Doc. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Narozen roku 1959 v Českém Krumlově

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 působí jako vedoucí Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své vědecké činnosti se zabývá zejména hospodářskými, kulturními a sociálními dějinami české a středoevropské šlechty a aristokratických dvorů v raném novověku. Pozornost věnuje také výzkumům regionů na hranicích, zvláště v oblasti česko-rakouského pohraničí. Vedle asi šesti desítek vědeckých studií publikovaných v domácích i zahraničních odborných časopisech zveřejnil knižní monografie Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách (Praha 1989), Rytíři renesančních Čech (Praha 1995) a Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech (Praha 1996). Autorsky a redakčně se podílel na vydání kolektivních děl Baroko v Českém Krumlově (Třeboň 1995, společně s Annou Kubíkovou a Jiřím Zálohou), Kulturen an der Grenze (Wien 1995, společně s A. Komlosy a F. Svátkem) a Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce (Praha 1997, společně s Josefem Hrdličkou a kolektivem).

Další informace :
Seznam použité literatury

Kontakt :
Doc. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10
370 15 České Budějovice
tel.: +420 387 773 068
 

Seznam článků :
Heřman Bulder
Jeroným Makovský z Makové
Kryštof Kulička
Theobald Hock z Zweibrückenu

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung