířka 75 cm.

  Podstatnou část kamenné desky vyplňuje reliéfní polopostava bradatého muže o výšce 114 cm, držící v rukou erb pekařského cechu: reliéf značně otřelý. Podél okrajů kamene, nad reliéfem a pod ním je nápis: majuskula, výška písmen 4 cm. Na třech místech části nápisu zničeny, texty v hranatých závorkách převzaty z Marešova rukopisu: ANNO DOMINI 15 / DIE OBIIT IN DNO PRVDENS ATQ PROVIDVS [VIR MATT] / [HAIS] PLANCKL CIVIS HV / IVS CIVITATIS CVIVS ANIMAE DEVS OMNIPOTES MISEREATVR / ANNO DOMINI 15 / DEN TAG IST IN GOT VERSHIDEN DER ERS [AME VND] / WEYSE HERR MATH / ES PLANCKL BVRGER ALHIE ZV BEHMISCEN KRVM / AW DEM GOT DE / ALL - MEC / HTIG - EIN F / ROLI - CHE / AVFFERSTEVN / G VERLEIHEN / WOLLE

  Náhrobní kámen pochází ze starého hřbitova u kostela sv. Víta, po jehož zrušení zůstal ležet někde poblíž kostela na zemi. Koncem 19. století dala tehdejší městská rada kámen vyzdvihnout a upevnit do vnějšího zdiva kaplanky poblíž vchodu. V textu nápisu není uveden den a rok úmrtí Matěje Plankla, pouze dvě první číslice letopočtu, z čehož vyplývá, že si nechal udělat náhrobní kámen ještě za života a po jeho smrti tam přesné datum již nebylo doplněno. Dochovala se zpráva, že tento muž, člen městské rady, žil jako starý nemocný člověk ještě v roce 1570, zemřel tedy někdy v 70. letech 16. století.

 2. 70. léta 16. století. Žula. Výška 175 cm, šířka 73,5 cm.

  Podstatnou část kamenné desky vyplňuje reliéf postavy ženy o výšce 138 cm, držící v rukou knihu: reliéf značně poškozený. Podél okrajů kamen nápis: majuskula, výška písmen 4 cm, část nápisu zničena, texty v hranatých závorkách převzaty z Marešova rukopisu: [..........NET] VR / [............] MINI 157 [3] / DIE [3] SEPTEBRIS OBIIT IN DOMINO HONESTA ATO CASTA / VIRGO [A] NESCA. M / ATTHIAE PLÄNKL HVI` CVITAT, CONCIVI,

  Horní č. p. 159, Kaplanka, náhrobní kámen Jetřicha Slatinského ze Slatinky  Horní č. p. 159, Kaplanka, náhrobní kámen dcery pekaře Matyáše Planckla - Anežky

  Náhrobní kámen měl společné osudy s kamenem č. 13.

 3. 90. Léta 16. století. Žula. Výška 173 cm, šířka 93 cm.

  Na dolní polovině kamenné desky v oválu o výšce 73 cm a šířce 64 cm je reliéf erbu Slatinských ze Slatinky: hvězda nad půlměsícem. Na horní polovině desky nápis ve 12 řádcích: majuskula, výška písmen 8 cm: LETA 1.5.9.1. TVTO / GEST POCHOWAN VRO: / ZENEY WLADYKA PAN / GETRZICH SLATIN: / SKEY Z SLATINKY SLAW: / NEHO DOMV ROZM: / BERSKEHO SLVZIEB: / NIK A NIEKDY HEYT / MAN NA KRVMLOWIE / CZIESKEM. 12. MIES / ICE - PRAS / YN - CE

  Náhrobní kámen byl objeven v roce 1886 při bourání krytého schodiště u kostela sv. Víta, spolu s hrobem Jětřicha Slatinského ze Slatinky. Díky zásahu českokrumlovských Čechů a památkové péče nebyl zničen, ale uchován a zasazen do vnějšího zdiva kaplanky poblíž vchodu.

Kostel Božího Těla při bývalém minoritském klášteře

 1. 80. léta 17. století. Červený mramor. Výška 47 cm, 35,5 cm.

  Na horní polovině kamenné desky je erb: tři hvězdy nad kolem. Na dolní polovině nápis v 6 řádcích: majuskula, výška písmen 1,5 cm: HIER RVHET IN GOTT / HERR IOANNES FRAN / CISCVS VON CLAVSEN / BVRG SO A. 1681 DEN 15 JVNY / ALTER 29. IOHR ENT / SCHLAFEN IST

  Náhrobní kámen je zasazen do zdi vedle kazatelny.

Bývalý minoritský klášter - křížová chodba

 1. 60. léta 16. století. Žula. Výška 163 cm, šířka 74 cm.

  Na dolní polovině kamenné desky je erb: rovnostranný trojúhelník postavený na špici. Na horní polovině a okolo erbu nápis: majuskula, výška písmen 7 - 8 cm: NACH. CRISTI. VN / SERS. HERRN GEBV / RT 1. 5. 6. 1. IAR. A / M. SVNABENT. N / ACH. OSTERN. IST / DER. EDLE. ERNTV / ESTE HENRICH ZEDLIC / Z. VON. SIBEN / EYCH IN GOT VORSCHIDEN

  Náhrobní kámen je zasazen do zdi. Původně asi ležel v dlažbě křížové chodby.

 2. Konec 16. století. Žula. Výška 155 cm, šířka 91 cm.

  Na dolní polovině kamenné desky jsou dva erby na pravé heraldické straně erb Antonína Michala z Ebbersbachu (archanděl Michael probodávající kopím draka), na levé heraldické straně erb jeho manželky Marie, rozené Weistaubové (holubice držící v zobáku ratolest). Na horní polovině desky nápis v 10 řádcích, jehož text začíná podél všech čtyř okrajů kamene: majuskula, výška písmen 5,5 - 6 cm: MAGISTER ANTHONIVS / MICHAEL AB EBERSPACH PLACIDE IN CHRO / OBDORMIVIT AO _______DIE / ______QVEM SECVTA EST MARIA WEISTAVBIANA / VXOR EIVS DILECTISSIMA AO_______/ DIE_______CVM PIGNORIBVS CHRI / STOPHERO FERDINANDO GWILI / ELMO DOROTHEA VRSVLA AC / CATHARINA MARIA PIE EX HAC / VITA AO____DIE_____ DISCEDES / SVB HOC SAXO EXVVIAS RECON / DIDIT ANIMAS VERO OMNIUM / AETERNALITER VICTVRAS / VNITAE TRIADI REMISIT

  Náhrobní kámen byl nalezen dne 24. 3. 1949 při opravách v křížové chodbě minoritského kláštera pod dlažbou, položený lícní stranou dolů. Dnes je zasazen do zdi poblíž místa nálezu.

  Skutečnost, že v textu chybí data úmrtí jmenovaných osob, a že jsou tam ponechána volná místa pro jejich doplnění, vede k domněnce, že kámen byl vyhotoven před smrtí těchto osob. Jedinou zprávu o úmrtí Mistra Antonína Michala z Ebersbaschu nám zanechal Václav Březan:"1593... 15.maji... Ten slovutný podvodník magister, vězeň na krumlovským zámku, zcepeněl."

 3. Cca. 1600. Červený mramor. Výška 65 cm, šířka 52 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis v 7 řádcích: majuskula, výška písmen 3,5 - 4 cm: CONDITVS SVB / HOC MARMORVLO / NESTOR MARCVS / A BAVOROWA AETA / TIS SVAE HEBDO / MADAR. XI. ET DIEI / III. ANNO DNI MDC.

  Náhrobní kámen zasazen do zdi. Původně asi ležel v dlažbě křížové chodby.

  Je možné, že náhrobek patřil malému synovi rožmberského sekretáře Václava Marka z Bavorova.

 4. 60. léta 17. století. Žula. Výška 77, šířka 65 cm.

  Podstatnou část kamenné desky vyplňuje erb: štít čtvrcený, v pravém horním a levém dolním poli lev ve skoku, v levém horním a pravém dolním poli rostoucí rytíř s vytaseným mečem v pravé ruce na cimbuří. Pod erbem letopočet 1664. Nad erbem po pravé heraldické straně písmena: V. W. B. P. (výška 4 - 5 cm).

  Náhrobní kámen zasazen do zdi. Původně asi ležel v dlažbě křížové chodby.

 5. 90. léta 17. století. Vápenec. Výška 79 cm, šířka 53 cm.

  Na dolní části kamenné desky je štítek o výšce 38 cm, na něm trumpeta. Na horní části desky nápis v 10 řádcích: minuskula, výška velkých písmen 5 cm, malých 3 cm: Hie ligt der Edle v. Kunst / HCristian Schmidt. furstl. / egg. Hoff. V. Feld. Tromp / eter v. Bürger hier, welcher den / 24. NOV. 1691 in Gott enschlafen. / wans meinem Gott wird gf / allen, Soll mein Trompeten / schallen mein Gott zu ehren, / Sein lob zu mehren. Gib Gott / behand dich mir mein End.

  Náhrobní kámen zasazen do zdi. Původně asi ležel v dlažbě křížové chodby.

  Kristián Schmid byl trumpestitou na dvoře Jana Kristiána I. z Eggenberku.

 6. 30. léta 18. století. Žula. Výška 174 cm, šířka 80 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis ve 14 řádcích: majuskula, výška písmen 5 - 6 cm. Pod nápisem lebka se zkříženými hnáty. Část textu nápisu je natolik poškozena, že je nečitelná, text v hranatých závorkách převzat z Marešova rukopisu: [HIER RUHET DER WOHLEDLE / HERR] JACOB FRANZ KRCH / [WELC] HER IN SEINEN LEBEN / ZWEÜEN HERZOGEN ZU / CRUMAU 54 IAHR TREU / LICH GEDIENET. DAS WAI / SENAPMT AUFRICHTIG / VERWALTET UND IM 69 / IAHR SEINES ALTERS / DEN 30. MAY 1732 IN DEN / HERRN SEELING / ENTSCHLAFFEN / DES ABGELEBTEN SEELE / IN DEIN GEBETT BEFEHLE

  Náhrobní kámen zasazen do zdi. Původně asi ležel v dlažbě křížové chodby. Jakub František Krch, úředník ve službách Jana Kristiána I. z Eggenberku, Marie Arnoštky z Eggenberku, Adama Františka ze Schwarzenberku, naposledy jako správce sirotčího úřadu v Českém Krumlově.

 7. 40. - 50. léta 18. století. Žula. Výška 145 cm, šířka 69 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis v 15 řádcích: majuskula, výška písmen 4,5 - 6 cm, nad nápisem kříž: HIER RUHET DER WOHL / EDLE UND GESTRENGE / HERR JOHANN MICHAEL / SCHHIMID HOCH FIRST / SCHWARZENBERGISCH / GEWESTER WAISEN / SCHREIBER ALHIER / IN CRUMMAU SO / IN 57 IAHR SEINES / ALTERS IN DEM HERRN / VERSCHIEDEN / DEN 9. DECEMBER / 1749 / GOTT GEBE IHME DIE / EWIGE RUEHE

  Náhrobní kámen zasazen do zdi. Původně asi ležel v dlažbě křížové chodby. Jan Michal Schmid, sirotčí písař v Českém Krumlově, zeť J. F. Krcha (náhrobek č. 22)

 8. 50. léta 18. století. Žula. Výška 145 cm, šířka 73 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis ve 13 řádcích: majuskula, výška písmen 4 - 6 cm, nad nápisem kříž: WIE DU ANJETZO BIST / WAR ICH VORHIN AUF / ERDEN / NACH KURTZER LEBENS / FRIST / WIRST DU MEINS GLEICHE / WERDEN / DIE HIER LIGET / MARIA BARBARA / SCHMIDIN / GEBOHRNE KRCHIN / DEN 26. MARTII 1753 / IM 44. IAHR

  Náhrobní kámen zasazen do zdi. Původně asi ležel v dlažbě křížové chodby.

  Marie Barbora Schmidová, rozená Krchová, byla dcerou J. F. Krcha (náhrobek č. 22) a manželkou J. M. Schmida (náhrobek č. 23)

Okresní vlastivědné muzeum - depozitář v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera

 1. Cca 1810. Antonín Hatl. Bílý vápenec. Výška 41,5 cm, šířka 41,5 cm.

  Podstatnou část desky pokrývá rytina alegorické smuteční krajiny. Na heraldické pravé straně desky je nápis v 18 řádcích: kurzíva, výška písmen 1 - 1,5 cm: Sanft / ruhen deine Gebeine / gutte Mutter / in der Erde kühlen Schoos. / Errungen / hast du das Ziel zu welchen dich / der Schöpfer in diese Welt rief. / Du warst / Gattin, Freundin, Wohlthaterin, / Mutter. / Diess deine Lorbern / Dein Siegeskranz / im rastvollen Kampfe weiblicher Tu: / genden errungen. / Wanderer, der du die Stätte vorbei / wallst, wenn ein leises Wehen / deine Wangen umsaufelt / danke der Edlen

  Podél dolního okraje desky je nápis ve 4 řádcích: kurzíva, výška písmen 1 - 1,5 cm: Hier Liegt die Frau Magdalena Diblin, burgerl. Weissgerbermei: / sterin alt 49 Jahre gestorben den 27. December 1890. / Vater und Kinder weihen ihr der unvergesslichen Mutter / diess Dankmaal. Přírůstkové číslo OVM v Českém Krumlově - 1167 / 85. Náhrobní deska pochází patrně ze zrušeného hřbitova u sv. Martina.

 2. Cca 1816. Matyáš Sonnberger. Bílý vápenec. Výška 60,5 cm, šířka 60 cm.

  Podstatnou část kamenné desky pokrývá rytina alegorické smuteční krajiny. Na jednom architektonickém prvku na heraldické levé straně desky je nápis v 6 řádcích: kurzíva, výška písmen 0,5 - 1 cm: Hier ruhet der Herr Anton / Wurzinger gewesener / Stadtbraumeister / gestorben den 8 ten De / cemb. 815 im 70 ten Jahre / seines Alters

  Na jiném architektonickém prvku na heraldické pravé straně je nápis v 10 řádcích: kurzíva, výška písmen 0,5 - 1 cm, nápis částečně poškozen - nečitelný: Sanft ruhet hier Clara Wurzinger / [.........] / am 19ten Lebensjahr / und wird / von allen die sie kanten / betrauert / des kindlichen / Gehorsams

  Podél dolního okraje desky je nápis v 8 řádcích: kurzíva, výška písmen 1 - 2 cm: Dem dunklen Schoos der heilgen Erde / Vertraut der Sämann seine saat, / Und hofft, dass sie entkeimen werde / Zum Seegen nach des Himmels Rath: / Noch köstlicheren Saamen bergen / Wir traurend in der Erde Schoos, / Und hoffen, dass er aus den Sargen Erblühen zum schönern Loos. / Schiller

  Přírůstkové číslo OVM v Českém Krumlově - 105 / 57. Náhrobní deska pochází patrně ze zrušeného hřbitova u sv. Martina.

   Náhrobní kámen Josefa Schreinera z Rosenecku na nádvoří Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

 3. Cca 1820. Matyáš Sonnberger. Bílý vápenec. Výška 81 cm, šířka 48 cm.

  Podstatnou část kamenné desky pokrývá rytina alegorické smuteční krajiny se ženskou postavou. Na heraldické levé straně desky je nápis ve 14 řádcích: kurzíva, výška písmen 2 cm: Hier ruhet Joseph Stumfoll / bürgl. Stadtmüllermeister zu / Krumau, gestor: am 14ten jahre seines Alters / wenn einst in meinem Grabe / aus dieser finstern Nacht / Ich durchgeschlumert habe / Erwekt mich Jesu Macht / heil euch ihr dürf nich beben / Beym Anblick meiner Gruft. / Wir werden wieder leben / Wenn uns einst Jesu ruft / Gattin, Kinder, und / Freunde segen dank: / voll seine Asche!

  Přírůstkové číslo OVM v Českém Krumlově - 103 / 57. Náhrobní deska pochází patrně ze zrušeného hřbitova sv. Martina.

Okresní vlastivědné muzeum - ochranná zídka vedle budovy

 1. 30. léta 17. století. Vápenec. Výška 101 cm, šířka 80 cm.

  Ve střední části kamenné desky je štít o výšce i šířce 37 cm s erbem: na třech pahorcích medvěd kráčející vlevo, držící v prackách tři květy. V heraldickém pravém horním rohu reliéf: okřídlená koule, srdce ve věnci, Amor se zavázanýma očima. Podél horního okraje desky je nápis ve dvou řádcích: majuskula, výška písmen 2 - 3 cm: MEIN GVETH VND HAB / IST GOTTES GAB :

  Ve střední části desky je na stuze nápis ve třech řádcích: majuskula, výška písmen 2 - 3 cm, po bocích stuhy letopočet 1630: ZWAR GLICKH HADT NEYT / WAS MICH ER FREITH / VERDRIEST DIE LEITH

  podél dolního okraje desky je nápis ve čtyřech řádcích: majuskula, Výška písmen 2 - cm: RÖM: KAYSS´: HOFFDIENER VND GRAFF´: / BVOQVOISHEN HERRSCHAFFETEN ROSENBERG. / GRATZEN. VND. LIBIGITZ´ OBERHAVBTMAN / JOSEPH SCHREINER VON ROSENEGG AVFF BERLESDORFF

  Náhrobní kámen pochází z Rožmberka nad Vltavou. Josef Schreiner z Rosenecku, původně důchodní na panství Rožmberk nad Vltavou, byl v letech 1626 - 1630 vrchním hejtmanem nad všemi buquoyskými statky v Čechách.

 2. 40. léta 18. století. Žula. Výška 142 cm, šířka 68 cm.

  Na celé ploše kamenné desky je nápis ve 14 řádcích: majuskula, výška písmen 4 - 6 cm. Část textu nápisu je natolik poškozena, že je nečitelná, text v hranatých závorkách převzat z Marešova rukopisu: ALH [IER R] UHET [DIE] WOHL EDLE UN [D TU] GENDREICHE F [RAU] / DOROTHEA SCH [ULIST] / TIN GEWESTE [FURST] / SCHWARZEN [BERG] / RENTSCHREIBE [R] / IN CRUMAU [WELCH] / A. 1742 DEN [19....] TV IN GOTT SEELI [G] / ENTSCLAFFEN D / ES ALTER 42 IAHR / GOTT VERLEUHE [IHR / DIE EWIGE RUHE

  Náhrobní kámen pochází z křížové chodby minoritského kláštera, do zídky zazděn počátkem 80. let 20. století.

  Dorota Schulistová byla manželkou českokrumlovského důchodního písaře, pozdějšího purkrabího tamtéž, Matyáše Antonína Schulisty.

   Náhrobní kámen školního ředitele Johanna Michaela Wanke na nádvoří Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

 3. Cca 1816. Pískovec. Výška 78 cm, šířka 54 cm.

  Podstatnou část kamenné desky vyplňuje reliéf o výšce 56 cm a šířce 50 cm, znázorňující sedící postavu kněze, obklopeného čtyřmi chlapci. V dolní části desky nápis v 5 řádcích: kurzíva, výška písmen 1,5 - 2,5 cm, poslední řádek nečitelný, jeho text převzat z Marešova rukopisu: Hier ruhet der Kinderfreund / herr Joh. Michael Wanke / Weltpriester und Schuldirektor zu Krumau / gestorben am 19. April 1816 / [im 61. Jahre seines ruhmvollen Lebens] Náhrobní kámen pochází ze zrušeného hřbitova u sv. Martina.

  Vedle těchto náhrobních kamenů existovalo, nebo snad ještě existuje, v Českém Krumlově deset dalších, o nichž se zmiňuje Marešův rukopis soupisu českokrumlovských památek, a které se nepodařilo najít.

(ak)

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung