Mgr. Michal Ernée

 Mgr. Michal Ernée
narozen 6. 5. 1963 v Praze

1978 - 1982   studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze,
1982 - 1987   propagační výtvarník,
1987 - 1992   studium Archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
1992   titul Mgr. (diplomová práce na téma germánského osídlení Čech),
1993 - 1998   archeolog (Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově),
1998 - 2002   společnost Archaia Praha,

od 2002             Archeologický ústav AV ČR Praha

Mgr. Michal Ernée   Mgr. Michal Ernée

Profesionální zaměření :

obecně archeologie, historie, památková péče, dějiny umění,

historie a archeologie regionu Český Krumlov,

historické technologie

metodika přípravy, provádění a vyhodnocování archeolog. výzkumů

Studijní a pracovní pobyty :
1991   Archeologická služba kantonu Bern, universita Bern - 5 měsíců
1992 - 1994  

Archeologická expedice sárské university Saarbrücken (prof. Dr. J. Lichardus) na lokalitě Drama (Bulharsko) - celkem 7 měsíců.

Grantové projekty :
1999 - 2001  

nositel grantového projektu č. PK99P04OPP041 Odboru památkové péče MKČR pod názvem "Soubor gotických a renesančních kamnových kachlů z Českého Krumlova".

Publikační činnost :
Kromě několika desítek článků v českých i zahraničních odborných časopisech a sbornících (Seznam použité literatury) se podílel na monografické publikaci o problematice metalurgie doby bronzové v Čechách: Blažek J. - Ernée M. - Smejtek L. 1997: Die Bronzezeitlichen Gußformen in Nordwestböhmen. Most. ISBN 80-901828-2-8.

Kontakt :
Archeologický ústav AV ČR Praha
Letenská 4
CZ 118 01   Praha 1
E-mail: ernee@arup.cas.cz

 

Seznam dosud publikovaných prací:

Výběrová bibliografie k problematice archeologických výzkumů hradu, zámku, města a regionu Český Krumlov

Ernée M. 1995a:
Archeologické výzkumy v historickém jádru Českého Krumlova v roce 1994 - Die Ausgrabungen im Stadtkern von Český Krumlov im Jahre 1994. Archeologické rozhledy XLVII, 455-460. ISSN 0323-1267.

Ernée M. 1995b:
Nález fragmentu gotické dlaždice v měšťanském prostředí Českého Krumlova - Eine gotische Relieffliese aus dem bürgerlichen Milieu von Český Krumlov. Archeologické rozhledy XLVII, 511-512. ISSN 0323-1267

Ernée M. 1996:
Nový typ gotické dlaždice z Českého Krumlova - Eine neue Relieffliesse aus Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 69-71. ISBN 80-902088-3-5.

Ernée M. - Hazlbauer Z. 1996:
Nález nádobkového kachle ze 13. století v Českém Krumlově - Ein Fund der Ofenkachel aus dem 13. Jahrhundert in Český Krumlov. Archeologické rozhledy XLVIII, 143-145. ISSN 0323-1267

Ernée M. - Militký J. 1996:
Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově - Urzeitliche Besiedlung der Burganhöhe in Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 179-188. ISBN 80-902088-3-5.

Ernée M. - Militký J. - Nováček K. 1996:
Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku. In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sborník z konference, nestr.

Ernée M. - Vařeka P. - Zavřel P. 1997:
Nové doklady osídlení 13. století na Českokrumlovsku - New Archaeological Evidence of the 13th Century Settlement in the Český Krumlov Region. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 41-57. ISBN 80-902088-4-3.

Ernée M. - Thomová Z. 1997:
Raně středověké nálezy na území města Český Krumlov - Frühmittelalterliche Funde aus dem Stadtgebiet von Český Krumlov. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 135-139. ISBN 80-902088-4-3.

Ernée M. 1998:
Okraj hrnce z Rájova - Die Randscherbe aus Rájov, Bez. Český Krumlov. Archeologické rozhledy L, 632-635. ISSN 0323-1267

Ernée M. - Vařeka P. 1998:
Die Graphittonkeramik des 13. Jahrhunderts in Südböhmen und Prag. In: Poláček, L. hrgb.: Internationale Tagungen in Mikulčice, Band IV., Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa - Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen, s. 217-230. Brno. ISBN 80-86023-03-6.

Ernée M. 1999:
Archeologická památková péče v Českém Krumlově. Bodendenkmalpflege in Český Krumlov. Průzkumy památek VI/2, 94-106. ISSN 1212-1487.

Ernée M. - Militký J. - Nováček K. 1999:
Vítkovci a těžba drahých kovů na Českokrumlovsku. Příspěvek k dějinám středověké metalurgie v Čechách. Die Witigonen und die Edelmetallgewinnung im Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krummau). Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Metallurgie in Böhmen. In: Mediaevalia archaeologica I, 209-233. Praha - Wroclaw. ISBN 80-86124-21-5.

Ernée M. - Nováček K. 1999:
K počátkům českokrumlovského hradu (výsledky archeologického výzkumu v letech 1994-1995). Průzkumy památek VI/2, 21-34. ISSN 1212-1487.

Ernée M. 2000:
Archeologie časného novověku v Českém Krumlově - teze přednášky. Muzejní a vlastivědná práce 38, Časopis společnosti přátel starožitností 108, 2/2000, 116-119. ISSN 0027-5255.

Ernée M. - Nováček K. 2000:
Die Wittigonen und die Edelmetallgewinnung im Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krummau). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen - Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy, 9 Treffen, 23. bis 26. Juni 1999 in Neukirchen bei Hl. Blut. Resümees der Vorträge. ISBN 3-89646-204-0, ISSN 1438-66-31.

Ernée M. 2001:
Pícka Sebalda Matighofera (Pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra) - Der Probierofen von Sebald Matighofer (Einblick in die Werkstätte des Rosenberger Silberbrennes). Archaeologia historica 26, 27-42. ISBN 80-7275-015-01, ISSN 0231-5823.

Ernée M. - Stejskal A. 2001a:
Kouty na Českokrumlovsku. Běžný či výjimečný model vrcholně a pozdně středověkého osídlení? - Die Landschaft Kouty im Gebiet von Český Krumlov. Gängige oder außergewöhnliche Form spätmittelalterlicher Besiedlung? Archeologické rozhledy LIII, 310-342. ISSN 0323-1267.

Ernée M. - Gabriel F. 2001:
Český Krumlov, Radniční ul. č. 29. Informace o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu. - Český Krumlov - Radniční Straße 29. Informationen über die Ergebnisse einer archäologischen Forschung. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, 269-274. ISBN 80-86260-13-5, ISSN 0231-8237.

Ernée M. 2002:
Krummauer Ofenkacheln der Gotik und Renaissance. Ein Beitrag zu den kulturellen Kontakten des südlichsten Böhmen mit dem Donauraum in Spätmittelalter. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen - Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy, 11 Treffen, 20. bis 23. Juni 2001 in Obernzell. Resümees der Vorträge. Rahden/Westf. ISBN 3-89646-206-7, ISSN 1438-66-31.

Ernée M. - Stejskal A. 2002:
Die Landschaft „Kouty" - Übliche oder außergewöhnliche Form spätmittelalterlicher Besiedlung? In: Helmig, G. - Scholkmann, B. - Untermann, M. ed.: Medieval Europe Basel 2002, 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology, Basel (Switzerland) 10.-15. September 2002 - Preprinted Papers. Volume 1: Keynote-Lectures to the Conference, Sections 1-3. Hertingen 2002, S. 105-109. ISBN 3-930327-08-2.

Další publikační činnost:

Ernée M. - Militký J. - Nováček K. - Prostředník J. - Turek J. - Vařeka P. 1990:
K optimalizaci vysokoškolského studia oboru archeologie. Archeologické fórum 1, Praha, 71-73.

Ernée M. 1995a:
Sídlištní objekty z mladší doby římské v Jenišově Újezdě - Die Siedlungsobjekte aus der jüngeren römischen Kaiserzeit in Jenišův Újezd. In: Blažek, J. - Meduna, P. ed.: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992, Most, s. 171-178. ISBN 80-901828-0-1.

Ernée M. 1995b:
Sídlištní objekt z doby stěhování národů v Břešťanech - Der Siedlungsobjekt aus der Völkerwanderungszeit in Břešťany, Bez. Teplice. In: Blažek, J. - Meduna, P. ed.: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992, Most, s. 187-190. ISBN 80-901828-0-1.

Ernée M. 1997:
Bemerkungen zu germanischen Siedlungsstrukturen in Nordwestböhmen am Beispiel der Mikroregion des Lomský-Baches. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen - Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy, 6 Treffen in Hluboká nad Vltavou, 1996. Resümees der Vorträge, Espelkamp 1997, 39-47. ISBN 3-89646-201-6.

Ernée M. - Smejtek L. 1997:
Kadluby na slévání bronzových předmětů, nalezené ve Zvoleněvsi II: několik poznámek po 112 letech - Die in Zvoleněves gefundene Formen zum Gießen der Bronzegegenstände II: einige Bemerkungen nach 112 Jahren. In: Archeologie ve středních Čechách 1/1997, s. 183-203. ISBN 80-902457-0-6.

Blažek J. - Ernée M. - Smejtek L. 1997:
Die Bronzezeitlichen Gußformen in Nordwestböhmen. Nordböhmische Bronzefunde Band 2; Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Nordwestböhmens 3. 214 S., 12 Karten, 38 Tafeln. Most. ISBN 80-901828-2-8

Ernée M. 1998:
Opfergruben mit Tongefäßen aus der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen. In: Lichardus J. - Stein F. hrgb.: Saarbrücker Studien und Materialien zur Altertumskunde Nr. 6/7, 1997/98, Bonn 1998, str. 227-254. ISSN 0942-7392, ISBN 3-7749-2775-8.

Ernée M. 1999:
Sídlištní objekty ze starší doby římské u Břežánek, okr. Teplice - Siedlungsobjekte aus der älteren römischen Kaiserzeit bei Břežánky (Bez. Teplice) in NW-Böhmen. In: Čech, P. ed.: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, 93-101. Most. ISBN 80-901828-5-2.

Ernée M. - Stejskal A. 2001b:
Zima a teplo - okrajový i ústřední problém předmoderního člověka. Úvaha o sálajících kamnech a mrazivém zápraží. Dějiny a současnost 5/2001, 5-10. ISSN 0418-5129.
 

Seznam článků :
Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově
Archeologický výzkum středověkého hradu Český Krumlov
Hrad Český Krumlov, stříbrná huť z přelomu 13. a 14. století
Hrad Český Krumlov, soubor gotických kamnových kachlů
Zámek Český Krumlov, soubor renesančních kamnových kachlů
Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov
Archeologický výzkum domu č. p. 15 na náměstí Svornosti
Archeologický výzkum domu č. p. 20 v Panské ulici
Archeologický výzkum domu č. p. 23 na Latráně
Archeologický výzkum domu č. p. 27 v Radniční ulici
Archeologický výzkum domu č. p. 29 v Radniční ulici
Archeologický výzkum novověkého hřbitova na Plešivci
Archeologický výzkum středověkého města Český Krumlov
Pravěké a raně středověké osídlení na území města Český Krumlov
Renesanční prubířská pícka Sebalda Mattighofera
Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov
Pravěké osídlení regionu Český Krumlov
Hromadné nálezy (depoty) z doby bronzové v regionu Český Krumlov
Mezolitické osídlení Lipna
Pravěké sídliště v Novosedlech u Kájova
Raně středověké (slovanské) osídlení regionu Český Krumlov
Slovanské hradiště u Kuklova

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. října 2001 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung